digital dualism

uppfattningen att världen på och utanför nätet är väsensskilda. – Den ena världen, som ibland kallas för cyberrymden, är virtuell och i någon betydelse overklig, den andra (IRL) är den verkliga världen. – Uttrycket digital dualism användes 2011 av Nathan Jurgensen (länk) i artikeln ”Digital dualism versus augmented reality” (länk).

[filosofi] [verkligheter] [ändrad 9 januari 2019]

kinesiska rummet

John Searle. Foto: University of Chicago.

(the Chinese room) – ett tankeexperiment som sägs visa att en dator inte kan anses äga mänsklig intelligens. – Tankeexperimentet formu­le­rades 1980 av den amerikanska filosofen John Searle (1932) i artikeln ”Minds, brains and programs” från 1980. Det var avsett som en motpol till Turingtestet. – I det ”kinesiska rummet” finns dels en människa, dels en dator som kan läsa kinesiska och som kan be­svara frågor ställda på kinesiska lika bra som en människa. (Datorn klarar alltså Turingtestet på kinesiska.) Människan i rummet kan däremot inte ett ord kinesiska, men hon kan sköta datorn. Om hon, genom en lucka i dörren, får en fråga skriven på kinesiska kan hon mata in de kinesiska tecknen i datorn, få ett svar på kinesiska och lämna ut svaret genom luckan till frågeställaren. Efter­som det ingår i förutsättningarna att datorn kan formulera rimliga svar på frågor har frågeställaren (som kan kinesiska) utanför dörren ingen anledning att tro annat än att svaret har skrivits av en människa. Men uppenbarligen har människan i rummet ingen aning om vare sig svaret eller frågan. – Searles poäng är att det inom ramen för experimentet inte är någon grundläggande skillnad mellan människans och datorns förståelse av frågorna och svaren. Ingen av dem förstår vad tecknen betyder. Detta tyder enligt Searle inte på någon intelligens i betydelsen förstå­else, det är bara en rent mekanisk manipulation av symboler enligt givna regler. Man kan säga att Searle vänder Turing­testet upp och ner. – John Searles webbsida finns här (arkiverad). – Artikeln ”Minds, brains and programs” finns här.

[ai] [filosofi] [ändrad 26 juni 2019]

ontologi

i it: beskrivbar värld, begreppsvärld – de föremål, processer och begrepp som finns inom ett kunskapsområde; relationerna mellan dem. De ska vara namn­givna – se semantik. – I systemutveckling hör onto­logi och semantik nära samman. Systemet ska ju hantera företeelser i den yttre världen, och då krävs det att utvecklarna definierar vilka företeelser det ska vara, namnger dem, anger vilka egenskaper de ska ha i systemet och vilka relationer de har till varandra. Den semantiska webben förut­sätter till exempel detaljerade onto­logier. – Ordet ontologi är hämtat från filosofin, där ontologi är läran om vad som menas med existens och om vad som verkligen existerar. Onto- kommer av ett grekiskt ord som kan översättas med att finnas till.

[filosofi] [systemutveckling] [ändrad 3 juli 2019]