Couchpotato

 1. CouchPotato – ett program som kan söka efter filmer på Usenet och ladda ner dem till användarens dator. – Se couchpota.to;
 2. couch potatoslöfock, slacker, soffpotatis – en som sitter (eller ligger) i soffan och tittar på tv.

[fildelning] [film] [jargong] [ändrad 11 september 2020]

ZFS

ett filsystem från Sun†, numera Oracle, med extremt hög kapacitet. – ZFS släpptes 2004 med öppen källkod, och anammades då bland annat av Apple, som dock tog bort det 2009 i Snow Leopard. – ZFS finns i flera förgreningar: Oracles version, kopplad till operativsystemet Solaris, är skyddad, men det finns andra utföranden som sprids fritt. – ZFS delar in filerna enbart i virtuella enheter, virtual storage pools eller zpools, som kan knytas till fysiska enheter på olika sätt. Det är ett 128‑bitars filsystem, vilket innebär att det är svårt att före­ställa sig att det någon­sin blir otillräck­ligt. – Förkortningen ZFS stod från början för zettabyte file system, men betyder numera offi­ci­ellt ingen­ting – det har blivit en pseudoförkortning. – ZFS ska inte för­väx­las med IBM:s fil­system för z/OS-serien, även det kallat ZFS, eller med Zetera Corporations fil­system Z‑FS. – Se Oracles webbsidor (länk).

[filer] [förkortningar på Z] [pseudoförkortningar] [ändrad 5 juni 2017]

text

 1. – en datatyp: blandning av bokstäver, siffror och eventuellt andra skrivtecken. Vanligtvis, men inte nödvändigtvis, avsett för läsning av människor. Siffror som typas som text ska inte användas i beräkningar. Man talar också om alfanumeriska värden och teckensträngar;
 2. – ofta i ordbehandling: ren text (bokstäver, siffror och andra tecken) utan formatering eller inslag av annan information som bilder. En ren textfil används när man vill överföra text med minsta möjliga risk för att det blir fel när den öppnas. (Filformatet betecknas ofta med txt.) Detta till skillnad från filer som skapats i ordbehandlarens eget format, till exempel i Word‑format. Sådana filer innehåller dold information som inte alltid tolkas korrekt när andra program öppnar filen;
 3. – allmänt: information som är avsedd att läsas av människor. I kryptering kallas text som inte är krypterad (men som ska krypteras eller är dekrypterad) för klartext;
 4. to text – att texta – att skicka SMS eller annat textmeddelande.

[filformat] [meddelanden] [programmering] [språk] [ändrad 14 oktober 2019]

plan file

planfil – fil med information om datorns ägare, avsedd för andra användare som anropar datorn. – Planfilen användes från början för saklig information om användaren och dennas planer för den närmaste tiden, men har med tiden blivit utrymme för högst individuella, ofta humoristiska uttryck. Kan läggas in i Unix-system. Anropas med instruktionen Finger.

[filer] [unix] [ändrad 29 juni 2017]

finder

 1. – Finder – fil­hanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadra­tiskt leende ansikte) eller om man klickar på ⌘-n på skriv­bordet. – Finder har funnits på Mac­intosh sedan den första Macen 1984, och kallas för Finder även på svenska;
 2. – om kameror: se sökare.

[användargränssnitt] [filer] [kameror] [ändrad 3 oktober 2018]

filsystem

(file system) – system för att namnge, beskriva och lagra filer så att operativ­systemet hittar dem. – Filsystem i någon form finns på all utrustning som kan spara filer, alltså även på digital­kameror och musikspelare, liksom på optiska diskar. Fil­systemet visas för användaren oftast som ett hierarkiskt system av kataloger (mappar) inuti andra kataloger. Detta kallas ofta för fil­systemet, men det är bara filsystemets användargränssnitt. Denna logiska struktur skiljer sig mycket från den fysiska utplaceringen av filer på en eller flera diskar. – En av filsystemets uppgifter är att tilldela filer lämpligt utrymme vid lagring, och att se till att tillgängligt utrymme utnyttjas effektivt. – Mo­derna filsystem omfattar inte bara filer på den egna datorn, utan alla filer som använd­aren har tillgång till i ett nätverk. För extremt stora data­­mängder krävs speci­ella filsystem, till exempel Google File System (GFS).

[filer] [ändrad 13 november 2019]

AAC

 1. förkortning för Advanced audio coding – en standard för ljudkomprimering med högre ljud­kvali­tet än MP3, och med mindre utrymmes­krav för den kom­pri­me­rade filen. Ut­veck­lad av det tyska Fraunhofer‑institutet (länk). Full­­stän­d­igt namn: MPEG‑4 AAC. En äldre version är MPEG‑2 AAC. – AAC har an­ta­gits som kom­pri­me­rings­pro­gram för digitalradio‑standarden DRM. – AAC an­vändes också i Apples iPod†, men AAC är inte en teknik som Apple äger, vilket många tror. – En vidareutveckling av AAC är high‑efficiency AAC, HE‑AAC, ibland marknadsförd som AAC+;
 2. augmentative and alternative com­mu­ni­ca­­tion, se alter­na­tiv och kompletter­ande kom­­mu­­ni­­ka­­tion.

[förkortningar på A] [komprimering] [ljudinspelningar] [tillgängligt] [ändrad 13 maj 2019]

konvertering

 1. – omvandling av filer (text, musik, foto, video etcetera) från ett format till ett annat, eller från analogt till digitalt;
 2. – om marknadsföring på internet: det att en kund inte bara klickar på en länk, utan också gör något som annonsören önskar, till exempel köper en vara eller beställer information;
 3. – även: byte av religion.

– På engelska: conversion, to convert; converting.

[filformat] [marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 15 oktober 2019]