IMEI

International mobile equipment identity – 15-siffrigt nummer som iden­ti­fi­erar mobiltelefoner. Numret är lagrat i telefonen och överförs till mobil­opera­tören varje gång man ringer upp. IMEI-numret kan användas för att spärra en stulen telefon. Man kan få reda på en mobiltelefons IMEI-nummer genom att knappa in *#06#. Numret består av åtta siffror som identifierar tillverkare och modell (Type approval code, TAC), sex siffror som identifierar den enskilda telefonen och en kontrollsiffra. – Jämför med IMSI, ett nummer som identifierar mobilabonnemanget.

[förkortningar på I] [mobilt] [30 augusti 2017] 

NIS

NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it-nätverk. Direktivet omfattar it-säkerhet i sam­hälls­sek­tor­erna energi, transporter, bank­verk­sam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det full­ständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och in­for­ma­tions­system i hela unionen (EU 2016/1148). – Att NIS är ett direktiv innebär att NIS inte gäller direkt som lag i alla EU-länder, men alla EU-länder är skyldiga att anpassa sina lagar till NIS. Ett förslag om detta ska ske i Sverige finns i den statliga utredningen Informationssäkerhet för sam­hälls­vikt­iga och digitala tjänster (SOU 2017:36, länk). Den har ännu inte be­hand­lats i Riksdagen (augusti 2017). Hela texten till NIS finns på denna länk.

[förkortningar på N] [it-säkerhet] [29 augusti 2017]