handdator

(handheld computer) – dator som är gjord för att man ska kunna hålla den i en hand och skriva, peka och klicka med den andra. Kallas också för handhållen dator. Kategorin har sedan slutet av 00‑talet ersatts av smarta mobiler. Blomstringstiden var slutet av 1990-talet och början av 00-talet. Typ­exempel på den tidens handdatorer var Palms† handdatorer och Microsofts Pocket PC†. Hand­datorer kunde ha mini­a­tyr­­tangent­­bord med meka­niska knappar eller virtuella tangentbord och pekskärm.

[datorer] [ändrad 19 april 2020]

post-pc

  1. – beteckning på smarta mobiler, surf­­plattor och mp3‑spelare. – Be­näm­ningen bygger på tanken är att sådana digitala apparater på 2010‑talet efter­träder person­­datorn (pc:n) som van­lig­aste digitala och inter­net­­an­slut­na apparat. – Skrivs på engelska också post pc;
  2. – post politically correct, på svenska post‑pk – uttryck för uppfattningen att sådana be­teck­ningar på folk­­grupper som ti­di­gare ansetts ned­sättande (inte po­li­tiskt korrekta) har blivit accep­tabla igen. Mo­tiv­e­ring­en för detta är att be­­teck­ning­ar­na har för­lorat sin ladd­ning och därför inte längre är ned­­sätt­ande. Detta är, milt sagt, om­­stritt.

dator

programstyrd digital maskin för matematiska och logiska beräkningar. Motsvarar engelska computer, som åtminstone förr också hade andra betydelser. (Mer exakt motsvaras dator av digital computer.) – Det svenska ordet dator skapades på 1960‑talet av professor Börje Lange­fors (1915—2009, se Wiki­pedia), som kombi­ne­rade ordet data med slutet på ord som motor och traktor. Tidigare talade man om data­­maskiner, siffer­maskiner, (binära) kalky­la­torer och elektronhjärnor (ett ord som teknikerna av­skydde). Ordet dator i denna be­ty­delse finns bara på svenska och på lettiska. – Språkbruk: Ofta menar man med dator en traditionell person­dator med bildskärm, tangent­­bord och mus, eventuellt också en bärbar dator. Men tekniskt sett är också en surf­platta och en smart mobil datorer, liksom en server. Gränsen mellan datorer och annan elek­tro­nik med in­byggda processorer och program kan vara svår att sätta. Är till exempel en digitalkamera eller en musik­spelare en dator? De flesta skulle svara nej. Ett kriterium på dator är att användaren själv har möjlig­het att in­stallera program.

[datorer] [språktips] [ändrad 22 december 2018]

