ticket

 1. arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
 2. nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
 3. – om inloggning: se biljett;
 4. – vanlig betydelse: biljett, som i m‑ticket;
 5. kvitto – det belopp som en kund handlar för vid ett köptillfälle. Ordet ticket i den betydelsen används ofta i e‑handel. ”The average ticket” – den genomsnittliga köpesumman.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 24 mars 2021]

applikationskontroll

 1. – i it-säkerhet: program som övervakar alla program som körs i en eller flera datorer. Programmet kan stoppa eller begränsa användningen av vissa program. Ofta används en frilista med godkända pro­gram: alla andra program stoppas. Syftet är främst att förhindra att infiltrationsprogram körs och ställer till skada;
 2. – program som övervakar körningen av legitima program och granskar de värden som bearbetas eller blir slutresultat. Syftet är att upptäcka misstag, brott mot rutinerna och fiffel på ett tidigt stadium.

– På engelska: application control, ibland förkortat till AC.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 30 maj 2021]

monitorera

övervaka en maskins eller en patients tillstånd med stöd av mätvärden. Det är underförstått att detta kan ske på avstånd. – Monitorering av en patient görs med sensorer som avläser patientens puls, blodtryck och annat mätbart. Ordet är en försvenskning av engelska to monitor. Man kan ofta lika gärna säga övervaka, bevaka, kontrollera eller andra ord med liknande betydelse. – Ordet monitor används på svenska främst i betydelsen studiohögtalare, men det förekommer även inom it – se monitor. – Se också telemetri.

[drift] [industriell it] [medicinsk teknik] [ändrad 9 maj 2020]

idle

– vilande, passiv, på tomgång:

 1. – idle timevilotid, passiv tid – tid då inget av betydelse händer i en uppkopplad kommunikationslinje eller i en påslagen dator. De går alltså på tomgång. Det är inte nödvändigtvis samma sak som väntetid;
 2. – idle characterväntetecken – tecken som betyder ”gör ingenting” eller som sänds utan att ha någon annan funktion än att markera att det inte finns något att sända.

– Det engelska ordet idle betyder sysslolös. En idling engine är en motor som går på tomgång.

[datakommunikation] [drift] [tecken] [ändrad 22 maj 2018]

systemkritisk felpunkt

(single point of failure, förkortat SPOF) – felkritisk systemdel, svag länk – inom it‑säker­het: del av ett it‑system som måste fungera för att it‑systemet som helhet, eller centrala funk­tioner i systemet, ska fungera. – Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. – Fel­kritisk system­del är den term som rekommenderas av SIS (sis.se) i ordlistan Terminologi för informationssäkerhet (SIS HB 550, utgåva 2). – Uttrycket kan också användas i andra sammanhang än inom it. – Se också mission critical.

[drift] [driftsäkerhet] [fel] [ändrad 20 juni 2020]

mission critical

nödvändig för driften, nödvändig för uppgiften, nödvändig för uppdraget. – Mission critical används om program eller utrustning som inte får krångla för att man ska kunna lösa en uppgift. I stället för nödvändig även: oundgänglig för…, kritisk för…, avgörande för…. På svenska också: verksamhetskritisk, uppdragskritisk. – Språkligt: Tänk på att kritisk kan uppfattas som ”har en kritisk inställning”. Här ska kritisk tolkas som ”det som allt hänger på”. – Se också systemkritisk felpunkt.

[drift] [ändrad 9 september 2021]

omstart

(reboot, restart, även: warm start, varmstart) – avstängning av en dator på ett ordnat sätt varpå den omedelbart startas igen. Görs vanligtvis av någon av två an­led­ningar:

 • – antingen som ett enkelt sätt att få ordning på en krånglande dator eller:
 • – för att in­stal­la­tionen av ett program kräver det.

– Om man startar en dator som har varit av­stängd en tid kallas det ibland för kall­start.

[drift] [ändrad 1 november 2017]

start

(boot, start) – främst: starta en dator som har varit helt av­stängd. Datorn läser då in ope­ra­tiv­systemet i arbets­minnet från hård­disken. Mer allmänt används ordet också om att ak­ti­vera datorn från ett energi­spar­läge. Ofta säger man också att man startar ett program, men i opera­tiv­systemen heter det att man öppnar program och filer. – Se också omstart.

[drift] [ändrad 10 september 2019]