efterlevnad

(compliance) – det att man följer regler, lagar, normer, standarder, specifikationer, lagar, bestämmel­ser eller an­­visningar. – Efter­levnad har blivit en stor sak på 2000-talet, i synner­­het på USA‑marknaden, där före­­tag kan få höga straff om de inte efter­­lever regler för redo­­visning och lagring av e‑post och annan in­forma­tion i it‑system (se Sarbanes‑Oxley).

  • comply with [some­thing] – efter­leva [regler, an­­­vis­ningar etcetera], följa [regler, etcetera], rätta sig efter;
  • in com­­pliance with – i enlig­­het med;
  • is com­­pliant with – efter­lever, följer, rättar sig efter, tillämpar, är i enlighet med, anpassad till, kompatibel med. GDPR-compliant – GDPR‑anpassad, GDPR‑kompatibel.

– Översättningen följ­­sam­­het för com­pliance före­­­kommer, men följsamhet betyder smidig an­­­pass­ning, och är inte samma sak som compliance – efterlevnad.

[efterlevnad] [juridik] [språktips] [ändrad 11 september 2018]