Trusted computing group

(TCG) – en branschorganisation som utarbetar specifikationer för dataskydd och integritets­skydd för person­datorer. – TCG grundades 1999 av Compaq†, Hewlett‑Packard, IBM, Intel och Micro­soft. Hette då Trusted computing platform alliance (TCPA). De första TCPA/TCG‑specifikationerna presenterades 2001. Micro­softs Next-generation secure computing base, NGSCB, var baserad på TCPA/TCG. – Se trustedcomputinggroup.org.

[dataskydd] [organisationer] [ändrad 19 september 2018]

bitröta

smygande förstörelse av lagrade data. Beror ofta på att skillnaden mellan ettor och nollor i det fysiska lagringsmediet – till exempel magnetiska laddningar på en hårddisk – minskar med tiden. Till sist börjar datorn att läsa fel. Det är en form av dataförlust. Bitröta kan förebyggas genom att informationen kopieras med jämna mellanrum. Bitröta kan också bero på att filformaten ändras med tiden så att gamla filer blir oläsbara. – På engelska: bit rot.

[datalagring] [dataskydd] [ändrad 3 september 2019]

erasure code

”raderingskod”, mer precist: raderingsskyddad kod – ett slags dataskydd: datamängden delas upp i flera mindre och överlappande delar som fylls ut med redundant information och som lagras på olika servrar. För varje del beräknas ett slags kontrolltal så att man kan kontrollera att inget har ändrats. Om någon av delarna går förlorad kan den återskapas med hjälp av informationen i de andra delarna. Kontrolltalet gör det också möjligt att rätta vissa fel. – På engelska också: erasure coding.

[dataskydd] [ändrad 8 maj 2019]

dataskydd

(data loss prevention, förkortat DLP) – program och åtgärder som på olika sätt för­hindrar att hemlig in­forma­tion når obe­hö­riga. Pro­gram för dataskydd över­vakar in­forma­tion som skickas i nätverk, in­forma­tion som bearbetas och in­forma­tion som är lagrad. Syftet är att upp­täcka och förhindra otillåten över­föring av in­forma­tion. – Data­skydd kallas på engelska också för data leak pre­vention, infor­mation leak detection and prevention (IDLP), information leak pre­vention (ILP), content monitoring and filtering (CMF), information pro­tection and control (IPC) och ex­trusion prevention system. – Observera att engelska data loss pre­vention används i just denna be­ty­delse. Alltså om skydd mot obe­hö­rig åt­komst, inte om skydd mot att data går förlorade, till exempel av tekniska orsaker. – Se också Dataskydd.net.

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]

Personuppgiftslagen

(PUL) – den svenska lag som tidigare reglerade an­vändning av personuppgifter. – Personuppgiftslagen ersattes 2018 av EU:s gemensamma Dataskydds­för­ord­ning. Den viktigaste skillnaden är att Dataskyddsförordningen är strängare än PUL. Allt som står här om PUL gäller även under Dataskyddsförordningen. – Person­upp­gifts­lagen gällde vare sig personuppgifterna be­hand­lades med hjälp av datorer eller med papper och penna. Personuppgifts­lagen förbjöd all spridning och bearbetning av personuppgifter utan till­stånd av de berörda personerna. – Ett viktigt undan­tag var och är massmedier som skyddas av Tryckfrihetsförordningen (TF) eller av Yttrandefri­hets­grund­lagen (YGL) – alltså böcker, tidningar, radio, tv, film och webb­sidor som har an­svarig utgivare. De behöver inte tillämpa personuppgifts­­lagen, utan de kan publicera personuppgifter så länge de följer Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrund­lagen. – Att rensa dokument från person­upp­gifter kallades ibland för att ”PUL‑tvätta” – ett av årets nyord 2014 enligt Språkrådet och Språk­tidningen (länk). – Lag­­texten (som alltså är inaktuell) finns här. – Personuppgiftslagen kompletterades av Personuppgiftsförordningen† (PUF). – Se också databasregeln.

[dataskydd] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 12 september 2018]