Spoken web

indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. Det är avsett för fattiga indier som sällan har till­gång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Mot­svarig­heten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [världsförbättring] [webben] [ändrad 22 april 2018]

WAP

Wireless application protocol – föråldrad branschstandard för internetbaserad datakommunikation med mobiltelefoner med GSM. – Satsningen på WAP in­leddes runt år 2000 av då ledande företag som Ericsson, IBM, Motorola och Nokia, men konsumenterna var inte intresserade. De skaffade 3g. – Branschorganisationen WAP Forum gick år 2002 upp i Open Mobile Al­liance, som skulle förvalta WAP‑specifikationen. Den senaste specifikationen, WAP 2.0, är från 2002. Det tillverkas sedan länge inga telefoner som är anpassade för WAP, och det publiceras inte heller några WAP-sidor. – Jämför med I‑mode†.

[förkortningar på W] [internet] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 14 februari 2018]

bitström

(bitstream, på svenska också bitflöde):

  1. – dataöverföring betraktad som ett flöde av ettor och nollor (bitar), utan hänsyn till vilket slags data de representerar;
  2. – data som överförs i en oavbruten ström och i fast takt utan stopp- och starttecken. Ordet bitström används ofta om dataflödet från digitala musik- och videospelare när det, utan bearbetning och utan hänsyn till format, skickas vidare till andra apparater för uppspelning.

duplex

kommunikation i båda riktningarna över en förbindelse. – Full duplex innebär att båda parter kan sända samtidigt (prata i munnen på var­andra); halv duplex innebär att de måste turas om. Tekniskt finns det många sätt att ordna det på. Tekniker som tidsdelning gör att kom­mu­ni­ka­tion som egentligen är halv duplex av användarna uppfattas som full duplex. – Jämför med multiplex och simplex.

[datakommunikation]

multiplex

överföring av flera meddelanden samtidigt över samma data- eller tele­för­bind­else. Det som går genom tråden är alltså en sammansatt signal som måste separeras för att meddelandena ska nå respektive mottagare. – Multiplex har använts i analog form i det vanliga telefonnätet sedan början av 1900‑talet. Digital multiplex används i mobiltelefoni och data­kom­mu­ni­ka­tion. Vanliga tekniker för multiplex är frekvensdelning, tids­del­ning och koddelning. – Förkortas ofta till mux. Multiplexering kallas för muxning, på engelska muxing. – Se också cellmuxing och duplex.

[datakommunikation] [telefoni] [ändrad 24 oktober 2017]

splash screen

  1. – startruta, introduktionsruta, förskärm – ruta som visas på bildskärmen medan ett datorprogram startar, vanligtvis med programmets namn, leverantör, version och märke;
  2. – introduktionssida – webbsida som visas före den webbsida som besökaren vill se, ofta med ambitiös men innehållslös grafik – och ofta med knappen ”Skip intro”.