XRSone

hemlighetsfull hackar-sajt som i mars 2015 publi­ce­rade en lista över 9 200 Twitter-konton som till­­hörde, eller påstods till­­höra, an­hängare till terrorist­orga­nisa­tionen ””Islamiska staten””, IS. Kart­lägg­ningen hade gjorts i samarbete mellan Anonymous och hackar­orga­nisa­tionerna Ctrlsec och Ghostsec.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 24 september 2017]

Whisper

socialt nätverk som utlovar hög nivå av anonymitet. (Men se nedan.) – An­­vändarna skriver in­lägg som be­står av en bild med på­lagd text. Man kan söka igenom in­läggen och svara på dem. Varje användare har en pseudonym. Gentemot Whispers servrar identifieras varje användare endast med id-numret på den mobil­tele­fon eller dator som de använder. (Det är ett nummer som är fast kodat i apparaten och som inte kan ändras. Det är alltså inte telefon­numret.) För varje in­lägg kan man se pseudo­nymen för den som har publicerat det, men det finns inget sätt att söka efter en viss an­vändares inlägg. – Whisper startade 2012, då under namnet Whisper­text. (Det ska inte för­växlas med Amazons Whisper­net.) – I oktober 2014 upp­gav The Guardian (länk) att Whisper samlar in och sparar an­vändarnas geo­grafiska be­lägen­het, även när an­vändarna har stängt av den funktionen. Whisper över­lämnar också, enligt The Guardian, in­formation om an­vändarna till USA:s krigs­makt. Whisper har för­nekat detta, men i sam­band med The Guardians publicering ändrade Whispernet sina användar­vill­kor. – Se whisper.sh. – Läs också om After School, canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Yik Yak†.

[appar] [avslöjanden] [dold identitet] [pseudonymer] [sociala nätverk] [ändrad 11 maj 2017]

visselblåsare

en som avslöjar brott eller missförhållanden i sin egen organisation (företag, myndighet eller ideell organisation). Vanligtvis sker detta genom att visselblåsaren lämnar över information till pressen. Visselblåsare kan också överlämna sådan information till företagsledningen, vilket kan medföra risk för avsked eller andra trakasserier. Flera länder har lagar som skyddar visselblåsare. I Sverige finns en grundlagsfäst meddelarfrihet. – På engelska: whistleblower.

[avslöjanden] [ändrad 21 maj 2019]

Halloweendokumenten

the Halloween documents –– hemliga dokument från Microsoft om Linux. – Do­ku­menten, som är från åren 1998——2004, framställde Linux som ett hot mot Windows, och be­skrev hur hotet skulle mötas. – Det var Eric Raymond som fick till­gång till do­ku­menten och pub­li­ce­ra­de dem. De kallas för Halloween-do­ku­menten efter­som de läcktes bit för bit under flera år vid Hallo­ween. – Se denna länk (brukar fungera, trots överstrykning).

[avslöjanden] [ändrad 1 augusti 2018]

Snowden, Edward

Foto av Edward Snowden.
Edward Snowden.

amerikansk it-specialist som har avslöjat USA:s över­vakning av tele- och data­trafik i hela världen. – Edward Snowden läckte hemliga dokument om övervakrningen från NSA till journalisten Glenn Greenwald på brittiska tidningen The Guardian, först under pseudonymen Citizen four. Därefter försvann Snowden från USA, och fick så småningom politisk asyl i Ryssland, där han fortfarande bor (2019). – Snowden hade tidigare arbetat för CIA, men de dokument som han röjde fick han tillgång till när han arbetade som inhyrd konsult på NSA. Hans avslöjanden ledde till en kris i för­hållan­dena mellan Väst­europa och USA, eftersom det bland annat framkom att NSA har avlyssnat Tysklands förbunds­kansler Angela Merkels mobil­telefon. Det har också lett till en förtroende­kris i USA, eftersom det blev känt att NSA har avlyssnat amerikaners privata telefonsamtal även när det inte finns någon miss­tanke om brott. – Enligt dokumenten före­kommer det också omfattande utbyte av av­lyss­nad information mellan USA och andra länder, inklusive Sverige, se Five eyes, Nine eyes och Fourteen eyes samt European crypto­logic center. – Den Oscars­belönade filmen Citizenfour från 2014 (se IMDb: länk) handlar om Edward Snowden. Han belönades också 2014 med Right Livelihood-priset (länk).

