PubSubHubbub

förkortat PuSH, även kallat Hubbub – system för publicering av webb­flöden så att de når abonnenterna nästan omedel­bart. – Pub­­Sub­­Hub­­bub är en vidare­utveckling av RSS och Atom. Det är ut­vecklat för att ny in­for­ma­tion ska nå abonnenterna så snabbt som möjligt och för att minska onödig trafik på inter­net. Till skillnad från hur det är med RSS och Atom så frågar nämligen inte en dator med Pub­Sub­Hub­bub hela tiden webb­flödet ifall det finns något nytt. I stället får abonnentens dator ett med­delande när det finns något nytt att läsa (se push). – Pub­­sub­­hub­­bub har ut­vecklats på Google. Det bygger på att webb­flödet sprids från en eller flera hubbar. När en abonnent abonnerar på webb­flödet an­sluts hon inte direkt till webb­flödet, utan registreras på en av hubbarna. Hubben skickar ett kort med­delande när det finns något nytt, och då kan abonnentens webb­flödes­läsare hämta det nya. – Läs mer på GitHub (länk).

[bloggar] [webbpublicering] [ändrad 22 oktober 2017]

push

  1. (push technology) – beteckning på system som skickar information till registrerade mottagare utan att mottagaren behöver göra något. Det kan användas för e‑post, snabbmeddel­anden, chatt, uppdateringar, blogginlägg och annan information. Motsatsen, pull, innebär att informationen inte skickas till mottagaren förrän mottagaren begär det, vanligen genom att klicka på en knapp eller länk. – Pull var fram till mitten av 1990‑talet praktiskt taget det enda som fanns, eftersom datanäten var för långsamma och för dyra för att man skulle skicka information utan att mottagarna hade bett om det. – Men pushteknik blev en viktig trend i slutet av 1990‑talet, se Point­cast och Marimba, fast det tappade snart fart. En anledning var att pushtrafik tog upp en stor del av före­tagens nät­verk, vilket ledde till att många före­tag blockerade det. – På 2010‑talet fick pushteknik en renässans därför att de  flesta användare då hade fått kraft­fulla datorer och snabb internetanslutning. Pushteknik är därför inte längre en be­lastning på nätet. E‑post, andra meddelanden, aviseringar och programuppdateringar överförs auto­matiskt i många tjänster till an­vändarens dator eller smarta mobil. – Se också pushmail;
  2. PuSH, se Pubsubhubbub.

[bloggar] [datakommunikation] [förkortningar på P] [webbpublicering] [ändrad 22 oktober 2017]

Ajax

Asynchronous Javascript and XML – en vanlig teknik för programmering av webb­sidor med interaktiva program. – Den stora för­delen är att en webbsida program­me­rad i Ajax kan påverkas av be­sö­karen en bit i taget medan en be­­sö­karen har den uppe. Be­­sö­karen behöver inte vänta på att en hel webbsida blir inläst varje gång hon gör en liten ändring. – Ajax är en kombination av Java­­script, XML och andra verk­­tyg. Med Ajax får man webbsidor som direkt svarar på an­vändarens in­matningar utan att webbläsaren behöver vänta på nya sidor från webb­servern. Pro­grammen sänds nämligen från webb­servern till webb­läsaren efter an­ropet och körs lokalt, alltså på samma dator som webbläsaren. Det behövs därför ingen tät trafik mellan webbläsare och webb­servern. – Ajax är ingen produkt eller varumärke, utan ett namn som samman­­fattar en kom­bina­tion av verk­­tyg. Namnet infördes 2005 av an­vänd­bar­hets­experten Jesse James Garrett i artikeln Ajax: A new approach to web applications (länk). – Namnet: Ajax eller Aias är en hjälte i Iliaden (länk). – Läs mer om Ajax i Wikipedia.

