Cleartype

teknik som gör att text och bild ser skarpare ut på bild­skärm. – Clear­type har ut­­veck­lats av Microsoft, och in­fördes 2012 på surfplattan Surface. – Se Micro­­softs webb­sidor (länk). – Micro­­soft väckte upp­märk­sam­het i oktober 2012 genom att påstå att Surfaces bild­s­kärm med Clear­type ger lika skarpa bilder som Apples Retina-bild­skärm, trots att Retina har klart högre upp­­lös­ning.

[bildskärmar] [ändrad 9 juli 2017]

DVI

DVI-D-kontakt.

Digital visual interface – äldre standardkontakt för anslutning av bild­skärmar för tv, video och datorer; den sammanhängande standarden för det logiska gränssnittet, alltså för vilka signaler som ska gå genom kontaktens olika delar. Det finns tre varianter: DVI‑A för analog teknik, DVI‑D för digital teknik och DVI‑I för båda. – Standarden utarbetades av den sedan 2001 nerlagda branschorganisationen Digital display working group. – Under 00‑talet började den mer flexibla HDMI‑standarden tränga undan DVI. DVI‑kontakter används numera mest för projektorer och stationära datorer.

[bildskärmar] [förkortningar på D] [ljud och bild] [sammankoppling] [videoteknik] [ändrad 29 juni 2017]

alfakanal

(alpha channel) – i datorgrafik: information om hur genom­siktlig varje enskild pixel (bild­punkt) i en bild är. – Alfakanaler är an­vänd­bara när man arbetar med dator­grafik i flera lager. Det som slut­ligen visas på bild­skärmen är då en bild som är samman­satt av flera bilder, som man kan tänka sig som lager. Varje lager skymmer bakom­liggande skikt helt eller delvis. Skikten kan vara helt eller delvis genomsiktliga, som färgat glas. – På bildskärmen finns det ju bara ett skikt med pixlar. Varje pixel kan då antingen ha samma färg som motsvarande pixel i det översta skiktet eller vara en blandning av motsvarande pixlar i flera skikt. – Varje punkt i alfa­kanalen har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 inne­bär att punkten är helt genom­siktlig, alltså att den är inte alls skymmer pixlar i bakomliggande skikt. Värdet 1 betyder att pixeln är helt ogenom­siktlig och alltså helt döljer pixlar i bakomliggande skikt. – I dator­färggrafik har varje bild­punkt tre värden: rött, grönt och blått (se RGB); finns det en alfa­kanal har varje bild­punkt dess­utom ett fjärde värde.

[bildbehandling] [bildskärmar] [ändrad 3 januari 2018]

CRT

cathode ray tubekatodstrålerör eller helt enkelt bild­rör, alltså den viktigaste komponenten i ”tjocka” tv‑apparater och bild­skärmar. Numera säll­synta.

[bildskärmar] [förkortningar på C] [ändrad 26 september 2018]

lysdiod

(light emitting diode, LED) – liten lampa eller ljus­punkt som består av halvledar­material och som lyser när ström passerar genom den. – Lysdioder har länge använts som indikator­ljus på instrumentpaneler och på elektroniska apparater, men också som ljus­källa i optiska fiber­kablar och som bakgrunds­belysning för LCD-skärmar. På 2010‑talet har det blivit vanligt med vanlig be­lysning och bil­lyktor med lys­dioder. Det finns lysdioder i olika färger och en variant som avger osynligt infra­rött ljus (används i fjärrkontroller). Lysdioder med blått ljus är en relativt ny uppfinning, och det var när den kom som det blev möjligt att framställa lysdioder som avger vitt ljus och andra färger: en lysdiod med vitt ljus är i själva verket en kombination av en röd, en grön och en blå lysdiod (se RGB). Lys­dioder är tåligare, mer lång­livade och alstrar mindre värme än glödlampor, och de drar mycket mindre ström. Där­emot drar de mer ström än LCD‑skärmar (om man bortser från LCD‑skärmarnas bakgrundsbelysning). Det var därför som de röda lys­dioderna på de äldsta digital­uren och mini­räknarna byttes ut mot LCD‑tecken­fönster. – Se också organiska lys­dioder och QLED samt diod.

