bredband genom elnätet

(digital powerline, dpl) – överföring av data mellan användare och internet­­opera­tör genom det vanliga elnätet. Kan ske med flera megabit per sekund. Data­­flödet går i samma ledning som den vanliga strömmen. Den digitala signalen omvandlas till en analog signal med en teknik som påminner om vanliga modem och läggs som en svag våg­rörelse (modul­e­ring) ovanpå den vanliga växel­strömmen på 50 hertz. Ett elnäts­modem hos abonnenten läser av data­trafiken och omvandlar den till en digital signal igen, samt om­vandlar ut­gå­ende trafik på omvänt sätt. –Det finns två sätt att för­medla bred­band via elnätet:

  1. – elnätet mellan trans­formator­stationen och fastig­heten används som access­nät i stället för tele­nätet eller kabeltv-nätet. Trans­formator­stationen är ansluten till internet på vanligt sätt (genom optisk kabel). Detta har det experimenterats med, men det är mycket ovanligt;
  2. – elledningarna inne i huset används som lokalt nät­verk, se nätverk genom el­uttag och home­plug. Detta är rätt vanligt.– Ett problem med bred­band genom elnätet är att el­ledningarna med data­trafik fungerar som radio­antenner och kan störa radio­mot­tagningen i närheten. –Bred­band genom elnätet kallas på engelska också för broad­band over power line, bpl, power line communi­cation och power line connection, plc.

Power 2.0

en standard för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elektronik. En laddare ska till exempel kunna vara inbyggd i en bordsyta. – Power 2.0 utvecklades av orga­nisa­tionen Power matters alliance, som numera ingår i Airfuel Alliance (airfuel.org). Power 2.0 omfattar flera sätt att överföra elektrisk energi trådlöst, och även tekniker för kommunikation mellan laddaren och telefonen. – Tek­niken Rezence (numera Airfuel Resonant) räknas från februari 2014 som en variant av Power 2.0. – Jäm­för med den kon­kur­re­rande standarden Qi. –Läs också om tillägget 2.0.

[elektrisk ström] [mobilt] [ändrad 7 juli 2019]

Power matters alliance

(PMA) – numera del av Airfuel Alliance – tidigare: en bransch­orga­nisa­tion för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elek­tronik. PMA stöder stan­darden Power 2.0. – PMA grundades 2012 av Procter & Gamble och Powermat Technologies. PMA slöt i februari 2014 samarbetsavtal med Alliance for wire­less power†, A4WP, som före­språkade en annan teknik för trådlös ladd­ning, Rezence† (numera Airfuel Resonant). I november 2015 gick de två orga­nisa­tion­erna samman i Airfuel Alliance. – Jäm­för med Qi.

[elektrisk ström] [organisationer] [ändrad 7 juli 2019]

Power

  1. – en familj av pro­ces­sorer som har ut­veck­lats av IBM. Mest känd är kanske PowerPC, men det finns andra Power­proces­so­rer som Power4 och Power5. Powe­rproces­so­rerna är RISC-pro­ces­sorer, och det gemen­samma för dem är vad som kallas för en arki­tek­tur, Power­arki­tek­turen. – Läs mer hos IBM (länk);
  2. – en standard för trådlös elöver­föring – se Power 2.0;
  3. – allmän betydelse: kraft, effekt, servo- (power steering – servostyrning);
  4. – i matematik: potens – 8 to the power of 9 – 8 upphöjt till nio; power law – se potenslag.

[elektrisk ström] [matematik] [processorer] [ändrad 14 november 2018]

Qi

standard för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elektronisk utrustning. – Alla Qi‑märkta produkter ska kunna laddas på alla Qi‑märkta laddare. Laddningen sker med induktion, alltså med samma teknik som används i en del eltand­­borstar och vatten­­kokare. Laddaren är en platta eller matta. – Qi‑standarden har utvecklats av branschorganisationen Wire­less power con­sortium, WPC (länk). Bakom WPC står bland andra Nokia, Samsung och Sony. Ikeassystem för trådlös laddning bygger på Qi (se denna pdf: länk), liksom Apples nerlagda projekt AirPower†. – Se också Airfuel Alliance.

[elektrisk ström] [mobilt] [ändrad 1 april 2019]

Green Grid

The Green Grid – bransch­orga­nisa­tion som strävar efter mer effektiv användning av resurserna i data­center. I synner­het när det gäller elektrisk kraft. The Green Grid har defini­erat effek­tivi­tets­måttet power usage effective­ness, pue. – Se thegreengrid.org.

relä

  1. – i data­kommu­ni­ka­tion och radio­kommu­ni­ka­tion: an­ord­ning som skickar ett med­de­lande vidare oförändrat. – Se också öppet relä;
  2. – i reglerteknik: ström­brytare eller om­kopp­lare som slås av och på av en elektrisk impuls. I ett relä är det en me­ka­nisk an­ordning som byter läge så att strömmen leds en annan väg (eller bryts), men i en tran­sistor eller ett radio­rör är det ma­te­rians för­måga att leda elek­tri­ci­tet som förändras – ingen materia behöver flyttas. Ett relä kan i princip användas på samma sätt som en tran­sis­tor eller ett radiorör, men det är mycket lång­sammare. Några av de första datorerna, till exempel Mark I och Bark, använde reläer.
  3. – se reläattack.

– Böjning: ett relä, det reläet, flera reläer. På engelska: relay. Det engelska ordet betyder också stafett; to relay – skicka vidare, vidarebefordra.

[elektrisk ström] [elektronisk kommunikation] [ändrad 26 september 2018]

elektromagnetiskt fält

elektriskt och magnetiskt fält som finns runt alla föremål som det passerar elektrisk ström igenom. Ska inte förväxlas med elektromagnetisk strålning. – Ett elektromagnetiskt fält är en kombination av ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält. (Ett fält är i fysiken ett område där en viss egenskap är mätbar i varje punkt. Fält kan, till skillnad från strålning, vara stillastående.) – I vardagslivet märks elektriska fält genom att de får små partiklar, som damm, att röra sig. Mascaran som efter några timmar hamnade på bildskärmar av äldre typ är ett exempel. Det magnetiska fältet fungerar som en magnet, och påverkar bland annat järn. Det är relativt enkelt att avskärma det elektriska fältet, men inte det magnetiska fältet. Det finns säkerhetsbestämmelser (extern länk) för starka magnetiska fält, till exempel de som uppstår runt kraftledningar. Det finns även farhågor att svaga magnetiska fält, till exempel från mobiltelefoner, kan orsaka skador på människor.

[arbetsmiljö] [fysik] [ändrad 7 november 2018]

pulserande strömförsörjning

(switching-mode power supply, förkortas SMPS) – ett alternativ till transformatorer: en elektrisk om­vandlare som hackar sönder strömmen genom att slå på och stänga av strömmen många gånger per sekund. Spänningen omvandlas genom val av av- och på­slags­tid. Puls­erande ström­för­sörj­ning har hög verk­nings­grad jämfört med vanliga transformatorer och tar mindre plats. Tekniken används bland annat i datorer och tv-app­arater. Läs mer i Wikipedia.

[elektrisk ström] [ändrad 10 oktober 2018]