Weiser, Mark

(1952—1999) – amerikansk forskare och uppfinnare, chefs­tekno­log på forsk­nings­institutet PARC från 1996. – Mark Weiser är känd som upphovsman till idén ubikvitära it-system (ubiquitous computing). Hans vision, som publicerades 1991 i artikeln ”The computer for the 21st century” (länk), har till stora delar reali­se­rats. Weiser förespråkade också något som han kallade för calm tech­nology – bra design skulle, ansåg han, märkas så lite som möj­ligt. – En minnessida med artikeln från 1991 finns här.

[mark weiser] [personer] [ändrad 22 september 2017]

AXE

 1. digital telefonväxel från Ericsson – den första telefon­växeln i världen som var helt datoriserad. – Första AXE‑växeln byggdes 1976. AXE‑växeln var dator­styrd, men den hanterade analoga (krets­kopp­lade) samtal. AXE har sedan dess an­pas­sats till mobil­tele­foni och data­över­föring, men nämns numera inte i Ericssons mark­nads­­för­ing. – Bok­stäv­er­na AXE står enligt Ericsson inte för något särskilt. De ska uttalas var för sig: A, eX, E. – Utveckl­ingen av AXE-växeln, där bland andra Ivar Jacobson deltog, beskrivs i Bengt-Arne Vedins (1940—2017) bok Teknisk revolt från 1992. – En redogörelse för AXE:s historia finns på Ericssons webbsidor;
 2. aXe – ett verktyg för att testa ifall webbsidor uppfyller krav på tillgänglig­het. Det är ett tillägg som kan installeras i webbläsarna Chrome och Firefox. Verktyget utgår från W3C:s riktlinjer för tillgänglighet och amerikanska statens standarder för upphandling. – Se denna webbsida.

[it-historia] [telefoni] [tillgängligt] [webbpublicering] [ändrad 19 mars 2018]

ctrl-alt-delete

samtidig nertryckning av tangenterna ctrl, alt och delete. – Det var datorns nöd­broms i äldre versioner av Windows och DOS. I senare versioner av Windows (från Vista) öppnar ctrl-alt-delete i stället ett fönster där man kan se vilka program och processer som är aktiva, be­last­ningen på pro­cessor och minne samt ifall något pro­gram har låst sig. Användaren kan då stoppa krånglande program eller stänga av datorn helt. – Men i äldre versioner av DOS och Windows stoppade ctrl-alt-delete aktiva program direkt. I senare versioner av Windows använder man tangent­­kombi­na­tionen ctrl-skift-esc för att stoppa en programkörning direkt. – Det var David Bradley (länk), då på IBM, som hittade på ctrl‑alt‑delete 1980 eller 1981. Den aviga tangentkombi­na­tionen är vald för att man inte ska komma åt den av misstag. (Se också tröga tangenter.) – På Mac­intosh mot­svaras ctrl‑alt‑delete av cmd‑alt‑esc.

[användargränssnitt] [programkörning] [tangentbord] [ändrad 12 maj 2018]

X Window System

kallas ofta X-Windows – en fönsterhanterare för Unix och andra system. – X Window System innehåller de grundläggande funktionerna i ett grafiskt användargränssnitt, det vill säga att det för­med­lar användarens inmatningar, klick och mus­rörelser till operativ­systemet och till de aktiva pro­grammen. Det ger däremot inte det grafiska användargränssnittet ett specifikt utseende: det får skötas av ope­ra­tiv­systemet. – X Window System utvecklades på 1980‑talet för att bli en fönsterhanterare som var oberoende av specifika operativsystem. Det användes inte bara på Unix, utan kunde också användas på OS/2 och VAX. Det har också portats till Windows. – De flesta grafiska an­vändar­gräns­snitt för Linux bygger numera på X Window System. – Version 11 av X Window System är känd som X11. Den följde tidigare med i Apples OS X (numera macOS) för att man skulle kunna köra program som inte var an­passade till Apples eget grafik­system, Quartz. I stället för X11 finns nu XQuartz som ett ut­fö­rande av X Window System för macOS. – X Window System sköts numera av X.Org Foundation (x.org). – Läs också om Mir.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 23 januari 2018]

ink

 1. – ”bläck” – allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
 2. – se inkML;
 3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ovanpå ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde an­vändas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
 4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

elektroniskt papper

e-papper – beteckning på typer av bild­skärmar som har några av pap­per­ets för­delar jäm­fört med vanliga bild­skärmar. Elek­troniskt papper bör upp­­­fylla åtminstone några av dessa krav:

 1. – se ut som papper. Man ska kunna läsa texten i be­­fint­ligt ljus utan bak­grunds­belysning;
 2. – skonsamt för ögonen. Det bör vara fritt från flimmer och ha hög upp­­lösning;
 3. – beständig bild. Text och bild ska vara kvar på det elek­tro­niska papperet utan att det behövs elektrisk ström. Ström ska bara be­hövas för att byta bild;
 4. – böjlighet och vikbarhet. Elektroniskt papper ska kunna rullas ihop och vikas som vanligt papper;
 5. – skrivbarhet. Man ska kunna skriva på det elek­tro­niska papperet med något slags penna;
 6. – lågt pris.

– På engelska kallas elektroniskt papper ibland för e‑ink (se också före­­taget E Ink). – Se också e‑bok och electro­­wetting, och jämför med Power paper.

[bildskärmar] [ord på e-] [ändrad 11 juni 2017]

direct digital manufacturing

förkortat ddm – framställning av föremål i plast eller metall med 3d-skrivare för praktisk användning. Görs i små serier (eller i enstaka exemplar) där det inte lönar sig att tillverka särskilda verktyg för produktionen. – Om samma teknik används för att ta fram prototyper heter det rapid prototyping eller rapid fab.