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 19 december 2018]

ink

  1. – ”bläck” – allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
  2. – se inkML;
  3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ovanpå ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde an­vändas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
  4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

Neonode

Neonodes nerlagda mobiltelefon med stor pekskärm – alltför långt före sin tid?

svenskt företag som utvecklar och licensierar ut teknik för pekskärmar. Neonode kom 2012 i blick­punkten på grund av den juridiska tvisten mellan Apple och Samsung (se Wikipedia). Apple hävdade då att Samsung hade inkräktat på Apples pek­skärms­teknik, men Samsung kontrade med att påstå att Apple hade gjort intrång på Neonodes patent. – Neonode grundades 2001 av Magnus Goertz och Thomas Eriksson för att utveckla en mobiltelefon med pekskärm, men utan knappar. Företaget släppte telefonerna N1, N1m och N2. En nyemission 2008 misslyckades, och företaget försattes i konkurs. Thomas Eriksson startade då företaget på nytt med inriktning på att licensiera ut företagets pekskärmsteknik, Zforce. Verksamheten är numera framgångsrik. – 2017 börjar Neonode sälja Airbar, ett tillbehör som gör att man kan använda en dators bild­skärm som pekskärm. – Se neonode.com.

[bildskärmar] [styrdon]

screensaver

(även: screen saver) – se skärmsläckare. – Det engelska ordet syftar på att skärmsläckare först användes för att skydda bildskärmen mot att en bild ”brändes in” ifall datorn stod påslagen och orörd för länge. Detta blev inaktuellt när de tjocka bildskärmarna försvann. Senare blev det viktiga att spara energi och eventuellt också att skydda mot obehörig användning. – To go screensaver – att falla i sömn under ett möte.

[användargränssnitt] [bildskärmar] [ändrad 13 november 2018]

wrap

  1. – wordwrap – se ordflytt;
  2. – wraparound – det att bildskärmen representerar en globliknande yta genom att bildskärmens vänstra kant är kopplad till höger kant och överkanten är kopplad till under­kanten. Ett objekt som rör sig på bildskärmen och når höger­kanten kommer därför fram på vänster sida; motsvarande effekt i andra riktningar;
  3. – omslag, förpackning – se shrinkwrap;
  4. – se också wrapper.

[bildskärmar] [ordbehandling] [programmering] [ändrad 16 augusti 2019]

VGA

Bild på VGA-kontakt, hane.
VGA-kontakt. Används för anslutning av bildskärm till dator.

Video graphics array – äldre standardteknik för anslutning av bildskärmar till datorer. Den har efterträtts av andra standarder som klarar högre upplösning, men som ofta är bakåtkompatibla med VGA. De nya standarderna har ofta förkortningar som slutar på -GA. VGA-kontakten används fort­far­ande för anslutning av bildskärm till stationär dator. – VGA infördes 1987 av IBM, och anammades snabbt av andra tillverkare. Tekniken sparade ut­rymme i datorn, eftersom hela styr­kretsen för bildskärmen rymdes på ett chipp i stället för, som tidigare, på ett kretskort. De flesta datorer kan fortfarande hantera VGA, men i de flesta sam­man­hang används nyare standarder. – VGA är en analog teknik som fort­far­ande används (2017). I slutet av 2005 före­slogs ett snabbare, digitalt gränssnitt för bildskärmar, UDI, men det har inte slagit igenom. – Be­teck­ningen VGA används ofta om en bildskärmsinställ­ning på 640⨯480 punkter, men VGA klarar också andra format. VGA är också benämningen på en typ av kabel och kontakt.

[bildskärmar] [förkortningar på V] [ändrad 2 maj 2017]