stämningsanalys

(sentiment analysis) – att upptäcka åsikter och attityder genom analys av stora text­mängder på inter­net. – Även: klassifi­cering av olika texter (tidnings­artiklar, bloggar, upp­satser) baserat på deras åsikt i en viss fråga. Det är en typ av data­utvinning (data mining).

OLAP

förkortning för Online analytical processing – teknik för att söka och sam­man­­ställa data ur så kallade fler­dimen­sio­nella data­baser medan de är i drift. Används bland annat för för­sälj­nings­analys och besluts­stöd. Det är ett alter­nativ till data ware­housing, infor­ma­tions­lager. Prin­ci­perna för OLAP formu­le­rades 1992 av E F Codd. Codds prin­ci­per för OLAP finns att läsa på denna länk.

[analys] [databaser] [förkortningar på O] [ändrad 17 januari 2018]

grok

 1. – to grok something – att begripa något helt och hållet. Även: att ab­sor­beras av något. – Ordet ingår i namn som Groklaw† och Grokster†. – Ordet: Taget från Robert Hein­leins bok Stranger in a strange land (Främling på egen planet) från 1961;
 2. – Grok – en tjänst från Numenta. Grok analyserar stora datamängder, hittar mönster och gör förutsägelser. – Se grokstream.com.

[analys] [jargong] [ändrad 6 augusti 2019]

kub

 1. – cube – i dataanalys: datamängd ordnad som en tabell, men i fler än två dimen­sioner. En tryckt tabell har två dimen­sioner, en kub är samma sätt att ordna data i tre eller fler dimen­sioner. Ordet kub används generellt, även om det är fler än tre dimen­sioner;
 2. – olap-kub kub för data­analys (som i för­kla­ring nummer 1) tillämpad på analys­metoden olap;
 3. – om nätverk, se n-kub;
 4. – i virtuell verklighet: se vr-kub (för cave).

binning

att minska variationerna i en data­mängd; att slå ihop värden som ligger nära varandra. Uttrycket kommer av engelska bin –korg, be­hållare – man lägger värden som ligger nära var­andra ”i samma korg”:

 1. – data binning innebär att värden som ligger nära varandra byts ut mot ett en­het­ligt värde, van­ligt­vis det centrala. Exempel: alla värden mellan 9,5 och 10,5 byts ut mot 10. Av­rund­ning kan alltså ses som en form av binning
 2. – i digital bildbehandling: det att en grupp bildpunkter (pixlar) ersätts med en enda bild­punkt. 2⨯2 eller 3⨯3 bild­punkter kan till exempel er­sättas med en enda bildpunkt. Vanligt­vis blir det då ett medel­värde av de in­gående bildpunkternas färg­toner. Detta kan under­lätta bild­analys och göra bilden tyd­ligare, och det är nöd­vändigt om bilden ska för­minskas;
 3. – phone binning skämtsamt: att hålla en kikare framför objek­tivet på en mobil­tele­fons kamera. Man an­vänder alltså kikaren som tele­objektiv;
 4. – to bin kan också betyda ’att kasta bort’ (lägga i det runda arkivet, the bin).

affinitetsanalys

(affinity analysis) – sökning efter statistiska sam­band i stora data­mäng­der. Alltså en typ av datautvinning. – Affi­­ni­tet är i mark­­nads­föring ett mått på hur mycket en mål­grupp är in­tres­se­rad av en pro­dukt eller tjänst. Om målgrup­pen är mer in­tres­se­rad av pro­dukten än genom­snittet av befolkningen är affiniteten hög. Hög affi­ni­tet kan alltså antas ge gott gensvar på reklamen. – Ordet affinitet an­vänds också i andra sam­man­hang med besläktade betydelser.

[analys] [marknadsföring] [statistik] [ändrad 29 januari 2018]

datautvinning

(data mining, även information mining, på svenska informationsutvinning) – sökning efter mönster och samband i stora data­mängder. – Data­utvinning görs med speciella, kraft­fulla dator­program. De letar efter sådant som:

 • – sam­tidiga sam­band (före­teelser som upp­träder sam­tidigt eller under samma om­ständig­heter);
 • – sekventiella sam­band (före­teelser som brukar upp­träda i en bestämd ordning);
 • – kategorisering (gruppering efter ny­upp­täckta mönster);
 • – sam­hörig­het (gruppering efter andra sam­band, se affinitetsanalys) och:
 • – för­ut­sägelser (pre­diktiv analys).

– I detalj­handeln an­vänds data­utvinning bland annat för att ge bättre exponering av varorna. Ett klassiskt exempel är en amerikansk stormarknadskedja som upp­täckte att för­sälj­ningen av både öl och blöjor ökade på fre­dagar. När dessa varor placerades intill varandra ökade försäljningen av båda. För­klaringen var att små­barns­pappor brukar handla just på fre­dagar. – Se också audio mining, text­utvinning, stämningsanalys, crowd mining och big data.

[analys] [databaser] [handel] [ändrad 11 mars 2018]

Google BigQuery

en internetbaserad tjänst för analys av stora datamängder. Startades av Google i maj 2012. Tjänsten är avgiftsbelagd. – Google BigQuery är avsett för relativt enkla frågor till stora datamängder. Det är inte en databas – man kan inte lagra data i Google BigQuery – och kan inte användas för att göra ändringar eller strykningar i en databas. – Se cloud.google.com/bigquery/docs/.

[analys] [ändrad 17 december 2019]