zForce

teknik för pek­skärmar, ut­veck­lad av Neonode och li­censi­erad till till­verk­are av mobil­tele­foner och surf­plattor. Tekniken bygger på att bild­skärm­ens yta korsas av tunna osynliga ljus­strålar. Om man vidrör en punkt på bild­skärmen med ett finger eller ett föremål bryts några av ljus­strål­ar­na. Med ledning av det kan systemet läsa av vilken punkt man har vidrört. – Se Neonodes webb­sidor (länk).

[bildskärmar] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]

screensaver

(även: screen saver) – se skärmsläckare. – Det engelska ordet syftar på att skärmsläckare först användes för att skydda bildskärmen mot att en bild ”brändes in” ifall datorn stod påslagen och orörd för länge. Detta blev inaktuellt när de tjocka bildskärmarna försvann. Senare blev det viktiga att spara energi och eventuellt också att skydda mot obehörig användning. – To go screensaver – att falla i sömn under ett möte.

[användargränssnitt] [bildskärmar] [ändrad 13 november 2018]

skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska an­vändar­gräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digital­kameror har ljud­effekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klick­­ljud som från en kamera­­slutare. Grafiska användargränssnitt förses med yt­strukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensio­nell effekt. –– Ordet an­vänds också om rent dekora­tiva form­tillägg, som när kryssningsfartyg har stora ”skorstenar” som i själva verket bara är tomma skal, eller när person­bilar fort­farande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ””platta”” an­­vändar­­gräns­­snittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika ”platt” om­design av an­­vändar­­gräns­­snittet i iOS. – Se också ljud­ikon. – Ordet: Samman­­­satt av grekiska skeuos’kärl’, ’verktyg’, och morfeform’. På engelska: skeuo­morphism. –– Ob­servera: Stavas med e––u––o.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 17 maj 2018]

ikon

(icon) – liten bild som i grafiska användargränssnitt står för en fil, ett program, ett tillbehör. – En ikon kan utlösa olika händelser genom att användaren pekar och klickar på den, eller flyttar den. Användaren kan till exempel öppna en fil (ett textdokument, en bild, en video eller en ljudfil), öppna en mapp eller starta ett program genom att klicka på ikonen. Man kan också flytta filer eller kasta dem genom att dra dem med musen till en mapp eller till papperskorgen. Även mer komplicerade händelser kan vara möjliga, som att man startar en utskrift genom att dra en textfil till den ikon som står för skrivaren. Den uppenbara fördelen är att man inte behöver skriva filnamn bokstav för bokstav, med risk för felskrivning, för att saker ska hända. – Bakgrund: Ikoner förknippas ofta med det grafiska användargränssnittet, i synnerhet med Macintosh, men termen ikon är äldre än så inom it. Termen användes i äldre datorsystem om bilder som representerade information eller resurser. Det nya med det grafiska användargränssnittet var att man med musen kunde göra saker genom att peka och klicka på ikonerna, och även dra och släppa dem. För övrigt kallar Apple ikonerna för symboler. – Se också ljudikon. – Ordet: en ikon, av grekiska eikon, bild, är i den ortodoxa och vissa andra kyrkor en helgonbild eller bild på Jesus eller jungfru Maria; själva bilden ses som en manifestation av det heliga.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 mars 2018]

ljudikon

earcon, ear icon –– ljudsignal som används i stället för en bild (ikon) eller text i ett användar­gräns­snitt. En digital­kamera kan till exempel spela upp ljudet av en slutare när den tar en bild, trots att kameran egentligen är ljudlös. Tangentbord på datorer har klickljud som kan slås på och stängas av. –– Ljud­ikoner represen­terar händelser, resurser eller instruk­tioner. Ljud­ikoner kan ingå i användar­gräns­snitt för syn­skadade, i kroppsburna datorer och hand­hållna apparater, men också i vanliga datorer och mobil­telefoner. Vanliga ring­signaler och andra signaler i mobil­telefoner är enkla exempel på öronikoner. –– Ljud­ikoner är ofta lånade från äldre, mekanisk teknik – se skeuomorfism.

[användargränssnitt] [ljud och bild] [ändrad 18 december 2018]

Independent user interface working group

(Indie UI) –– en nerlagd arbetsgrupp som utvecklade en standard för att skilja mellan vad användaren vill ska hända på en webb­sida och hur användaren ut­trycker detta. –– Van­liga inter­aktioner är att rulla, bläddra och zooma. Detta kan göras på många sätt: med mus, med styr­platta, med knapptryckningar, med pekskärm eller med gester. Arbets­gruppens mål var att den som ut­veck­lade en webb­sida inte skulle behöva tänka på hur användaren interagerade med sidan. Detta kallas för generisk inter­aktion. – Inde­pendent user inter­face working group tillsattes 2012 av World wide web consortium, W3C, men lades ner 2016. – – Se we.org/WAI/IndieUI (inaktuell).

[användargränssnitt] [webbpublicering] [ändrad 5 februari 2019]

generisk interaktion

interaktion med webbsida, med möjlighet för användaren att använda valfria metoder. Man ska alltså kunna använda många sätt för att få saker att hända på en webbsida: mus, styrplatta, knapptryckningar, pekskärm, röststyrning och gester. – Att programmera en webbsida för generisk interaktion (se generisk) innebär att man beskriver handlingar som att rulla på en webbsida, zooma på en bild eller att ändra inställningar på ett sätt som är oberoende av vilket styrdon som används. – –Se också In­de­pen­dent user interface working group. – –På engelska: generic inter­action.

Daisy

  1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY –– inter­nationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och syn­skadade.) – Daisy efter­liknar de möjlig­heter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså inne­hålls­för­teck­ningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bok­märken. –– Daisy utvecklades av svenska Talboks- och punkt­skrifts­biblioteket, numera Myndig­heten för till­gängliga media (länk) med början 1988, och är numera en inter­nationell standard som förvaltas av The Daisy Consortium, se daisy.org. Artikel om Daisys historia, se här;
  2. Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
    HAL sjunger Daisy.

    – to sing Daisy –– att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymd­äventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ””Daisy”” (på svenska ””Isabella””, mer känd som ””På en bicykel gjord för två””) medan den successivt stängs av. –– Se detta klipp på Youtube: länk;

  3. – [to] daisy chain –– se kedjekoppla;
  4. – daisy wheel printer –– se skön­skrivare.

[böcker] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]

 

finder

  1. – Finder – fil­hanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. – Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadra­tiskt leende ansikte) eller om man klickar på ⌘-n på skriv­bordet. – Finder har funnits på Mac­intosh sedan den första Macen 1984, och kallas för Finder även på svenska;
  2. – om kameror: se sökare.

[användargränssnitt] [filer] [kameror] [ändrad 3 oktober 2018]