depå

(depository) – fysisk plats där data förvaras på säkert sätt. Data i en depå kan lagras på hårddisk eller SSD, på band, på optisk disk eller i form av utskrifter. En depå är skyddad mot fysiskt intrång som ett kassavalv, och bara behöriga personer har tillträde. Syftet kan vara att arkivera data eller att skydda viktiga data mot manipulation. – Även: datorprogram som hanterar datamängderna i en depå. – Termen depository används på engelska också i mer allmän betydelse om datasamlingar av olika slag.

[dataskydd] [ändrad 15 november 2018]

informationssäkerhet

(information security) – även datasäkerhet eller dataskydd – säker lagring och bearbetning av in­for­ma­tion i it-system. Om­fattar skydd mot förlust av infor­ma­tion och skydd mot oönskade änd­ringar samt möjlig­het för behöriga, men inga andra, att komma åt in­for­ma­tionen. Det är också önskvärt att man kan se vem som har lagrat in­for­ma­tionen och vem som har gjort ändringar (spår­bar­het) samt oför­nek­bar­het (att den som har lagt till, ändrat eller tagit bort in­for­ma­tion inte kan förneka det).

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]

Dataskyddsdagen

högtidsdag för rätten till skydd för person­upp­gifter. – Data­skydds­dagen infaller den 28 januari varje år sedan 2007. Intresset verkar dock vara litet. På engelska hög­tidlig­hålls samma datum under flera be­näm­ningar: Data privacy day, Data protection day och European privacy and data protection day.

[dataskydd] [personuppgifter] [årsdagar] [ändrad 24 september 2017]

Datainspektionen

(DI) – den svenska myndighet som övervakar användningen av personuppgifter i datorer och i andra samman­hang. (Se Personuppgiftslagen† (PUL) och Dataskydds­för­ord­ningen.) Datainspektionen har också tillsyn över kreditupp­lysning och inkassoverksamhet. – Regeringen bestämde tidigare att Datainspektionen under 2018 skulle byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten (se pressmeddelande från Regeringskansliet), men i maj 2018 protesterade DI:s chef Lena Lindgren Schelin (se pressmeddelande), och föreslog i stället namnet Dataskyddsmyndigheten. Ingen ändring har skett (juli 2019) – Se datainspektionen.se.

– In English: Datainspektionen, in English The Swedish data protection authority, is a government agency responsible for protecting the right to privacy. It also supervises credit information and collection agencies. Read more in English on this link. – For more summaries in English, please click on this link.

[dataskydd] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 5 juli 2019]

Trusted computing group

(TCG) – en branschorganisation som utarbetar specifikationer för dataskydd och integritets­skydd för person­datorer. – TCG grundades 1999 av Compaq†, Hewlett‑Packard, IBM, Intel och Micro­soft. Hette då Trusted computing platform alliance (TCPA). De första TCPA/TCG‑specifikationerna presenterades 2001. Micro­softs Next-generation secure computing base, NGSCB, var baserad på TCPA/TCG. – Se trustedcomputinggroup.org.

[dataskydd] [organisationer] [ändrad 19 september 2018]

erasure code

”raderingskod”, mer precist: raderingsskyddad kod – ett slags dataskydd: datamängden delas upp i flera mindre och överlappande delar som fylls ut med redundant information och som lagras på olika servrar. För varje del beräknas ett slags kontrolltal så att man kan kontrollera att inget har ändrats. Om någon av delarna går förlorad kan den återskapas med hjälp av informationen i de andra delarna. Kontrolltalet gör det också möjligt att rätta vissa fel. – På engelska också: erasure coding.

[dataskydd] [ändrad 8 maj 2019]

dataskydd

(data loss prevention, förkortat DLP) – program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig in­forma­tion når obe­hö­riga. Pro­gram för dataskydd över­vakar in­forma­tion som skickas i nätverk, in­forma­tion som bearbetas och in­forma­tion som är lagrad. Syftet är att upp­täcka och förhindra otillåten över­föring av in­forma­tion. – Data­skydd kallas på engelska också för data leak pre­vention, infor­mation leak detection and prevention (IDLP), information leak pre­vention (ILP), content monitoring and filtering (CMF), information pro­tection and control (IPC) och ex­trusion prevention system. – Observera att engelska data loss pre­vention används i just denna be­ty­delse. Alltså om skydd mot obe­hö­rig åt­komst, inte om skydd mot att data går förlorade, till exempel av tekniska orsaker. – Se också Dataskydd.net.

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]