it-arkitekt

specialist på att utforma it-system så att de motsvarar kraven i den verksamhet de är avsedda för. – Uppgiften är att beskriva arkitekturen i stora drag, inte att realisera den i detalj. Man brukar skilja mellan olika typer av it-arkitektur:

  • Företagsarkitektur (enterprise architecture) beskriver företaget, dess delar och relationerna mellan dem;
  • Mjukvaruarkitektur (software architecture) är en utförlig beskrivning av de program och databaser som en organisation använder;
  • Infrastrukturarkitektur (infrastructure architecture) handlar om den grundläggande struktur av datorer, servrar och datakommunikation som en organisation behöver;
  • Informationsarkitektur (information architecture) handlar om hur organisationens information ska hanteras, lagras, spridas och skyddas;
  • Verksamhetsarkitektur (business architecture) är kopplingen mellan företagsarkitekturen och verksamheten, så som den uttrycks i it-systemet.

– En internationell organisation för it-arkitekter är IASA.

[systemutveckling] [yrken] [ändrad 30 januari 2019]

compcierge

”PC-piccolo” – en som hjälper hotell­gäster att få datorn att fungera. Av computer och concierge. Kallas också för tech­no­logy butler.

[jargong] [support] [yrken] [ändrad 6 december 2019]

censor

tjänsteman som har till uppgift att utöva censur. – I gymnasiet fram till slutet av 1960-talet var en censor också en extern lärare, ofta en universitetslärare, som godkände eller underkände gymnasisterna vid studentexamen. Ordet censor är latin och betyder ’granskare’, ’bedömare’. – Censor ska inte förväxlas med sensor (avkännare).

innehållsansvarig

(curator, content curator) – den som ansvarar för en samling material (text, bilder, musik, video). – Ansvaret gäller att inne­hållet i samlingen är relevant för samlingens ända­mål: aktuellt, korrekt, fullständigt och tillgängligt för an­vändare. An­svaret brukar också om­fatta be­skrivning och katalogisering samt utgallring av material som inte längre bör ingå i samlingen. Arbetsuppgiften kallas på engelska för data curation, innehållsansvar. (Curation, som i content curation, kan över­sättas med kuratering.) – Om ordet curator / kurator: – Det engelska ordet curator används sedan länge på svenska om den som ansvarar för samlingarna på ett museum. På svenska används ordet kurator traditionellt om råd­givare i sociala frågor. Men den engelska betydelsen har lånats in till svenska, fast då stavas ordet oftast med c. Ordet används också om den som an­svarar för samlingar som är till­gängliga genom internet. Så hur löser vi problemet att vi har samma ord i två rätt olika be­tydelser? Språk­rådet rekom­men­derar i första hand benämningen innehålls­ansvarig för engelska curator. Om ordet kurator ändå används i denna betydelse bör det stavas med kkurator. Då får vi också orden kuratera och kuratering. – Innehållsansvarig ska inte förväxlas med an­svarig ut­givare.

[arkiv och bibliotek] [informationshantering] [publicering] [språktips] [yrken] [ändrad 16 oktober 2019]