kretskort

platta med tryckta elektriska ledare och monterade elektroniska komponenter. – Alltså ett mönsterkort efter att de elektroniska komponenterna har monterats. Mönsterkort kallas ofta för kretskort, men i strikt terminologi är det skillnad.

[elektronik] [kort] [ändrad 14 augusti 2021]

CMOS

complementary metal-oxide semiconductor – typ av elek­tron­isk krets som bland annat används som bildsensor i kameror. Den har blivit ett alternativ till CCD i kameror. – Tekniken för att framställa CMOS‑kretsar patenterades 1967 av ameri­kanen Frank Wanlass (länk). – CMOS-kretsar är okänsliga för brus, och drar nästan ingen ström när de går på tomgång. – Bildsensorer baserade på CMOS‑kretsar kallas också för active pixel sensors, APS. Men oftast kallas de bara för CMOS. – CMOS‑sensorer användes från början mest i enklare digitalkameror, till exempel i mobiltelefoner, men de har sedan slutet av 00‑talet spritt sig även till dyrare kameror. – Se Wikipedia.

[elektronik] [kameror] [ändrad 1 november 2018]

field-programmable gate array

oftast förkortat till FPGA – integrerad krets som kan pro­gram­meras om. Field-pro­grammable kan alltså översättas med pro­gram­mer­bar ute på fältet. FPGA används främst när man behöver ett mindre antal speciella kretsar. Det blir då bil­ligare att an­vända FPGA och pro­gram­mera dem än att till­verka spe­cial­kon­stru­e­rade kretsar (se ASIC). – Gate array, på svenska grindmatris, står för ett slags halvfärdig fabrikstillverkad krets: den får sin slutliga funktion genom att ett lager av metall läggs till på fabriken och kopplar ihop transistorerna på önskat sätt. En FPGA kan programmeras om på fältet av kund.

[elektronik] [processorer] [ändrad 4 september 2019]

grindnät

schematisk ritning över en elektronisk krets. – Kretsar är sammansatta av grindar (engelska gates) – de enkla komponenter som används för att realisera logiska regler. Ett grindnät behöver inte nödvändigtvis visa exakt hur kretsdragningen blir när kretsen tillverkas, men den visar vilka komponenter som måste ingå i kretsen, och hur de är sammankopplade. – På engelska: gate netlist.

[elektronik] [ändrad 6 maj 2017]

Agilent

Agilent Technologies – ursprungligen: dåvarande Hewlett‑Packards avdelning för mätutrust­­ning och elek­tro­nik (utom datorer), sedan 1999 ett fristående före­tag. – I augusti 2005 beslöt Agilent att koncentrera sig på mätutrust­ning och att sälja elek­tronik­­verk­­samheten, in­klu­sive processortillverkning, till Avago Technologies, som 2015 köpte Broadcom och tog över namnet (länk). Agilents verksamhet gick därefter allt mer i riktning mot medicinsk utrustning och bio­veten­skaper. 2013 delades Agilent igen. Verksam­heten inom bioveten­skaper kvarstår under företagsnamnet Agilent, medan den elektroniska mätutrustningen finns i Keysight Technologies (länk). – Se agilent.com.

[företag] [ändrad 18 november 2018]