[avslöjanden] [edward snowden] [kartläggning] [personer] [spelfilmer] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 7 april 2019]

Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) –– kontroversiellt föreslaget handels- och investering­savtal mellan EU och USA som det förhandlas om sedan 2013. –Förhandlingarna pågår fortfarande (maj 2018) Mot­­ståndare säger att avtalet ger stor­­företag rätt att stämma stater inför dom­stol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[avslöjanden] [politik] [ändrad 8 maj 2018]

Peanut butter manifesto

ett internt brev från dåvarande Yahoodirektören Brad Garlinghouse där han klagade på att Yahoo smetade ut sina resurser för tunt – som jordnötssmör. Brevet skrevs i november 2006, och publicerades senare i Wall Street Journal, numera bakom betalvägg – läs en kopia här (en bit ner).

[avslöjanden] [ändrad 29 januari 2019]

Ctrlsec

hemlighetsfull hackar-grupp som blev känd i mars 2015 när den i sam­arbete med Anonymous och Ghostsec kart­lade och publi­cerade namnen på 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen ”Islamiska staten”, IS. – Konto­namnen publicerades på sajten xrsone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 27 december 2017]

Ghostsec

hemlighetsfull hackar-grupp som i mars 2015 i sam­arbete med Anonymous och Ctrlsec kart­lade och publi­cerade 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen ”Islamiska staten”, IS. Konto­namnen publicerades på sajten XRSone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 3 januari 2018]

WikiLeaks

en webbplats och organisation som publicerar hemliga dokument från regeringar, storföretag och andra organisationer. – Wiki­Leaks grundades 2006, och har sedan dess gjort tusen­tals hemliga dokument offent­liga. De som lämnar in dokument till Wiki­Leaks är anonyma, ofta även för WikiLeaks. Wiki­Leaks har bland annat publi­cerat dokument om hur fångar på Guantánamo Bay behandlas, om censur i Kina, om Scientologi­kyrkan och om den så kallade Climate­gate­skandalen. I april 2010 släppte Wiki­Leaks en video som visade hur ameri­kansk trupp i Irak sköt ihjäl runt tio civila och två reportrar från Reuters. 2017 släppte WikiLeaks information om CIA:s verktyg för avlyssning och övervakning, se Vault 7. Wiki­Leaks har fått flera journa­list­iska ut­märk­elser. Wiki­Leaks är hemlig­hets­fullt, men drivs av en organisa­­tion som heter The Sunshine Press. – Wiki­Leaks drivs av fri­vill­iga och finansi­eras av dona­tioner. Efter­som bland annat konto­korts­före­tag blockerar dona­tioner till Wiki­Leaks startades i slutet av 2012 organisa­tionen Freedom of the press foundation för att slussa bidrag till Wiki­Leaks. – Wiki­Leaks har inget att göra med stift­elsen Wiki­media och är inte heller någon wiki. – Grundare av Wiki­Leaks är australi­ensaren Julian Assange. 2010 anklag­ades Julian Assange i Sverige för sexuella övergrepp. Efter att han först hade förhörts och därefter lämnat Sverige begärdes han häktad, och i december 2010 greps han av polisen i England. Han hölls därefter mot borgen i hus­arrest i England medan engelska dom­stolar prövade den svenska åklagarmyndighetens begäran om utläm­ning. Sommaren 2012, efter att beslutet om utläm­ning hade blivit defini­tivt, tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London och begärde politisk asyl. Han fruktade att han, om han utlämnades till Sverige, kommer att skickas vidare till USA och ställas inför rätta där för spioneri. Ecuador beviljade honom asyl den 16 augusti 2012. Den 11 april 2019 återkallade Ecuador Assanges asyl och lät brittisk polis komma in på ambassaden och gripa Assange. I maj 2019 dömdes han till 50 veckors fängelse för att ha smitit från borgen. – I november 2018 blev det känt att det finns ett hemligt åtal i USA mot Julian Assange – se artikel i The Guardian. – Förunder­sök­ningen mot Julian Assange i Sverige lades ner den 19 maj 2017. Filmen Risk från 2016 handlar om Assange, se IMDb (länk). – Se wikileaks.org. – I december 2010 startade avhopp­are från WikiLeaks en liknande organisation, Open­Leaks†, som inte blev något, och 2012 startade hackargruppen Anonymous sajten Paranoia. – Läs också om Anti Leaks.

[avslöjanden] [ändrad 2 maj 2019]