sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webbadressen (URL:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Den kan vara en kraftigt förenklad bild, ofta bara en bokstav med anknytning till den webbsida som den hör ihop med. – Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Dataterm­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i Inter­net Explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X‑Face.

[grafiskt användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 4 september 2018]

MSN

varumärke för vissa internetbaserade tjänster från Micro­soft. MSN är i USA också internet­operatör. – MSN startades 1995, och omfattade då bland annat e‑post­tjänsten Hotmail† (ersatt av Outlook.com) och snabb­med­delande­tjänsten MSN Messenger. De flesta (men inte alla) tjänsterna i MSN flyttades 2005 till ny­­startade Windows Live† (som sedan dess har för­svunnit som varu­märke). – Namnet: MSN stod från början för Micro­­soft Network. Sedan blev det en pseudo­­för­­kort­­ning. – Se msn.com.

[pseudoförkortningar] [webbtjänster] [ändrad 12 april 2017]

CD

  1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som används för datalagring kallas för CD‑ROM, men oftast räcker det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen (se länk) skriver. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
  2. collision detection – se kollision.

[förkortningar på C] [lagringsmedier] [nätverk] [ändrad 29 januari 2019]

jokertecken

(wild card) – tecken som står för obestämda tecken (vilka tecken som helst, eventuellt inget tecken), och som används vid sökningar i data­baser och med sök­motorer på webben. Det finns två vanliga joker­tecken:

– Fråge­tecken brukar stå för exakt ett val­fritt tecken, och aste­risk brukar stå för noll, ett eller flera valfria tecken. – Ex­em­pel: h?nd ger träff på hand, hind och hund. Men katt* ger träff på ord som katt, Katte­gatt, katten, katter­na och katt­sand. – Läs också om skal­match­ning och höger­trun­ke­ring. – När man söker med så kallade regul­jära uttryck använder man andra tecken. – Se också Datatermgruppen (länk).

[sökningar] [ändrad 7 september 2018]

bilaga

fil som bifogas e-post eller annat elektroniskt med­de­lande. – En bilaga kan vara en text­fil, en pdf, bild, video, ljud eller något annat digitalt, eventu­ellt i kompri­merad form. Bilagor syns i meddelandet som en ikon eller som en klickbar textrad, och öppnas separat genom att man klickar på ikonen eller text­raden. Man kan då också behöva ange vilket program som behövs för att öppna filen. Vissa e‑postprogram visar bilagorna direkt om de är i ett format som programmet känner igen. – Se också Datatermgruppen (länk). – Bilagor används ofta i spam för spridning av skadeprogram. Man bör därför bara öppna bilagor från avsändare som man känner, och bara om man vet vad bilagorna innehåller. – På engelska: attachment, attached file, enclosure.

[e-post] [ändrad 5 september 2018]

Windows Live

avvecklat varumärke för ett utbud av tjänster från Microsoft. Varumärket (men inte nödvändigtvis tjänsterna) avvecklades under 2012. – De flesta av tjänsterna i Windows Live kördes i webbläsare, men det fanns också tjänster som kördes i installerade program. Windows Live hade tjänster för e‑post, adresser, foton, snabbmeddelanden, lagring av filer på internet och annat. Sökmotorn Bing ingick från början i Windows Live under namnet Windows Live Search. – Windows Live startades 2005, och tog då över många tjänster som tidigare hade ingått i MSN. I maj 2012 meddelade Microsoft att varumärket Windows Live ska avvecklas. Tjänsterna ska finnas kvar, men de kopplas till Windows 8 och Microsoft-konto (Microsoft Account).

[nerlagt] [webbtjänster] [ändrad 12 april 2017]

proxy

proxyserver, mellanserverserver som för­­medlar med­­delan­den och för­­fråg­ningar riktade till andra datorer (servrar). – Proxy­­servrar an­vänds av flera skäl:

  1. – för att minska be­lastningen på nätet eller på servrarna (se också spegel­sajt;
  2. – för att höja säker­heten (proxy­servern fungerar unge­fär som en brand­­vägg);
  3. – för att granska och filtrera trafiken;
  4. – för att kryptera ut­gående trafik och göra an­vändarna anonyma (se ano­­nymi­tets­­server).

– Proxyservrar delas in i: 

  • – trans­parenta (genom­­sikt­liga – an­vändarna märker inte att de finns, efter­­som de inte på­verkar inne­­hållet i trafiken) och: 
  • – icke-trans­­parenta (de märks genom att de tillför, be­arbetar eller tar bort in­formation).

– Proxy­­servrar är ett helt normalt in­slag i nät­verk, men det före­­kommer också att proxy­­servrar in­stalleras i smyg som ett sätt att begå data­­intrång eller sabotage. – Normalt an­vänds en proxy för ut­gående trafik, alltså för en be­gränsad grupp an­vändares kommunikation med inter­net. En reverse proxy tar emot in­gående trafik, alltså all trafik till en viss webb­­server. Syftet är då att minska eller för­dela be­lastningen eller att förs­våra an­grepp. – Proxy­­servrar lagrar ibland kopior av ofta efter­­frågad in­for­ma­tion. De kan då leverera denna direkt till klienterna utan att be­lasta den egentliga webb­­servern. – Ordet: Proxy betyder ’ställ­­före­­trädare’, ’ombud’ – det är inte en kortform av proximity (’när­het’). – I andra samman­­hang kan proxy betyda ’ombud’, ’ställ­­före­­trädare’ (syftande på människor) eller ’full­makt’. – Se också Datatermgruppen (länk) och Wikipedia.

[it-säkerhet] [nätverk]

sensor

anordning som mäter ett tillstånd i omgivningen och vidarebefordrar mät­värdet. – Sensorer kan mäta temperatur, buller, ljus, lufttryck, be­last­ning, rörelse, acceleration och annat. Kallas också för avkännare. En sensor som ska reagera på en viss händelse, som att ett mätvärde når en förvald nivå, kallas också för detektor. När man vill betona att anordningen inte bara mäter ett värde, utan också vidarebefordrar det till annan utrustning, talar man om givare. Se också aktuator. – Sensor ska inte förväxlas med censor (tjänsteman som utövar censur).

[elektronik] [sakernas internet] [ändrad 17 november 2017]