affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning, admi­nistration och analys. – Ide­alet är att ha ett verksamhetsöver­­grip­ande affärs­­system som hanterar all in­for­mation inom företaget som en enda stor data­bas. (Det måste i prak­tiken vara flera databaser, men de ska vara samord­­nade.) De olika ap­pli­ka­tionerna i affärssystemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra information om en anställd, en kund eller en pro­dukt behöver man bara ändra på ett ställe för att änd­ringen ska slå igenom över­allt. Ny in­for­ma­tion ska vara till­gäng­lig för alla (om de har behörighet) över­­allt och med en gång. Affärssystem omfattar applikationer för sådant som redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kund­hantering och produktionsplanering. Även de en­skilda appli­ka­tionerna kallas ofta, var för sig, för affärs­­system. – Tjänsteorienterad arki­tek­tur (SOA) blev på 00‑talet ett popu­lärt sätt att bygga upp affärssystem, men SOA är en arkitek­tur, inte sys­temet som sådant.

[affärssystem] [ändrad 11 november 2018]

BPEL

Business process execution language – programspråk för beskrivning av verksamhetsprocesser i stora drag. BPEL är till för att beskriva verk­sam­hets­pro­cess­erna så som de ter sig för användarna. Verksamheten beskrivs som ett antal samverkande arbetsflöden. (Se orkestrering.) Detaljerna i processerna programmeras med andra vanliga programspråk. – BPEL är baserat på XML och avsett för web services. Det fullständiga namnet på BPEL är Web services business execution language, WS‑BPEL, men det namnet används sällan. (Ännu tidigare förkortades det BPEL4WS.) – BPEL ersätter det äldre WSFL, och utarbetades i samarbete mellan företag som BEA (senare köpt av Oracle), IBM, Microsoft, Oracle och SAP. – Läs mer på Oasis webbsidor.

[affärssystem] [förkortningar på B] [xml] [ändrad 8 augusti 2017]

Biztalk

Microsofts satsning på ett XML-baserat språk för utbyte av affärs­data över internet. Målet är att data ska be­skrivas på ett en­het­ligt sätt så att de kan över­föras mellan program från olika företag och be­arbetas. – Biztalk Framework är rikt­linjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. – Biztalk Server är en Micro­softprodukt som hanterar verk­sam­hets­processer i enlig­het med Biztalk Frame­work. – Se Microsofts webb­sidor (länk).

[affärssystem] [xml] [ändrad 16 april 2018]