[programspråk] [webbpublicering] [ändrad 21 maj 2019]

Curl

  1. cURL – ett program för överföring av filer mellan datorer med användning av olika protokoll. – cURL ut­veck­la­s sedan 1997 i fri och öppen källkod av Daniel Stenberg (länk), och har blivit mycket spritt. Daniel Stenberg be­lön­a­des 2017 med Polhemspriset för cURL, se motivering. – libcurl (även skrivet libcURL) är ett bibliotek med protokoll för överföring av filer, se curl.haxx.se/libcurl/ – Se curl.haxx.se och boken Everything curl, som kan laddas ner här;
  2. Curl – ett programspråk för webb­sidor, avsett att ersätta både HTML och skriptspråk som PHP. – Den som hämtar en webbsida skriven i Curl får hela källkoden till den efter­frågade sidan, och den körs sedan hos mottagaren i ett tilläggs­program till webbläsaren, Surge. – Curl är ett objekt­orienterat språk som har utvecklats av David A KranzMIT med finansiering från Darpa, och med hjälp av Tim Berners-Lee. – Läs mer på curl.com.

[datakommunikation] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 11 januari 2020]

parser

– program som analyserar en sträng av tecken, delar upp dem i funk­tion­ella delar och inordnar delarna i en detaljerad struktur enligt ett regelsystem. Parsrar används både inom it och i språk­veten­skap. Inom it kan en parser också ha funktionen att avgöra ifall ett program eller dokument är korrekt kodat:

  1. – program som kontrollerar att ett annat program eller ett doku­ment skrivet i HTML, XML eller SGML, är korrekt skrivet, så att inga delar fattas och så att de står i rätt ordning. Parsern gör däremot ingen be­döm­ning av ifall dokumentet fungerar som det är tänkt. – Se också DTD;
  2. – funktion i kompilator som delar upp in­struk­tioner från ett hög­nivå­språk i små­bitar, som sedan kan över­sättas till maskinkod;
  3. – i språkvetenskap: program som analyserar text och strukturerar den efter grammatiska regler;
  4. – även: beteckning på i Indien bosatt an­hängare av zoro­ast­rismen, den religion som bygger på Zarathustras lära (se Wikipedia.).

– Se också parsning.

[språkteknik] [programmering] [webbpublicering] [ändrad 31 maj 2017]

Alexa

  1. – ett system från Amazon för talstyrning av datorer och hemelektronik. Det lanserades i november 2014 och ingår bland annat i Amazon Echo. Alexa finns också som app för Android och iOS. – Användarna kan med talstyrning ge Alexa instruktioner som man annars skulle behöva ge från ett tangentbord eller en pekskärm. Man kan be Alexa sådant som att spela musik, ställa in väckning eller läsa upp väderprognosen. Den kan också användas för hemautomatisering (”det smarta hemmet”). Fristående utvecklare kan anpassa elektronisk utrustning och tjänster till talstyrning med Alexa. – Alexa fungerar lokalt, utan att behöva kommunicera med en server, men skickar ibland inspelningar av tal till Amazon som använder dem för att förbättra taligenkänningen. Detta har lett till farhågor för att Amazon tjuv­lyss­nar på användarna. Alexa spelar, enligt Amazon, inte in tal kontinuerligt, men den är ständigt på­slagen för att lyssna efter det ord, ofta ”echo”, som aktiverar den. Alexa finns i oktober 2018 för engelska och tyska. – Se Amazons webbsidor;
  2. Alexa Internet – amerikanskt företag, känt för sin besökssta­ti­stik över webbplatser, Alexa traffic rank. – Alexa grundades 1996 med målet att bli en intelligent sök­motor som, med ledning av be­­söks­­sta­ti­stik, skulle kunna rekom­men­dera sidor till webb­surfare. Alexa arkiverade också besökta webbsidor och blev på så sätt grunden till arkivet Wayback machine. Företaget samarbetar också med Open Directory Project. Be­söks­­stati­stiken samlas in med hjälp av ett program, Alexa Toolbar, som an­vändarna installerar i sina webb­läsare. Den ger alltså in­for­ma­tion enbart om de använd­are som har instal­lerat sådana program. – Alexa köptes 1999 av Amazon. – Se alexa.com.

[talassistenter] [talstyrning] [webben] [ändrad 1 maj 2017]

neutral synvinkel

riktlinje för skribenter i Wikipedia: artiklar i kontroversiella ämnen ska skrivas så att formuleringarna är acceptabla för alla, oavsett deras åsikter. Se artikel i Wikipedia. – Även: neutral utgångspunkt. På engelska: neutral point of view, förkortat NPOV.

[webbuppslagsverk] [ändrad 10 december 2018]