IDE

 1. – se integrated development environment;
 2. integrated drive electronics – tidig specifikation för gräns­snittet mellan hård­disk (och annan datalagringsutrustning) och dator. Senare an­vändes mest en mer avancerad variant, EIDE. IDE ingick i IBM:s ursprungliga specifikation av person­datorer och blev mer känt som ATA. Det har till stor del ersatts av det snabbare Fibre channel och av vidareutvecklingar av ATA som SATA.

[datalagring] [förkortningar på I] [programmering] [sammankoppling] [ändrad 5 mars 2018]

datalagring

 1. – data storage – lagring av data för fram­tida användning. Med data menas här allt som kan lagras på hård­disk eller andra digitala medier. Alltså siffror, text, ljud, foton, video, ritningar och annat. Man brukar skilja mellan lagring och arkivering: lagring görs på hård­diskar eller andra lagrings­minnen på ett sådant sätt att lagrade data är till­gängliga utan nämn­värd vänte­tid. Arkivering görs däremot ofta på billiga men lång­samma medier (magnet­band, cd, dvd) och innebär längre vänte­tid;
 2. – svensk term för data retention: lagring av data under en förut­bestämd tid. Detta kan göras på grund av lag­stadgade krav eller som en överens­kommelse med kunder eller användare. Se Datalagringsdirek­tivet. – Man talar också om retention på diskussions­forum och liknande: då menar man att inlägg ligger kvar en bestämd tid innan de tas bort.

[datalagring] [lagar] [övervakning]

DVD-RAM

ett avvecklat format för återskrivbara DVD, utvecklat av Panasonic. – Kännetecknades av att diskarna kunde återskrivas många gånger, enligt tillverkaren upp till 100 000 gånger. Diskarna skyddades av ett avtagbart plasthölje. Nackdelen med DVD‑RAM var att diskarna var dyra i inköp, bränningen gick långsamt och att de flesta DVD‑spelare inte kunde hantera formatet. (Se också RAM.) – DVD‑RAM lanserades 1996. 2019 meddelade Panasonic att tillverkningen av brännbara diskar för DVD‑RAM upphör.

[nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]

e-card

 1. – elektroniskt vykort, e-kort, e‑vykorte‑brev i form av ett vykort med bild, ofta med rörliga bilder och ljud samt lite text från avsändaren;
 2. CD-visitkort – visitkort i form av en CD i kreditkortsformat. Hade vanlig text påtryckt, men innehöll också information som kunde spelas upp i CD‑spelare. Förekom på 1990‑talet.

[e-post] [lagringsmedier] [ord på e-] [ändrad 29 januari 2019]

array

 1. – i programmering: vektor, lista, uppställning – minnes­utrymme som består av flera lika stora, numrerade minnes­platser. Man kan alltså lagra en serie värden i en bestämd ordning. – En array kan vara enradig (en lista), två­dimen­sion­ell (en matris) eller, i säll­synta fall, en fler­dimen­sion­ell matris. – Ar­rayer är praktiska för grupper av data som hör ihop och måste stå i en viss ordning. Kallas på svenska för fält (re­kom­men­de­ras av SIS), vektor (inte alltid korrekt) eller för array. Hellre: upp­ställ­ning. En upp­ställ­ning inne­håller en ordnad mängd data, till exempel årets dagar, som kan sökas med hjälp av ett eller flera index. – Grundbe­ty­delsen av array är rad eller räcka;
 2. – diskarray: flera sammankopplade diskar som fungerar som en enhet (se också raid).

arkiv

 1. – i datalagring: filer som lagras på ett långsamt men billigt medium, till exempel magnetband eller DVD, eftersom man räknar med att de sällan eller aldrig kommer att efterfrågas. De ska inte heller ändras. – Se också tier 3 storage;
 2. – beteckning på filer som är till­gängliga för ner­laddning från inter­net med anonymt ftp;
 3. – flera filer som lagras som en enda fil, vanligtvis komprimerad, till exempel ett tar-arkiv (tarball);
 4. – i Bittorrent: en komplett upp­sättning filer – en eller flera – som ingår i en ner­laddning. Den som har ett komplett arkiv på sin dator (och ger andra till­gång till det) kallas för seeder. Ett arkiv i Bit­torrent är uppdelat i småbitar. Den som ännu inte har ett komplett arkiv (en leecher) kan ändå vara med i Bittorrent;
 5. – den meny i grafiska användargränssnitt som inne­håller instruktioner som Spara, Spara som och Skriv ut med flera. Arkiv är här en över­sättning av engelska File – se fil.

– I allmänspråket är ett arkiv en lagrings­plats för information som inte längre behövs i den dagliga verksamheten, och som inte får eller ska ändras, men som ändå ska sparas på ett säkert och välordnat sätt.

[arkiv] [datalagring] [filer] [grafiskt användargränssnitt] [webbpublicering] [ändrad 14 augusti 2019]

imaging

– bildframställning, bildhantering, bildbearbetning:

 1. – dator­stödd bild­fram­ställ­ning, till exempel baserad på röntgen;
 2. – överföring av text och bild från papper till digital form;
 3. – bearbetning och förbätt­ring av bilder med hjälp av dator. Jäm­för med rendering;
 4. – se diskavbildning.

DVD

digital versatile disk, från början digital video diskoptisk disk med samma yttermått som en CD, men med mycket högre kapacitet. Används för långfilmer och för datalagring. En DVD har plats för en långfilm. – DVD‑formatet utvecklades av Sony och introducerades i Japan 1996, i USA 1997 och i Europa 1998. Försäljningen av DVD har avtagit på 2010‑talet, dels på grund av det nyare formatet Blu‑ray disc, men framför allt på grund av distribution av video över internet. – En enkel DVD rymmer 4,7 gigabyte jämfört med 0,6 gigabyte på en CD. De flesta DVD lagrar dessutom data i två skikt på samma sida, och rymmer då 8,5 gigabyte. Man kan dessutom göra dubbelsidiga DVD, och då får man in 17 gigabyte på en disk, men sådana DVD förekommer sällan i praktiken. – DVD har tätare datalagring per ytenhet än CD och använder datakompression (MPEG-2). Spelare för DVD kan också spela CD, men en CD‑spelare kan inte spela DVD. – För att förhindra piratkopiering av långfilmer i DVD‑format är DVD krypterade med algoritmen CSS. – Inspelningsbara (”brännbara”) DVD‑format är bland andra DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW och DVD-RAM. – Att spela in information på en DVD kallas för att bränna en DVD, mer formellt för att skriva till DVD:n. En DVD som kan raderas och brännas igen kallas för återskrivbar. – DVD‑formatet förvaltas av organisationen DVD Forum (länk, senast uppdaterad 2012). – Läs också om DVD‑for­matets efterföljare, Blu‑ray disc.

[dvd] [förkortningar på D] [optiska diskar] [videoteknik] [ändrad 21 februari 2018]

EVD

enhanced versatile disc – ett avvecklat kinesiskt alternativ till DVD. – De första EVD‑produkterna lanserades runt julen 2003, men satsningen på EVD upphörde runt 2008. EVD utvecklades för att ha bättre bild- och ljudkvalitet än DVD. Det utvecklades i Kina med statligt stöd, bland annat för att kinesiska tillverkare genom att gå över till EVD skulle slippa licensavgiften på ungefär 150 kronor per DVD‑spelare. – Se Wikipedia.

[förkortningar på E] [nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 17 december 2019]