cacheminne

minne som tillfälligt lagrar instruktioner och data som datorn troligen snart kommer att behöva igen. – Oftast menar man ett snabbt halvledarminne som är nära anslutet till datorns pro­cessor, eller som är inbyggt i pro­cessorn. Cacheminnet ligger alltså fysiskt närmare pro­cessorn än vad arbets­minnet gör. – Cacheminnet snabbar på datorns arbete genom att hålla de data och instruktioner som för ögon­blicket är mest efter­frågade nära till hands. Detta styrs av program som är inbyggda i datorn. – Andra typer av cacheminne finns mellan arbets­minnet och lagringsminnet (diskcache) eller i datorns lag­rings­minne i stället för på en server (nätverkscache). – Ett cache­minne är något annat än en buffert, som används för data som datorn inte hinner ta itu med omedel­bart, eller för att jämna ut ett oregel­bundet till­flöde av data. – Cache är ett engelskt (ursprung­ligen franskt) ord som betyder ’gömma’ som i skatt­gömma. På svenska uttalas det så att det rimmar på krasch –– en cache, den cachen, flera cachar, cacharna; att cacha. – Se Datatermgruppen (länk, med ingående teknisk förklaring) och Wiki­pedia.

[minnen] [ändrad 19 december 2018]

footprint

fotavtryck, utrymmeskrav, täckningsområde, spår:

  1. – om datorer, skrivare och liknande: hur stor yta apparaten tar upp, ut­rymmes­krav;
  2. – om kommunikations­tjänster med be­gränsad räck­vidd som dsl: det om­råde runt tele­stationen eller bas­stationen som tjänsten är till­gänglig i; det om­råde på jord­ytan som en tele­satellit sänder en an­vändbar signal till – täcknings­område;
  3. spår –– se digital foot­print och foot­printing.

Commodore

amerikansk tillverkare av persondatorer, mest känd för Commodore 64 och Amiga. –– Företaget Commodore grundades 1954 i Kanada av Jack Tramiel, och tillverkade först skriv­maskiner, senare elektroniska räkne­apparater. 1977 kom person­datorn Commodore PET, 1981 kom Vic‑20, 1982 Commodore 64 (C64), som såldes i 22 miljoner exemplar. (Artikel om Commo­dore 64 från idg.se, klicka här.) –– Tramiel lämnade Commo­dore 1984 för att starta Atari. Samma år köpte Commo­dore företaget Amiga, och lanserade 1985 datorn med samma namn. Runt 1990 blev det uppen­bart att Commo­dores produkter varken kunde konkurrera med pc/Windows eller, för Amigas del, med Mac, och 1994 för­sattes Commo­dore i konkurs. –– Före­tags­namnet Commodore har åter­upp­stått: 2011 började ett nytt före­tag, Commo­dore USA, sälja en kopia av Commodore 64. En annan kopia, The 64, gräsrotsfinansierades 2016 genom Indiegogo. – En samling program för Commodore 64 finns sedan september 2018 på Internet Archive, se denna länk. Det finns också en emulator för Commodore 64, se VICE.  – Varumärket Amiga finns också kvar. – Mer om detta i Wikipedia.

[it-historia] [ändrad 15 oktober 2018]

iriver Story

läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, ut­veck­lad av det syd­ko­re­anska före­taget iriver (länk). – iriver Story visar e‑böcker i formatet Epub och klarar dessutom do­ku­ment i alla vanliga format. Den har in­byggd musik­spelare och ett tangent­bord som man kan använda för att göra an­teck­ningar. 2010 kom en version som kan inter­net­an­slutas med wi‑fi. iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e-böcker. –– Se irivers webb­plats (länk).

[läsplattor] [ändrad 20 juli 2017]

Pocket PC

(föråldrat)handdator eller smart mobil som har byggts enligt en specifikation från Microsoft. Namnet användes fram till 2007. – Microsoft tillverkade inte själv några Pocket PC-märkta produkter, men lät andra företag använda namnet, förutsatt att de följde Microsofts specifikationer. Grunden var operativsystemet Windows CE. En Pocket PC var antingen en penndator eller försedd med ett litet tangentbord. – 2007 ersattes varumärket Pocket PC med Windows Mobile, som i sin tur 2012 ersattes av Windows Phone.

[bärbara datorer] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 15 maj 2018]

Playbook

Blackberry Playbook – nerlagd surfplatta från Black­berry. Till­känna­gavs i slutet av 2010 och släpptes till försälj­ning i början av 2011. Tillverkningen upphörde i slutet av 2014 på grund av låg efterfrågan. – Playbook var lite mindre än konkur­renter som iPad och hade ett eget operativ­system, Blackberry Tablet OS.

[nerlagt] [surfplattor] [ändrad 30 december 2018]

slate

  1. – ett av flera engelska ord för surfplatta. På engelska också tablet eller något som slutar på -pad;
  2. – Slate – en amerikansk tidskrift som skriver mycket om it‑rela­te­rade frågor, se slate.com.

– Ordet: Slate betyder från början ’skiffer’, i överförd bemärkelse ’skrivtavla’, griffel­tavla.

[massmedier] [surfplattor] [ändrad 10 oktober 2018]

Ubuntu JeOS

tidigare variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) för servrar, avsett för körning av server­­baserade ap­pli­ka­tioner. Sedan 2008 ingår det i Ubuntu Server. –– Namnet: För­kort­ning för just enough operating system. Det ut­ta­la­des som engelska juice. – Se Ubuntus webb­­sidor (länk) och se också förkortningen Jeos.

[namnbyte] [servrar] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]