dagshandlare

(day trader) – en privat aktiehandlare som gör snabba aktieaffärer på internet under dagen och säljer allt innan börsen stänger. Dagshandlaren behåller inga aktier över natten. – Datoriserad aktiehandel som gör samma sak kallas för högfrekvenshandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

automathandel

datoriserad aktiehandel styrd av enkla regler. – Reg­lerna kan säga att en viss aktie ska köpas eller säljas när kursen når en viss nivå, eventuellt i kombina­tion med bestämda tid­punkter. Automat­handel används främst av privat­personer som gör små aktie­affärer på internet. Datori­se­rad aktiehandel som styrs av mer inveck­lade regel­system och som körs på kraftfulla datorer kallas för algoritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

exekveringsalgoritm

i datoriserad aktie­handel: program som strävar efter att  köpa eller sälja aktieposter till det mest förmån­liga priset. – Syftet är alltså inte bara att tjäna pengar i största allmän­het (se hög­frekvens­handel) utan att köpa eller sälja bestämda aktieposter till bästa möjliga pris. Pro­gram­men försöker förutse det mest förmån­liga ögon­blicket för att göra en affär, och bevakar vanligen flera olika börser och andra handels­platser för aktier. Exekverings­algo­ritmer är en form av al­go­ritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än neutral, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen köp. Jäm­för med under­perform.

underperform

i aktievärderingar – sämre än genomsnittet (i samma kategori). Något bättre än rekom­menda­tionen sälj, men sämre än neutral. – Jäm­för med over­perform.

algoritmisk aktiehandel

(algorithmic trading) – datoriserad aktiehandel som styrs av kraftfulla  datorprogram (algoritmer). – Van­ligt­vis är algoritmerna konstruerade för att utnyttja små förändringar i aktie­kurserna. De datorer som köper och säljer aktier reagerar mycket snabbare än människor, och kan därför dra nytta av förändringar som varar bråkdelen av en sekund. Datorernas ägare brukar se till att datorerna placeras så nära börsens datorcenter som möjligt för att minska access­tiden. – Man brukar skilja mellan två slags algoritmisk aktiehandel, nämligen högfrekvenshandel och exekveringsalgoritmer. Enklare former av aktiehandel med datorstöd kallas för automathandel. – Motsvar­ande teknik för handel med annonsutrymmen kallas för programmatic.

[aktiehandel] [ändrad 3 juli 2020