RGB

förkortning för rött, grönt och blått – de tre färger som används för att blanda till alla andra färger i bild­skärmar, tv, video och negativ färg­film. Vitt får man genom att blanda de tre färgerna med högsta ljusstyrka, svart får man av bakgrunden. Detta kallas för additiv färg­bland­ning. Alternativet heter subtraktiv färgblandning. – Se också CMYK och YPbPr samt varianten RGBG.

[bildskärmar] [foto] [förkortningar på R] [videoteknik] [ändrad 24 januari 2018]

HDMI

High-definition multimedia interface – standard för kontakter och signaler för sammankoppling av hemelektronik för ljud och bild – DVD‑spelare, tv, ljudanläggningar, digitalboxar och annat. Lanserades 2003. Innehåller skydd mot otillåten kopiering av ljud och bild. – HDMI har kedje­kopp­ling, det vill säga att man kan koppla ihop alla apparaterna – tv, DVD‑spelare, digitalbox, ljudanläggning – i en lång serie. Varje apparat i serien kan sedan kommunicera med alla andra genom samma kabelkedja. Det behövs därför färre ledningar. En enda kabel överför en komplett, okomprimerad videosignal samt ljud, och kontakten är ungefär lika stor som en USB‑kontakt. Eftersom HDML krypterar signalerna med HDCP ska det vara omöjligt att spela in film eller musik olovligt. – HDMI är tänkt att ersätta den äldre DVI-standarden, som har klumpigare kontakter och inte hanterar ljud, och är – bortsett från ljudet – kompatibelt med den. – Läs mer på hdmi.org. – Läs också om de nyare systemen DisplayPort och Thunderbolt.

[förkortningar på H] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 11 juni 2017]

YPbPr

sätt att dela upp en videosignal för att få hög bildkvalitet. Anses ge bättre resultat än den vanliga uppdelningen i rött, grönt och blått (se RGB). – Video­signalen delas upp i dessa tre delar, som överförs i varsin ledning:

  • – Y anger luminans (ljus­styrka) och inne­håller också synksignalen;
  • – Pb anger krominans (färg­mättnad) för blått minus luminans, alltså B minus Y (B för blått);
  • – Pr anger krominans för rött minus luminans, alltså R minus Y (R för rött).

– Bildskärmen an­vänder dessa tre signaler för att åter­skapa signalerna för rött, grönt och blått.

[bildskärmar] [förkortningar på Y] [tv] [videoteknik] [ändrad 24november 2018]

definition

  1. – om bilder och bildskärmar: skärpa, tydlighet – skarp och tydlig återgivning av små detaljer och nyansskillnader. – De­fi­ni­tion i denna betydelse är ingen teknisk term och inget som kan mätas. (I varje fall inte på något allmänt veder­taget sätt.) Det ska inte för­växlas med upp­lös­ning eller pixelmått, även om det finns sam­band. De­finit­ion är något som be­trak­taren upp­lever tack vare en lyckad kom­bi­na­tion av egenskaper som hög upplösning, kantskärpa, nyans­rike­dom och frihet från flimmer. Ordet används också om ljud i liknande betydelse. – Läs också om high-definition tv (HDTV);
  2. – en beskrivning som så exakt som möjligt anger betydelsen av ett ord. En definition ska tydligt avgränsa ordets betydelse. Man ska med hjälp av definitionen kunna avgöra ifall ordet kan användas om en viss företeelse. (Definition är från början ett latinskt ord som kan översättas med avgränsning.) I denna ordlista finns en del definitioner, men oftare är det ordförklaringar.

[bildskärmar] [foto] [språktips] [ändrad 19 september 2018]

förstaskärm

tv-skärm eller annan bildskärm som man tittar på samtidigt som man använder en andraskärm. Andraskärmen kan vara en smart mobil, en surfplatta eller en bärbar dator. Första­skärmen visar ett tv‑program som tittaren ser på, samtidigt som tittaren kommenterar eller söker efter extrainforma­tion på andra­skärmen. – På engelska: first screen.

[bildskärmar] [it-liv] [ändrad 30 juni 2018]

Mirasol

en nerlagd strömsnål bildskärm från det amerikanska företaget Qual­comm (länk). Qual­comm hade kommit över tekniken genom att köpa före­taget Iridigm. – En Mirasol‑bild­skärm drog nästan ingen ström så länge som bilden inte ändrades. Bildskärmen an­vände reflek­te­rat ljus (den syntes alltså inte i mörker). Den kunde räknas som elek­tro­niskt papper, och var en tillämp­ning av mikroelektronisk mekanik, se MEMS. Den första pro­dukten med Mirasol‑bild­skärm kom 2011: en läs­platta från det sydkoreanska företaget Kyobo. Den blev ingen fram­gång och såldes ut till kraftigt ned­satt pris sommaren 2012. Därefter tycks utvecklingsarbetet ha upphört. 2015 köpte Apple Qualcomms Mirasol‑laboratorium på Taiwan. – En PDF om Mirasol‑tekniken finns på Qualcomms webbsidor (borttagen).

[bildskärmar] [nerlagt] [ändrad 25 november 2019]

Plastic Logic

ett tyskt företag som utvecklar tunna, böjliga bildskärmar av ”elektronisk plast”. – Företaget satsade först på läsplattor, men tillverkar numera tunna bildskärmar för olika användningsområden. Alla elektroniska komponenter är gjorda av elektriskt ledande eller halvledande plast. – Plastic Logic skulle 2010 släppa en läsplatta under namnet Que, men den lades ner före debuten. – Plastic Logic ingick 2009 samarbete med den amerikanska bokhandelskedjan Barnes and Nobles om att bokhandeln skulle sälja e‑böcker genom Plastic Logics läsplatta. (Jämför med Nook.) – Läs mer på plasticlogic.com.

[bildskärmar] [företag] [läsplattor] [ändrad 24 maj 2019]

pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. Samma datorbild­skärm kan ställas in för flera olika skärmupplösningar. (Skillnader i upplösning motsvaras av skillnader i pixel­stor­lek på samma bild­skärm: ju högre upplösning, desto mindre pixlar.) Vid låg upplösning byggs varje pixel i bilden upp av flera punkter på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google, se Chromebook. Under 2015 kom Pixel­modeller som har operativsystemet Android i stället för Chrome OS;
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobil­tele­foner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webb­sidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 22 augusti 2018]

4k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. Förkort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bildpunkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internationell standard vara liten). – Se också 8k.

[bildskärmar] [radio och tv] [ändrad 10 december 2019]

pixelmått

digital bilds yttermått angett i pixel, till exempel 1280⨯960 pixel. – Det är ett mått på detaljtätheten i bilden. Pixelmåttet säger inget om bildens storlek mätt i millimeter, eftersom samma antal pixlar kan ingå i en stor eller liten bild, beroende på bild­skärmen. En bild som visas på två olika stora bildskärmar får ju olika yttermått i millimeter på bildskärmarna, men den har samma pixelmått på båda. Pixelmått kallas ibland för upplösning, vilket är en utvidgning av den tra­di­tion­ella be­tyd­elsen av upplösning. Mer precist: relativ upplösning. – Se också pixeldjup.

[bildskärmar] [foto] [videoteknik] [ändrad 19 september 2018]