automathandel

datoriserad aktiehandel styrd av enkla regler. – Reg­lerna kan säga att en viss aktie ska köpas eller säljas när kursen når en viss nivå, eventuellt i kombina­tion med bestämda tid­punkter. Automat­handel används främst av privat­personer som gör små aktie­affärer på internet. Datori­se­rad aktiehandel som styrs av mer inveck­lade regel­system och som körs på kraftfulla datorer kallas för algoritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

exekveringsalgoritm

i datoriserad aktie­handel: program som strävar efter att  köpa eller sälja aktieposter till det mest förmån­liga priset. – Syftet är alltså inte bara att tjäna pengar i största allmän­het (se hög­frekvens­handel) utan att köpa eller sälja bestämda aktieposter till bästa möjliga pris. Pro­gram­men försöker förutse det mest förmån­liga ögon­blicket för att göra en affär, och bevakar vanligen flera olika börser och andra handels­platser för aktier. Exekverings­algo­ritmer är en form av al­go­ritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än neutral, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen köp. Jäm­för med under­perform.

underperform

i aktievärderingar – sämre än genomsnittet (i samma kategori). Något bättre än rekom­menda­tionen sälj, men sämre än neutral. – Jäm­för med over­perform.

algoritmisk aktiehandel

(algorithmic trading) – datoriserad aktiehandel som styrs av kraftfulla  datorprogram (algo­ritmer). – Van­ligt­vis är algoritmerna kon­stru­e­rade för att utnyttja små förändringar i aktie­kurserna. De datorer som köper och säljer aktier reagerar mycket snabbare än människor, och kan därför dra nytta av för­änd­ringar som varar bråk­delen av en sekund. Datorernas ägare brukar se till att dator­erna placeras så nära börsens data­center som möjligt för att minska åtkomst­tiden. – Man brukar skilja mellan två slags algoritmisk aktie­handel, nämligen hög­frekvens­handel och exekveringsalgoritmer. Enk­lare former av aktie­handel med datorstöd kallas för automathandel. – Mot­svar­ande teknik för handel med annonsutrymmen kallas för programmatic.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

Dow Jones industrial index

amerikanskt aktieindex, baserat på aktiehandeln dag för dag i de 30 största amerikanska företagen. Företagen byts ut vid behov. – Indexet har funnits sedan 1896, och är troligen det viktigaste indexet för aktiemarknadens utveckling. Uppkallat efter sin grundare, Charles Dow, som också grundade tidningen Wall Street Journal. – Kallas ofta bara för Dow Jones eller Dow. – Se djaverages.com.

Nasdaq

den viktigaste börsen för handel med aktier i it‑företag i USA. – Nasdaq har funnits sedan 1971, och då stod förkortningen för National association of securities dealers automated quotations. Numera är Nasdaq en pseudoförkortning. Nasdaq har sedan starten varit en helt datoriserad börs. – 2007 köpte Nasdaq svenska OMX och bildade Nasdaq OMX, numera åter bara Nasdaq, som äger och driver ett antal börser i Europa och Nasdaq i USA. – Se nasdaq.com. – Den andra stora börsen i New York är New York stock exchange, NYSE. – Se också Dow Jones industrial index.

[aktiehandel] [ändrad 7 maj 2018]