studs

(bounce) – retur av e-post till avsändaren därför att det inte kan levereras till mot­tagaren. Det finns två huvud­typer:

  • – Hård studs – adressen finns inte;
  • – Mjuk studs – adressen finns, men brevet kan ändå inte levereras. Mot­tagarens kvot av lagrad e-post kan vara fylld, eller det kan bero på något tekniskt fel.

[e-post] [fel] [ändrad 2 maj 2017]

oförnekbarhet

(non-repudiation) – hinder för avsändaren av e‑post (eller andra elek­tron­iska meddelanden) att förneka att hon är avsändaren. – Oför­nek­barhet är en önskvärd egenskap i e-post­system som ska användas i seriösa samman­hang, men det ingår inte i inter­net­proto­kollet TCP/IP. Oförnekbarhet för­ut­sätter alltså att avsändare och mottagare båda använder ett särskilt e‑post­program. – Även: hinder för mot­taga­ren att förneka att hon har tagit emot ett med­delande. (En före­slagen svensk term för oför­nek­barhet är oavvis­lighet, men den är olämplig av språkliga skäl: det är mot­tagaren som avvisar något – inte av­sänd­aren. Att avvisa något är att vägra ta emot det, eller att vägra att god­känna eller accep­tera det.) – Mot­sats: förnek­barhet.

[e-post] [it-säkerhet] [ändrad 14 november 2017]

DKIM

Domain keys identified mail – metod för äkthetskontroll av e‑post. Syftet är att man ska kunna avslöja förfalskade avsändare av spam (spoofing) och nätfiske (phishing). Man kan med DKIM se ifall meddelandet verkligen kommer från den domän som står i avsändaradressen (till exempel domänen idg.se). Man kan också se ifall innehållet i meddelandet har ändrats. – DKIM är en efterföljare till det tidigare Domainkeys. Metoden har utvecklats av Yahoo. – En svårighet som DKIM inte löser är att e‑post ibland sänds av virus som har installerats på offrets dator, och som använder offrets adressbok för att skicka e‑post. E‑posten kan då tekniskt spåras till den uppgivna avsändaren, men det är ändå inte han eller hon som har skrivit e‑posten. – Se dkim.org. – Läs också om Sender policy framework (SPF) och DMARC.

[e-post] [förkortningar på D] [it-säkerhet] [ändrad 31 januari 2019]

elpost

skämtsamt ord för e-post. – I Finland före­kommer ordet elpost i svensk text ibland även i officiella samman­hang. Det kan bero på påverkan från det finska ordet sähköposti, som står för e-post, men som bok­stavligen betyder elektrisk post. Svenska språk­­vårdare i Finland avråder från ordet elpost och rekommen­derar e-post, se här (en bit ner på sidan).

[e-post] [språktips] [ändrad 31 juli 2019]

Sender policy framework

(SPF) – en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att förfalska av­sändar­adresser i e‑post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta av­sändar­adresser som finns på domänen. Inter­net­opera­törers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändar­adress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond. – Läs mer på openspf.org (nere sedan mars 2019, arkiverad). SPF beskrivs också i denna RFC: länk. – SPF stod först för Sender permitted from. – Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om Domainkeys och DMARC.

[e-post] [spam] [öppen källkod] [ändrad 18 mars 2019]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – när man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress för att få till­gång till in­formation på inter­net. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också be­kräft­else­­mejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – när man får så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

email

annan stavning av e-mail (se e-post). – På 2010‑talet är stavningen email vanligare än e‑mail på engelska. 2011 års utgåva av AP Stylebook (länk, kräver inloggning), rätte­snöre för stavning och språk­bruk i ameri­kansk press, rekommen­derar i första hand stavningen email. Email är också stavningen i engelska Financial Times ordlista på nätet (länk) (borttagen 2018). Men vanligast är att man på engelska skriver och säger bara mail.

[e-post] [ändrad 3 maj 2019]

e-postserver

(mail server, email server)server som hanterar in- och utgående e‑post för ett antal användare. Den skickar e‑post mellan sina egna användare och till användare på andra e‑postservrar samt tar emot e‑post från andra e‑postservrar för vidare befordran till egna användare. Den kan också lagra e‑post och tillhandahålla säkerhets- och filtreringsfunktioner, till exempel spamfilter. – E‑postserverns funktioner delas upp i självständiga program (agenter) som mail delivery agent, mail submission agent och mail transfer agent. – Fler termer på e–.