whittling

ett fiktivt kirurgiskt ingrepp i tummen som skulle göra det enklare att SMS:a med mobiltelefoner. (To whittle är att tälja, kreta, karva.) Den (förhoppnings­­vis) påhittade före­te­elsen beskrevs 2007 i en satirisk tidnings­artikel, men togs på allvar, och spreds 2013 fort­farande som sanning. – Se artikel i Engadget (länk).

[kuriosa] [källkritik] [meddelanden] [ändrad 22 november 2017]

ultra wideband

(UWB) – ultrabredband – en radioteknik som använder extremt kort­variga skurar av radio­vågor på ett brett spektrum av frekvenser. – UWB kan med låg ström­för­bruk­ning överföra stora data­mängder, och utveck­las därför som teknik för trådlös data­kommu­nika­tion med några meters räck­vidd. 2005 beslutades att UWB skulle användas i Bluetooth, men det har inte genomförts. – UWB är annor­lunda än vanlig radio. Vanlig radio sänder en kontinu­erlig bärvåg på en fast frekvens (till exempel på 105,6 mega­hertzFM‑bandet). UWB sänder i stället skurar eller pulser som varar någon miljard­dels sekund. Det påminner om gnist i radio­teknikens barndom. Radio­­signalen täcker alla frekvenser inom ett band på minst 500 mega­hertz eller minst 20 procent på vardera sidan av en grundfrekvens: om grundfrekvensen är fem gigahertz täcker signalen alltså allt mellan fyra och sex gigahertz. (I stället för att spela en ton på pianot trycker man alltså ner hela klavia­turen på en gång.) Informa­tionen kodas som den relativa styrkan hos olika frekvenser i skuren. – Efter­som skuren är extremt kort­varig och svag (det behövs bara någon milli­watt) stör den inte andra radio­signaler. (Detta gäller så länge det inte finns många UWB‑sändare i samma område.) Radiosignalen kan gå runt hörn och passera genom väggar. Teore­tiskt kan man överföra tusentals megabyte per sekund. – Tek­niken utvecklades från början för militärt bruk. Med högre uteffekt kan man få räckvidd upp till 15 kilo­meter. UWB kan också användas som ett slags radar på nära håll: genom att analysera reflek­terade signaler kan man se genom väggar. – En bransch­­orga­nisa­tion för UWB, Wimedia Alliance (länk, inaktuell webbsida) existerade 2002—2009, och hade som mest över 60 medlems­företag. Den överlät när den upplöstes speci­fika­tionerna till Blue­tooth special interest group, USB implementers forum och Wireless USB promoter group. Detta har inte lett till några produkter, vilket har motiverats med att de immateri­ella rättigheter som ingår i spe­ci­­fi­ka­­tion­erna är alltför komplicerade, eftersom många företag är inblandade. Däremot lanserade det irländska före­taget Decawave (länk) 2015 en teknik för inomhusnavigering baserad på UWB. – Apples mobiltelefon iPhone 11, lanserad i september 2019, har ett särskilt chipp, U1, som använder UWB för att bestämma telefonens plats i ett rum med en noggrannhet på några centimeter och för att hitta andra enheter med U1-chipp i samma rum för att kunna överföra data till dem.

[trådlöst] [ändrad 13 september 2019]

request for comments

(begäran om kommentarer, oftast bara RFC) – officiell beskrivning av internets teknik. En RFC är en teknisk skrivelse som:

  1. – gäller internet;
  2. – antingen är en standard eller innehåller annan teknisk information;
  3. – ingår i en numrerad serie av RFC som inleddes 1969.

– För­­fattaren kan vara en teknisk expert som agerar på eget initiativ eller internets tekniska ledningsorgan IETF. – Ob­servera att internet­­standarder kallas för request for comments, även när de är spikade. – Ett index över RFC finns på tools.ietf.org/rfc. – Läs mer i Wikipedia.

[internet] [standarder] [ändrad 15 februari 2018]

enterprise mobility management

hantering av de anställdas mobiltelefoner och surfplattor i företag. Omfattar tillgång till utrustning, tillgång till program och data i företagets it‑system, appar och säkerhet. Förkortas EMM.

