snabel-a

svenskt namn på tecknet @ i e‑post­adresser. – Namnet snabel‑a är svensk standard, och kan användas i alla samman­hang. På engelska utläses teck­net ”at”. Det full­ständi­ga engelska namnet på tecknet @ är commercial at. – Andra svenska benämningar är det skämt­samma kanel­bulle och det mindre lyckade alfaslang (tecknet @ har inget med den grekiska bok­staven alfa, α, att göra). – Teck­net @ infördes i e‑post­adresser av Ray Tomlinson†. Han skrev 1971 det första e‑post­pro­gram­met, och behövde då ett tecken att sätta mellan mot­tagarens användarnamn och namnet på hennes dator­nät. – @ är ursprungligen ett franskt skriv­tecken som mot­svarar svenska à (som i fem kilo potatis à 29 kronor). Och förr an­vände telegrafister tecknet @ som avslutnings­tecken (end of transmission). – Se också Data­term­gruppen.

[e-post] [tecken] [ändrad 2 oktober 2019]

Tomlinson, Ray

(1941—2016) – amerikansk programmerare, känd för att han 1971 upp­fann tekniken för e-post och då införde tecknet @ i adresserna. – Tom­lin­son anpassade en existerande teknik för att skicka med­delan­den till användare i samma dator­system så att man också kunde skicka med­delan­den till användare i andra dator­system. För­ut­sätt­ningen var att båda systemen var anslutna till Arpa­net, före­gångaren till inter­net. – Tom­­lin­son ut­veck­lade e‑post­tekniken när han var anställd på it‑före­taget Bolt, Beranek and Newman, numera del av Ray­theon (raytheon.com), som utvecklade teknik för Arpa­net. – Tom­lin­son fick flera utmärkelser. – Ray Tomlinsons webbsida fanns här (borttagen, men se hans sida i Internet hall of fame).

[e-post] [it-historia] [ray tomlinson] [ändrad 25 april 2017]

kopia

  1. – (copy) – avbildning av ett original (förlaga), som kan vara en bild, ett föremål eller information (text och siffror), till exempel ett dator­program. – På svenska skiljer vi mellan kopior och exemplar. Böcker, tidningar och skivor med musik och eller film framställs i si och så många exemplar. Inget av exemplaren är ett original. Kopior, däremot, gör man med kopieringsappa­rater, med hjälp av en dator eller på andra sätt, och det förutsätter ett original. Originalet brukar anses vara av högre kvalitet och / eller mer värdefullt än kopiorna, men när det gäller kopior av digitala förlagor är det oftast ingen skillnad. – Se också kopiera;
  2. – kopia till eller bara kopia, på engelska CC (carbon copy) – i e‑post och affärs­­korrespon­dens: adress­­fält för mot­tagare av kopior eller extra exemplar av med­delandet. De får med­delandet för kännedom. Huvudmottagaren kan se vilka kopiemottagarna är, och om det finns flera mottagare i fältet Kopia kan de också se var­andras namn. Vill man i stället hålla kopiemottagarnas namn hemliga an­vänder man i stället fältet dold kopia eller hemlig kopia, på engelska BCC (blank carbon copy). – Se också reply all och little r. – Den engelska för­­kort­ningen CC för carbon copy är en kvar­leva från skrivmaskin­ernas tid, då kopiorna gjordes med karbon­­papper. – Se också Data­term­gruppen (länk);.

[e-post] [språktips] [ändrad 4 juni 2018]

Hotmail

en avvecklad gratis e-post­tjänst från Micro­soft. Den ersattes i början av 2013 av Outlook.com. – Hot­mail var länge den e‑post­tjänst i världen som hade flest användare. Tjänsten grundades 1996 som ett fristående före­tag av Sabeer Bhatia och Jack Smith. De sålde 1997 före­taget till Micro­soft. Microsoft har kallat det för MSN Hotmail, Windows Live Hotmail och senast för Microsoft Hotmail. Sommaren 2012 meddelade Microsoft att Hotmail skulle ersättas av Outlook.com. Användarna flyt­tades sedan succes­sivt över från Hotmail till Outlook.com. Inga nya Hotmailadresser har skapats sedan 2013, men de som fanns redan då kan fortfarande användas. De ingår i Outlook.com. – Se blogginlägg från Micro­soft (länk). (Namnet Hotmail var en ordlek på HTML och skrevs ibland HoTMaiL.)

[e-post] [nerlagt] [ändrad 26 september 2018]

Thunderbird

  1. – ett program för hantering av e‑post, RSS‑flöden och Usenet­inlägg, utvecklat med fri och öppen källkod inom Mozilla-projektet. Första versionen av Thunder­bird släpptes 2004. Sommaren 2012 meddelade Mozilla att Mozilla kommer att sätta in sina utveck­lare på andra projekt. Thunder­bird kommer att under­hållas inom Mozilla­projektet, men inte att vidare­utvecklas. Eventu­ellt kommer det att vidare­utveck­las i en fristående grupp. – Se thunderbird.net;
  2. – superdatorsystem vid amerikanska Sandia National Laboratories (sandia.gov), byggt av Dell och bestå­ende av över 4 000 servrar. Operativsystemet är Linux. Det var i mitten av 00‑talet ett av världens snabbaste superdatorsystem (se pressmeddelande).

[e-post] [personliga data] [superdatorer] [ändrad 6 september 2018]

mejlpingis

det att  två personer skickar e-post eller SMS med svar fram och tillbaka utan att egentligen tillföra något. (Tack! – Det var inget, hoppas det fungerar – Det gör det säkert, tusen tack – Lycka till – Vi hörs……) – På engelska: mail tennis eller tennis email. Avstyrs på engelska med NRN.

[e-post] [it-liv] [meddelanden] [ändrad 17 september 2019]

dold kopia

kopia av e-post (eller vanligt brev) som sänds till en eller flera extra mottagare utan att de andra adressaterna får veta det. – Av­sändaren anger vilka som ska få en dold kopia av e‑post i ett särskilt adress­fält: ”Dold kopia”, ”Dold mot­tagare” eller ”BCC”. Ingen av de andra, icke dolda, mottagarna kan då se namnen på de dolda mot­tagarna. Om det finns flera dolda mot­tagare kan de inte heller se var­andras namn. Tekniskt går det till så att avsändarens e‑postprogram eller tjänst först adresserar alla utgående exemplar av mejlet individuellt, men sedan raderar adresserna i fältet ”Dold kopia” innan mejlen går i väg. – Den engelska be­nämningen BCC står för blank carbon copy. Den här­stammar från skriv­maskinernas tid, då kopior framställdes med karbon­papper. – Se också kopia (CC). – Se också Datatermgruppen (länk).

[e-post] [ändrad 4 juni 2018]

mejl

– se e-post. – Skriv mejl hellre än engelska mail, eftersom mejl kan böjas och avledas: mejl, mejla, mejlade, ett mejl, det mejlet, flera mejl, de mejlen. – Se Datatermgruppen.

[e-post] [språktips] [ändrad 7 januari 2020]