Palm

Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.
Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.
  1. – en smart mobil med operativsystemet Android, presenterad hösten 2018. Den är ovanligt liten och gjord för att vara en mindre störande version av den vanliga smarta mobilen: den har ett läge som kallas för ”Life” som inte släpper igenom meddelanden, påminnelser och aviseringar när bildskärmen är släckt. Det är meningen att den ska synkas med ägarens ”vanliga” mobiltelefon, vilket är möjligt genom Verizon, som har ensamrätt till att sälja telefonen. Det går att synka den med både Androidtelefoner och iPhone. – Denna Palm har inget att göra med den klassiska handdatorn Palm, se nedan, eller med företaget Palm, se nedan. Den nya Palm har utvecklats av företaget Palm Ventures Group, som har köpt rätten till namnet Palm. Den kommer att kosta 350 dollar i USA. – Se palm.com;
  2. – en nerlagd handhållen penndator (en så kallad PDA) med operativsystemet Palm OS. (Från 2009 också med WebOS.) Varumärket Palm användes inte efter 2011, då nya modeller fick varumärket HP. – Palm och dess efterträdare hade pek­­skärm och manöv­re­rades med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger. Datorn, stor som ett spel­­kort, lanserades 1996 som Palm Pilot och blev en oväntad succé på grund av sin enkel­­het och på grund av att batterierna räckte länge. Den fungerade mycket bättre än Apples överambitiösa Newton. Namnet Palm Pilot ändrades till bara Palm när penntillverkaren Pilot (länk) klagade. – Palms pro­dukter var framgångsrika fram till början av 00‑talet, då de trängdes undan av smarta mobiler med pro­gram från Microsoft och Symbian†, av Blackberry och senare av iPhone. 2003 började Palm sälja smarta mobiler, först under produktnamnet Treo. De utveck­la­des först av före­taget Hand­spring. 2005 kom en Treo som hade operativsystemet Windows Mobile. Den sista Palmdatorn utan telefon var Palm TX från 2005. Efter det kom det bara smarta mobiler. 2009 visade Palm upp en ny smart mobil med pek­­skärm och litet tangent­bord, Palm Pre, och ett nytt operativsystem, WebOS. Men 2012 för­svann Palm helt som produkt;
  3. – Palm Inc – företaget som utvecklade och sålde Palm-datorerna, sommaren 2010 köpt av Hewlett-Packard. Sedan augusti 2012 ingår det som återstår av Palm i HP:s dotter­­bolag Gram† (som i sin tur tycks vara avvecklat 2016). – Före­­taget Palm grundades 1992 under namnet Palm Computing av Jeff Hawkins, som ledde ut­vecklingen av operativ­­systemet och hand­­datorn. Donna Dubinsky var vd. 1995 blev Palm upp­­köpt av US Robotics (länk). I juni 1997 köptes US Robotics och därmed också Palm i sin tur av 3Com (som senare blev del av Hewlett-Packard). År 2000 blev Palm ett fristå­ende börs­­noterat före­tag, Palm Inc. 2002 bildades dotter­­bolaget Palmsource för att ut­­veckla och marknads­föra Palm OS, som då också användes av andra tillverkare. År 2003 bytte Palm Inc, som ut­­veck­lade och marknadsförde datorer och pro­gram för Palm OS, namn till palmOne, och Palm­­source blev ett själv­­ständigt bolag. Samma år köpte Palm före­­taget Handspring (se ovan). I juli 2005 bytte palmOne till­baka till namnet Palm. Palm­­source förvärvades 2005 av japanska Access, men Palm hade trots det rätt att an­­vända Palm OS. – I augusti 2012 meddelade Hewlett‑Packard att varu­­märket Palm av­­vecklas, och att det som åter­­stod av före­taget skulle ingå i Hewlett‑Packards dotter­­bolag Gram.

Palm betyder här handflata.

[datorer] [företag] [it-historia] [mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 15 oktober 2018]

MSN Direct

en avvecklad trådlös nyhetstjänst från Microsoft. – MSN Direct överförde information till olika slags mottagare, till exempel till smarta klockor, över FM‑nätet. GPS‑mottagare kunde till exempel få information om trafikstockningar. Man kunde få börskurser, väder, sportresultat och annat. Det byggde på en teknisk plattform som kallades för Spot. MSN Direct var tillgänglig i delar av USA och Kanada för anpassad utrustning. Tjänsten avvecklades definitivt 2012. – Se också MSN.

[nerlagt] [smarta klockor] [trådlöst] [ändrad 5 november 2019]

Pebble

en nerlagd smart klocka som kopplades till en smart mobil med Bluetooth. Den hade urtavla (bildskärm) av elektroniskt papper. För­utom att visa tiden på olika sätt kunde den visa text och bild från valfritt program. – Pebble fungerade ihop med iPhone och Android, och kunde användas som extra bildskärm för program för de telefonerna. – Pebble var en av de första smarta klockorna, och blev bland annat känd för att projektet finan­si­e­ra­des med framgångsrik gräs­rots­finansiering (crowdfunding). De första exemplaren såldes i början av 2013. – Den 7 december 2016 blev det känt att Fitbit, tillverkare av smarta tränings­klockor, skulle köpa Pebble för nära 40 miljoner dollar. Tillverkningen av Pebble-klockor upphörde därefter, och varumärket används inte längre. – Se pressmeddel­ande från Pebble (arkiverat).

[nerlagt] [smarta klockor] [ändrad 29 maj 2020]

persondator

komplett dator som är avsedd att användas av en person åt gången. – Benämningen introducerades när IBM lanserade sin Personal computer (PC). – På svenska brukar vi skilja mellan den övergripande kategorin persondator, som omfattar PC av IBM‑typ, Mac och andra liknande datorer för en användare, och kategorin PC, som är IBM‑kompatibla (alltså gjorda för att köra Windows – även om de också kan köra andra operativsystem, som Linux.). – Persondatorer kan vara stationära (avsedda att placeras på ett skrivbord och stanna där) eller bär­bara. – Äldre ord för person­dator är hem­dator och mikro­dator. – Observera att smarta mobiler och surf­plattor inte brukar räknas som person­datorer.

[persondatorer] [ändrad 24 januari 2020]