[mobilt] [ändrad 3 februari 2018]

databasregeln

paragraf i yttrande­frihets­grund­lagen (ygl) som reglerar innehållet i webbsidor. (Första kapitlet, nionde paragrafen.) – Som databaser räknas alltså i denna lag webbsidor. Data­bas­regeln skiljer mellan webbsidor som publiceras av mass­medie­företag med utgiv­nings­bevis och ansvarig utgivare och webbsidor som publiceras av andra. En webbsida som publiceras av ett mass­medie­företag, till exempel av ett tidnings­förlag, regleras enligt samma principer som en tryckt skrift. Den faller alltså under tryckfrihetsförordningen (tf), som i stort sett är likadan som ygl. Andra webbsidor kan ansöka om utgiv­nings­bevis och regis­trera en ansvarig utgivare, och faller då också under ygl. – Läs också om bbs-lagen och person­upp­gifts­lagen (pul). – Fler juridiska lagar.

Inactive account manager

funktion för hantering av Google-konton som inte används. – Användaren kan ställa in vad som ska hända med materialet på kontot när kontot inte har använts en viss tid. Man kan ange att allt som sparats på kontot ska raderas, eller att en eller flera andra personer ska få tillgång till informationen. Det är ett digitalt testamente. (Se också digital estate.) – Eftersom inaktiviteten kan bero på att kontohavaren har avlidit kallas tjänsten ibland för Google Death. – Se Googles supportsidor.

[it-liv] [webbtjänster] [ändrad 30 oktober 2017]

swarm

  1. svärm – vanlig term för nätverksbaserade program som bygger på att många an­vänder dem – många an­vändare inne­bär att pro­grammet fungerar bättre, till exempel genom att an­vändarna bi­drar med information. – Läs också om Metcalfes lag, swarm logic och om boids. – Jämför med crowd, hive och mob;
  2. – i Bittorrent: en grupp an­vändare som är intresserade av att ladda ner samma fil.

[fildelning] [mjukvara] [nätverk] [ändrad 16 mars 2020]

kant

(edge) – i diagram över nätverk (grafer): linje som går mellan två noder i ett nätverk. Kallas också för båge. – Kanten / bågen kan vara riktad eller oriktad. Att den är riktad innebär att den visar en riktning: den anger en relation som är enkelriktad.

[nätverk] [ändrad 9 maj 2018]

Edge

  1. – en webbläsare från Micro­soft. Den ersatte Internet Explorer, och introducera­des 2015 med Windows 10. I december 2018 blev det känt att Microsoft skulle byta ut Edge mot en webbläsare baserad på Googles plattform Chromium. Den påstods gå under arbetsnamnet Anaheim, men när den lanserades 2019 hette den också Edge, inofficiellt kallad Edge Chromium. (Se Microsofts webbsidor.) – Under utveck­lings­arbetet hade den ursprungliga versionen av Edge gått under namnet Project Spartan. – Intresset för Edge har aldrig varit stort. I slutet av 2018 har Edge fyra procent av hela marknaden för webbläsare, och av användarna av Windows 10 var det 2016 mindre än en fjärdedel som använde Edge, trots att det är förinstallerat;
  2. EDGE – enhanced data rates for GSM evolution – en över­spelad teknik för bred­bands-kom­mu­ni­ka­tion över GSM- och TDMA‑näten. Det var ett så kallat 2,5g, alltså ett mellan­­­stadium mellan GSM och 3g. Maximalt 384 kilobit per sekund var möjligt. – In­tres­set för EDGE var störst i USA, medan Europa satsade på alter­na­tivet UMTS innan 3g slog igenom;
  3. – i diagram över nätverk (grafer), se kant (även: båge);
  4. – i datornätverk: kanten, kanterna, utkanten, periferin – de anslutna enheter som är längst från servrarna eller annan nätverksutrustning. Edge computing – principen att vissa beräkningar bör exekveras i perifer utrustning, inte centralt i servrar. Uttrycket används främst om sakernas internet.

[mobilt] [nätverk] [webbläsare] [ändrad 5 december 2017]