bilaga

fil som bifogas e-post eller annat elektroniskt med­de­lande. – En bilaga kan vara en text­fil, en pdf, bild, video, ljud eller något annat digitalt, eventu­ellt i kompri­merad form. Bilagor syns i meddelandet som en ikon eller som en klickbar textrad, och öppnas separat genom att man klickar på ikonen eller text­raden. Man kan då också behöva ange vilket program som behövs för att öppna filen. Vissa e‑postprogram visar bilagorna direkt om de är i ett format som programmet känner igen. – Se också Datatermgruppen (länk). – Bilagor används ofta i spam för spridning av skadeprogram. Man bör därför bara öppna bilagor från avsändare som man känner, och bara om man vet vad bilagorna innehåller. – På engelska: attachment, attached file, enclosure.

[e-post] [ändrad 5 september 2018]

CD

  1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som används för datalagring kallas för CD‑ROM, men oftast räcker det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen (se länk) skriver. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
  2. collision detection – se kollision.

[cd] [förkortningar på C] [nätverk] [optiska diskar] [ändrad 29 januari 2019]

samtrafik

i telefoni: det att abonnenter hos olika teleoperatörer kan ringa till var­andra. (Eller skicka sms till varandra.) Samtrafik kan delas upp i:

  • – samtalsoriginering – det att en abonnent ringer upp en annan abonnent som har en annan operatör;
  • – samtalstransitering – i vissa fall: det att en tredje tele­operatör kopplar sam­tal mellan två andra operatörers nät­verk;
  • samtalsterminering – det att en teleoperatör tar emot ett samtal från en abonnent hos en annan operatör och kopplar det till mot­tagaren. (Ob­ser­vera att terminering här betyder ’att koppla till änd­punkten’, alltså till mottagaren, inte att avsluta.)

– Avgiften som den upp­ringande abonnentens tele­operatör betalar till det mot­tagande abonnentens operatör kallas för sam­trafik­avgift eller ter­mi­ne­rings­avgift. Men se också grey route messaging. – Jäm­för med roaming.

[telefoni]

termineringsavgift

eller samtrafikavgift – avgift som tele­operatör tar ut för att ta emot sam­tal från andra operatörer och koppla dem till mot­tagares tele­foner i det egna nätet. (Se också sam­trafik och terminering.) Terminerings­avgiften be­talas av den upp­ringande tele­fonens operatör till den mot­tagande tele­fonens operatör, men be­lastar i slut­änden givet­vis abonnenterna. Efter­­som varje operatör har mono­pol på att koppla sam­tal till sina egna abonnenter har de möjlig­het att ta ut höga priser. De myndig­heter som reglerar tele­marknaden för­söker därför tvinga operatörerna att hålla ner ter­mi­ne­rings­­av­gift­erna. Men se också grey route messaging. – På engelska: termination rate.

[telekom] [ändrad 8 augusti 2017]

sensor

anordning som mäter ett tillstånd i omgivningen och vidarebefordrar mät­värdet. – Sensorer kan mäta temperatur, buller, ljus, lufttryck, be­last­ning, rörelse, acceleration och annat. Kallas också för avkännare. En sensor som ska reagera på en viss händelse, som att ett mätvärde når en förvald nivå, kallas också för detektor. När man vill betona att anordningen inte bara mäter ett värde, utan också vidarebefordrar det till annan utrustning, talar man om givare. Se också aktuator. – Sensor ska inte förväxlas med censor (tjänsteman som utövar censur).

[elektronik] [sakernas internet] [ändrad 17 november 2017]

Ant

  1. – teknik för trådlös överföring av små datamängder på nära håll. – Ant används i sportutrustning som pulsmätare och för trådlösa sensorer för temperatur, luftfuktighet och liknande. Tekniken ägs av kanadensiska Dynastream, ett helägt dotterbolag till Garmin, som tillverkar gps-mottagare. Det används av många andra företag. Ant konkurrerar med bland annat Zigbee och bluetooth low energy. – Se thisisant.com. – Ant+ är ett tillägg till Ant. Det gör att utrustning med Ant fungerar ihop. Företag som har Ant+ i sin utrustning samverkar i organisationen Ant+ Alliance (extern länk);
  2. – ANT – förkortning för actuating nano-transducers.

Bluetooth low energy

(förkortat BLE eller Bluetooth LE) – en trådlös dataöverförings­teknik, baserad på Bluetooth och avsedd för överföring av små data­mängder mellan apparater. – Exempel på an­vänd­ning: trådlös överföring av data från pulsmätare till smarta klockor. – Tek­niken ut­veck­lades av Nokia och kallades först för Wibree. Den påminner om Zigbee, men är inte­gre­rad med Bluetooth. Bluetooth low energy ingick i version 4 av Bluetooth. Med en inställning kunde man välja mellan den vanliga och den energisnåla versionen. I version 5 av Bluetooth är det helt integrerat, och den särskilda benämningen Bluetooth low energy används inte längre. Ut­rust­ning som använde Bluetooth low energy marknads­fördes tidigare som Bluetooth Smart†. – Ett alternativ är Ant. – Blue­tooth low energy var den tekniska platt­formen för Apples funktion iBeacon. – Se blue­tooth.com (länk, inaktuell).

[inaktuellt] [trådlöst] [ändrad 25 april 2019]

VoLTE

Voice over LTEröstsamtal över 4g‑nätverket (som från början faktiskt inte hanterade rena röst­sam­tal). – Initiativet för att utforma en inter­natio­nell standard för röst­samtal över 4g‑nätet sam­ordnas av bransch­orga­nisa­tionen GSMA, se denna sida.

[förkortningar] [mobilt]