TCO

 1. – Tjänstemännens Centralorganisation, vars normer för ergonomiskt anpassade bildskärmar, datorer och mobiltelefoner har blivit en inofficiell internationell standard. – Se TCO Certified (länk).
  – In English: Acronym for the Swedish name of the Swedish confederation for professional employees(link). Around 1990, researchers at TCO started developing health and safety standards for computer displays and cell phones, then primarily for the benefit of its members. These standards have become an unofficial world standard. See this link. – For more summaries in English, please click on this link;
 2. förkortning för total cost of ownership, TCO, vilket när det gäller datorer omfattar inköpspris, utbildning, service, underhåll och andra kostnader under datorns livslängd. – På svenska livstidskostnad eller total ägarkostnad.

[ekonomi] [förkortningar på T] [organisationer] [ändrad 7 maj 2017]

 

 

Google Analytics tracking code

(GATC) – programkod som användare av Google Analytics måste lägga in på varje webbsida. – Koden är skriven i Javascript. När besökarens webb­läsare läser in sidan läser den också in GATC. GATC anropar sedan Google Analytics från besökarens dator och hämtar en större fil, även den i Java­script. Den filen öppnas och körs på besökarens dator, samlar in data om besökaren och skickar dem till Google Analytics. – GATC installerar också kakor på besökarens dator.

[kartläggning] [marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 25 juni 2017]

Gramm-Leach-Biley Act

GLBA – amerikansk lag som före­skriver att finans- och bankdatasystem ska ha skydd för person­upp­gifter och hög it‑säker­het. – Lagen, som också kallas för Financial services modernization act, utgjorde en stor av­reg­le­ring av bank- och finans­­väsendet i USA, och upp­hävde bland annat viktiga delar av lagen Glass-Steagall Act från 1933. – Sam­tidigt som den nya lagen ger bank-, finans- och för­­säk­rings­­bolag stor frihet att agera kräver den att alla transaktioner och alla med­de­lan­den lagras. – Lagen gäller från den 1 juli 2001. – Se också Sarbanes-Oxley.

[lagar] [personuppgifter] [ändrad 6 maj 2017]

robot

 1. – maskin som utför en människas arbete. En industri­robot är en maskin som kan programmeras att, utan operatör, utföra olika arbets­uppgifter på fabriker. Industrirobotar är som ofta stilla­stående och är med avsikt utformade så att de inte liknar människor. Andra robotar kan förflytta sig och kan efterlikna mänskliga handlingar. – Robotar bör ha förmåga att anpassa sig till omvärlden, till exempel att inte köra på människor eller föremål – jämför med animatron. – Läs också om elektronisk person;
 2. – på internet: självständigt fungerande program som utför rutin­artade arbets­uppgifter, till exempel insamling av information från webb­sidor. Ofta detsamma som en spindel. På engelska förkortas det ofta till bot, ett ord som har fått specifika betydelser, som i botnät. – Se också agent;
 3. – ett program som efterliknar en människas interaktion med ett it‑system;
 4. börsrobot – program för automatisk aktie­handel, se också robothandel,  högfrekvenshandel och robo‑advisor;
 5. – se också robotförfattare, robotförlag och robot­journal­istik;
 6. – se också Campaign against sex robots.

– På engelska blir det i sammansättningar ibland robo, till exempel i robocup och robocall. – I svenska krigs­­makten kallas styr­­bara raketer för ”robotar”. De kan också kallas för missiler, vilket är svårare att miss­tolka.

 • Robotar som på­minner om människor (två armar, två ben…) kallas också för humanoider;
 • Robotar i film och litteratur som är praktiskt taget omöjliga att skilja från levande människor kallas för androider eller hubotar.

– Ordet robot blev känt genom den tjeckiska för­fattaren Karel Čapeks (se Wikipedia) pjäs R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) från 1921 (svensk översätt­ning 1983). Det var dock inte Karel Čapek som hittade på ordet, utan hans bror, Josef Čapek. Det tjeckiska ordet robota står för tungt och tråkigt arbete. I stort sett samma ord finns på andra slaviska språk.

[aktiehandel] [robotar] [språktips] [ändrad 10 juni 2019]

Magic quadrant

Gartner Magic Quadrant – marknadsanalysfirman Gartners indelning av företag och produkter i fyra kategorier: ledare, utmanare, visionärer och nischspelare. Detta är en kombination av två variabler: förmågan att genomföra (ability to execute) och helhetsbild (completeness of vision). Gartner har använt modellen sedan 1992, och den har kritiserats och parodierats. – 2009 stämdes Gartner av det amerikanska före­taget ZL Technologies (länk) för att Gartner hade klassat om deras program från ”ledare” till ”nisch­spelare”. Domaren avvisade stämningen. – Läs mer om den magiska fyr­kanten på Gartners webbsidor (länk).

