vote smurfing

röstfusk i omröstningar på internet. – Samma person röstar flera gånger, till exempel för att hennes egen blogg ska få högt betyg. – Sajter som anordnar informella omröstningar på inter­net tillåter som regel inte att fler än en röst lämnas från samma dator (från samma IP‑adress) eller från samma konto. Men samma person kan ändå rösta flera gånger genom att använda olika datorer eller genom att ha flera konton. – Se också smurf och smurfing.

[bluff och båg] [missbruk] [ändrad 11 december 2018]

teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webb­sida, ibland med provokativa eller direkt vilse­ledande metoder. En teaser som verkar porno­grafisk kan till exempel länka till reklam för preventiv­medel eller till propaganda för sexuell av­håll­samhet.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 4 januari 2020]

squammer

  1. – en som skickar in falska an­sökningar om registrering av domäner på internet. Syftet är inte att faktiskt registrera domänerna, utan att hindra andra från att göra det. An­sökningarna skickas ofta med automatik av ett dator­system;
  2. – mer allmänt: en som registrerar domäner för att senare kunna sälja dem dyrt.

– Ordet squammer är en samman­dragning av squatter och spam.

[bluff och båg] [domäner] [illa omtyckta personer] [ändrad 6 september 2018]

grey route messaging

en metod att skicka stort antal SMS utan att be­tala den mot­tagande operatören. Metoden an­vänds för att skicka reklam, se A2P. – Avsändaren an­litar en tjänst i ett annat land än mot­tagarnas land. Av­sändaren ser också till att mobiloperatören i mot­tagarens land inte har terminerings‑avtal om SMS med opera­tören i av­sändar­landet. (Alltså inget avtal om hantering och avgifter – se sam­trafik.) SMS:en kommer ändå fram, men operatören i mottagar­landet kan inte ta ut terminerings­avgift av av­sändaren. – Grey route messaging är inte olagligt, men kostar, enligt upp­gift, operatörerna samman­lagt flera miljarder dollar om året i ute­blivna intäkter. Bland mobiloperatörer diskuteras därför mot­åtgärder som att blockera SMS från av­sändare utan avtal.

[bluff och båg] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 5 december 2019]

bogus

nonsens, strunt, båg, skräp – äldre pro­gram­merar­jargong för sådant som inte fungerar, inte är sant eller helt enkelt är fel eller dumt. – Bogus ingår i många andra ord, ibland i formen bogo, som i bogo­mips. – Bogus content är osant eller irrelevant inne­­håll i med­­delanden, till exempel för­­åldrade (=praktiskt taget alla) virus­­varningar eller på­­stå­enden om att Ericsson ger bort mobiltele­foner (se här). – I tidig hackar‑kultur fanns en hel låtsasveten­skaplig termino­logi för bogus, se bogon och quantum bogodynamics. – Se också kräkpost och crap.

[bluff och båg] [bogus] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]

osynligt bläck

text i samma färg som bak­grunden på webbsida. Texten blir alltså osynlig för besökare (om de inte läser webbsidans källkod), men den kan läsas av sök­motorer, så de osynliga orden hamnar i sök­motorns index. Detta är ett sätt att vilse­leda sökmotorernas an­vändare. Sökmotorer har sedan länge försetts med rutiner för att upptäcka osynligt bläck. – På engelska: invisible ink. – Se också falskskyltning.

[bluff och båg] [sökmotorer] [ändrad 3 september 2019]

impostering

identitetsbedrägeri – användande av någon annans identitet i sociala nätverk. Särskilt när det sker i kriminellt syfte. – Be­drag­aren, im­postören, kan till exempel registrera in ett konto på ett socialt nät­verk och då använda namnet på en chef på ett företag. Bedrag­aren ber sedan att få bli vän med andra anställda på samma före­tag och lockar dem att lämna ifrån sig konfidenti­ell information. – Av engelska impostor (ob­ser­vera stavningen), en bedragare som utger sig för att vara någon annan. På svenska impostör. – På engelska talar man också om impersonation (impersonation fraud) i samma betydelse (att utge sig för att vara någon annan). Men svenska impersonering är en programmerarterm med en speciell betydelse. – Jämför med olaga identitetsanvändning och spoof.

[bluff och båg] [identitet] [it-relaterad brottslighet] [sociala nätverk] [ändrad 15 maj 2019]

Nigeriabrev

ett slags bedrägeri som sprids med e‑post, ofta från Nigeria men också från andra länder. – Av­sändaren påstår att han har en förmögen­het, men att han behöver hjälp med att få loss pengarna. Den som hjälper till får löfte om generös ersättning. För att hjälpa till måste man öppna ett bank­konto i bedrag­arens hemland. Men allt som händer är att offren får betala avgifter och omkost­nader som bedrag­aren tar hand om. Man talar därför om advance fee fraud eller advance fee scam. Den som låter sig luras kallas i Nigeria för mugu. Vissa bedrag­are bjuder offren till Lagos och rullar ut röda mattan för dem. Kallas också för 419 scam efter den paragraf i den nigerianska strafflagen, kapi­tel 38, som är tillämp­lig. – Se också Nordeabrev (inaktu­ellt).

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 2 juli 2019]