relä

  1. – i data­kommu­ni­ka­tion och radio­kommu­ni­ka­tion: an­ord­ning som skickar ett med­de­lande vidare oförändrat. – Se också öppet relä;
  2. – i reglerteknik: ström­brytare eller om­kopp­lare som slås av och på av en elektrisk impuls. I ett relä är det en me­ka­nisk an­ordning som byter läge så att strömmen leds en annan väg (eller bryts), men i en tran­sistor eller ett radio­rör är det ma­te­rians för­måga att leda elek­tri­ci­tet som förändras – ingen materia behöver flyttas. Ett relä kan i princip användas på samma sätt som en tran­sis­tor eller ett radiorör, men det är mycket lång­sammare. Några av de första datorerna, till exempel Mark I och Bark, använde reläer.
  3. – se reläattack.

– Böjning: ett relä, det reläet, flera reläer. På engelska: relay. Det engelska ordet betyder också stafett; to relay – skicka vidare, vidarebefordra.

[elektrisk ström] [elektronisk kommunikation] [ändrad 26 september 2018]

elektromagnetiskt fält

elektriskt och magnetiskt fält som finns runt alla föremål som det passerar elektrisk ström igenom. Ska inte förväxlas med elektromagnetisk strålning. – Ett elektromagnetiskt fält är en kombination av ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält. (Ett fält är i fysiken ett område där en viss egenskap är mätbar i varje punkt. Fält kan, till skillnad från strålning, vara stillastående.) – I vardagslivet märks elektriska fält genom att de får små partiklar, som damm, att röra sig. Mascaran som efter några timmar hamnade på bildskärmar av äldre typ är ett exempel. Det magnetiska fältet fungerar som en magnet, och påverkar bland annat järn. Det är relativt enkelt att avskärma det elektriska fältet, men inte det magnetiska fältet. Det finns säkerhetsbestämmelser (extern länk) för starka magnetiska fält, till exempel de som uppstår runt kraftledningar. Det finns även farhågor att svaga magnetiska fält, till exempel från mobiltelefoner, kan orsaka skador på människor.

[arbetsmiljö] [fysik] [ändrad 7 november 2018]

piezoelektricitet

omvandling av mekaniskt tryck till elektricitet. Detta är möjligt med vissa kristaller. Det uppstår en elektrisk spänning när kristallerna utsätts för tryck och därför deformeras en aning. Detta kan användas för att generera en elektrisk impuls, till exempel när man trycker på en knapp. Det omvända fungerar också: om man matar in en elektrisk ström i en piezoelektrisk kristall börjar den pulsera med jämn frekvens.

[elektrisk ström] [ändrad 2 december 2019]

pulserande strömförsörjning

(switching-mode power supply, förkortas SMPS) – ett alternativ till transformatorer: en elektrisk omvandlare som hackar sönder strömmen genom att slå på och stänga av strömmen många gånger per sekund. Spänningen omvandlas genom val av av- och på­slags­tid. Puls­erande strömför­sörj­ning har hög verk­nings­grad jämfört med vanliga transformatorer och tar mindre plats. Tekniken används bland annat i datorer och tv-app­arater. Läs mer i Wikipedia.

[elektrisk ström] [ändrad 10 oktober 2018]