  Kan genomföra Dålig på att genomföra
Har helhetsbild Ledare Visionär
Saknar helhetsbild Utmanare Nischspelare

[företag och ekonomi] [ändrad 26 november 2017]

affinitetsanalys

(affinity analysis) – sökning efter statistiska sam­band i stora data­mäng­der. Alltså en typ av datautvinning. – Affi­­ni­tet är i mark­­nads­föring ett mått på hur mycket en mål­grupp är in­tres­se­rad av en pro­dukt eller tjänst. Om målgrup­pen är mer in­tres­se­rad av pro­dukten än genom­snittet av befolkningen är affiniteten hög. Hög affi­ni­tet kan alltså antas ge gott gensvar på reklamen. – Ordet affinitet an­vänds också i andra sam­man­hang med besläktade betydelser.

[analys] [marknadsföring] [statistik] [ändrad 29 januari 2018]

datautvinning

(data mining, även information mining, på svenska informationsutvinning) – sökning efter mönster och samband i stora data­mängder. – Data­utvinning görs med speciella, kraft­fulla dator­program. De letar efter sådant som:

 • – sam­tidiga sam­band (före­teelser som upp­träder sam­tidigt eller under samma om­ständig­heter);
 • – sekventiella sam­band (före­teelser som brukar upp­träda i en bestämd ordning);
 • – kategorisering (gruppering efter ny­upp­täckta mönster);
 • – sam­hörig­het (gruppering efter andra sam­band, se affinitetsanalys) och:
 • – för­ut­sägelser (pre­diktiv analys).

– I detalj­handeln an­vänds data­utvinning bland annat för att ge bättre exponering av varorna. Ett klassiskt exempel är en amerikansk stormarknadskedja som upp­täckte att för­sälj­ningen av både öl och blöjor ökade på fre­dagar. När dessa varor placerades intill varandra ökade försäljningen av båda. För­klaringen var att små­barns­pappor brukar handla just på fre­dagar. – Se också audio mining, text­utvinning, stämningsanalys, crowd mining och big data.

[analys] [databaser] [handel] [ändrad 11 mars 2018]

president

 1. – i amerikanska företag: chefspost närmast under CEO (=vd). Alla företag har inte en president. Ibland har samma person båda titlarna, president and CEO. – En president är ofta företagets operativa chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verk­sam­heten. Titeln president används också om an­svar­iga för divi­sioner, i så fall med ett tillägg: president of…. – President kan enklast över­sättas med chef eller direktör. Titeln CEO and president kan översättas med bara vd. – Vice president över­sätts med direktörvice president of marketing, till exempel, blir marknads­direktör. (Vice i vice president of… betyder inte ’ersättare’ utan ’biträdande’ – det är därför som det kan finnas hur många vice presidents som helst. Det är en rang­­markering.) – Svenska företag över­sätter ofta titeln koncern­chef med president. Men den över­sättningen fungerar inte i andra riktningen: en amerikansk president är troligen inte koncern­chef. – Se också chefstitlar på C;
 2. – i USA också: universitets­rektor;
 3. – i Sverige: de enda som kallas för president på svenska är stats­chefer i republiker samt hov­rätts­­pre­si­denter och kammar­rätts­presidenter. – Ordet president betydde från början bara ’ord­­förande’ – den som presiderar. Det första land som kallade stats­­chefen för pre­sident var USA. Ordet valdes då för att man ville tona ner stats­­chefens roll.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 8 januari 2018]

outsourcing

utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verk­sam­het till ett annat företag, ofta i ett annat land. – Om ett annat, mer specialiserat, företag tar över delar av verk­sam­heten kallas det på svenska för ut­kontraktering. Syftet är då ofta att fri­göra resurser för före­tagets eller myndig­hetens huvud­verk­samhet. – Om produktion eller tjänster flyttas till låg­löne­länder för att före­tagets kostnader ska minskas kallas det på engelska också för off­shoring, near­shoring eller near­sourcing. – Se också multi-sourcing och crowd­sourcing. – Om man bestämmer sig för att hitta någon eller några inom organisationen som kan åta sig en upp­gift som annars skulle ha utkontrakterats talar man på engelska om insourcing. Och om man tar tillbaka något som tidigare har outsourcats kallas det för back­sourcing eller resourcing. – Ordet out­sourcing bygger på sourcing, som betyder ’försörjning’ (som i råvaruförsörjning) eller ’anskaffning’. – Skill­naden mellan off­shoring och out­sourcing är att off­shoring handlar om att fysiskt flytta pro­duk­tionen, som fortfarande sker i före­tagets regi, medan out­sourcing innebär att man låter ett annat företag sköta pro­duk­tionen.

EPC

 1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
 2. – se evolved packet core;
 3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]