sökordspackning

(keyword stuffing eller bara word stuffing) – att ha med samma ord många gånger på en webbsida. Orden kan stå i texten eller i dold text. Syftet brukar vara att sidan ska få en hög pla­ce­ring i sökmotorer när någon söker på det ordet. Därför har sökmotorer program som upptäcker sökordspackning och diskvalificerar sökordspackade sidor. – Sökordspack­ning kan också göras av utomstående genom att de, där det är möjligt, skriver kommentarer på webbsidan och späckar kommentaren med sökord. Det kan vara sabotage: utomstående använder sökordspackning för att få sök­motorer att diskvalifi­cera sidor som sabotören ogillar.

[marknadsföring] [missbruk] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]

opex

driftskostnaderkostnader för att hålla pro­duk­tionen  i gång och för användningen av en pro­dukt, tjänst eller ett system. Om­fattar sådant som förbruknings­material, elektricitet, lokal­kost­nader och löner. – Opex är kort för operating expenditures. – Alterna­tivet är capex – anläggningskost­nader.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [ändrad 18 oktober 2018]

marginal

 1. – i typografi: det blanka utrymmet (ljusrummet) till vänster på en vänstersida och till höger på en högersida. På enstaka sidor, som inte ska bindas in, är marginalen till vänster. Det tomma utrymmet på andra kanten av sidan (vid ryggen) kallas för bunten (alltså i mitten, mellan de båda sidorna på ett uppslag). Marginalen brukar vara betydligt bredare än bunten. Ibland kallas även bunten för marginal. – I äldre typografi kallades också de blanka utrymmena upptill och nertill på sidorna för marginaler: övre och nedre marginal;
 2. – i företagsekonomi är marginalen detsamma som pålägget, räknat som procent av försäljningspriset. Marginalen kan alltså aldrig bli mer än 100 procent. – Exempel: man köper varan för 10 kronor och säljer den för 20 kronor. Pålägget är då 100 procent (eftersom pålägget 10 kronor är 100 procent av inköpspriset 10 kronor), men marginalen är 50 procent (eftersom 10 kronor är 50 procent av försäljningspriset 20 kronor);
 3. – på engelska: margin. (Det engelska ordet marginal är ett adjektiv som betyder marginell.)

[ekonomi] [språktips] [typografi] [ändrad 19 november 2019]

pålägg

 1. (overhead) – extra data, till exempel adressinformation, som behövs i datakommunikation av tekniska skäl (för överföringen och för rättelse av fel), men som inte ingår i nyttolasten (payload), alltså i meddelandet till mottagaren;
 2. – i företagsekonomi är pålägget (på engelska markup) skillnaden mellan anskaffningskostnad och försäljningspris. Pålägget kan uttryckas som procent av anskaffningspriset och kan alltså bli mer än 100 procent. Marginalen, däremot, är pålägget räknat som procent av för­sälj­nings­priset, alltså alltid under 100 procent. Så om man köper något för 100 kronor och säljer det för 250 kronor är pålägget 150 procent, eftersom 150 kronor är 150 procent av inköpspriset 100 kronor. Men marginalen är 60 procent, eftersom 150 kronor är 60 procent av försäljningspriset 250 kronor.

änglakapital

kapital som investeras i ny­startat företag av en in­veste­rare (”affärs­ängel”) med per­son­ligt engage­mang i före­taget. – Investe­raren satsar pengarna för att hon gillar före­taget, dess grundare eller affärs­idén. En ängel har personlig erfaren­het av före­tagande och ofta också fack­kun­skaper som är an­vänd­bara i företaget, och deltar ofta aktivt i verksamheten. – Änglakapital är ett slags sådd­kapital, som i sin tur är en under­avdel­ning av innovationskapital. – På engelska: angel capital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

nyckelordsköp

(keyword buying) – det att en annonsör betalar en sökmotor för att en annons ska visas varje gång någon söker på ett visst sökord. – Detta är kontroversiellt i de fall när ett företag köper rätten att annonsera när någon söker på en konkurrents företagsnamn eller produktnamn. När man söker på företaget A:s namn får man alltså se en annons för konkurrenten B.

[marknadsföring] [sökmotorer] [ändrad 14 juni 2018]

provisionering

– för engelska provisioning:

 1. – i telekom: de handlingar som krävs för att aktivera, deaktivera eller tillståndsändra olika typer av tjänster för en kund;
 2. – tjänst där ett företag levererar och installerar utrustningen samt sköter driften åt ett annat företag, till exempel åt ett mobiltelefoniföretag;
 3. – tillhandahållande till annat företag av all utrustning som behövs för att företaget ska kunna leverera en tjänst åt sina kunder, men inte att sköta själva tjänsten;
 4. – underhåll och uppdatering av katalog i katalogtjänst.

– Engelska [to] provision kan också motsvara svenska leverera, försörja, proviantera. Provisionering har däremot inget nära betydelsemässigt samband med ordet provision (säljarens procent på en affär – på engelska commission).

[företag och ekonomi] [språktips] [telekom] [ändrad 27 maj 2019]

ticket

 1. – arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
 2. – nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
 3. – om inloggning: se biljett;
 4. – vanlig betydelse: biljett, som i m-ticket.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 15 oktober 2018]

långa svansen

Lång svans: låg nivå men lång varaktighet.

(the long tail) – i ekonomi: försäljning på låg nivå under lång tid, vilket samman­lagt kan ge hög försäljning. Förutsättningen är att kost­naderna för lager, distri­bu­tion och marknads­föring är låga. – Uttrycket kom på modet 2004 när tid­skriften Wireds chefredak­tör Chris Anderson skrev om det i en artikel (länk). (Men det var inte Anderson som hittade på uttrycket ”den långa svansen” – se Paretoprincipen.) Chris Anderson gav därefter ut en bok med samma namn (2006) och sedan också The longer long tail (2009). Se också longtail.com (vilande sedan 2009, troligen stängd). – Chris Anderson hävdar att internet har gjort det lönsamt att sälja enligt den långa svansens princip. Exempel på det är postorderföretaget Amazon och auktionssajten eBay. Kostnaderna för marknadsföring och för­sälj­ning av varor har, ansåg Ander­son, sjunkit så mycket att man kan tjäna pengar på hyllvärmare. – Läs också om drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag.

[handel] [ändrad 1 november 2018]

chapter 11

företagsrekonstruktion, konkursskydd – i USA: skydd för konkurshotat företag mot fordringsägare under en begränsad tid. Företaget ska under den tiden rekonstrueras eller avvecklas i ordnade former. Benämningen chapter 11 syftar på det kapitel i den amerikanska konkurs­lagen där detta regleras. (”The company went into chapter 11.”) Mot­svarar närmast den svenska lagen om före­tags­rekon­struk­tion. – Läs mer på de ameri­kanska dom­stol­ar­nas webb­sidor (länk).

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 17 november 2018]