Ukash

uppköpt brittisk tjänst för betalningar över internet. Användarna satte in pengar i förskott och betalade sedan genom att skicka ett 19‑siff­rigt nummer till mottagaren. – Ukash grundades 2005 och köptes i april 2015 av Skrill Group (skrill.com), som i sin tur tillhör Paysafe (paysafe.com). – Se också Ukash-trojanen.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 30 maj 2017]

AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller data­teknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde tele­fon­tjänster och när det gällde till­verk­ning av ut­rust­ning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll lång­distans­tele­foni, till­verk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I no­vem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moder­bolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ur­sprung­li­gen för American tele­phone & tele­graph corpora­tion, men numera används bara för­kort­ningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 18 juni 2018]

Baby Bells

de regionala amerikanska telebolag som 1984 knoppades av från AT&T (The Bell System). Det före detta moderbolaget AT&T räknades inte som en Baby Bell. De sju bolagen var 1984:

1. Ameritech köpt 1999 av Southwestern Bell, som senare tog över namnet AT&T (att.com);
2. Bell Atlantic köpte först Nynex (se nedan) 1997, blev sedan Verizon (verizon.com);
3. Bellsouth köptes av nya AT&T (före detta Southwestern Bell) i mars 2006;
4. Nynex köptes 1997 av Bell Atlantic, numera del av Verizon;
5. Pacific Telesis köptes 1997 av Southwestern Bell, numera AT&T;
6. South­western Bell heter numera AT&T, tidigare SBC. Köpte först Ameritech och Pacific Telesis och 2005 också gamla AT&T. Tog därefter också över namnet AT&T.
7. US West ingår numera i CenturyLink (centurylink.com).

[företag] [telekom] [ändrad 5 augusti 2019]

digital

 1. – uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – Anledningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att det blir svårare för datorn att avläsa informationen rätt. Eventu­ella fel kan rättas till med hjälp av kontroll­tal. Analog information försämras däremot varje gång den kopieras. – Observera att det vanliga decimala talsystemet med siffrorna 0—9 är precis lika digitalt som det binära talsystemet med ettor och nollor – det som används i datorer. Skillnaden är praktiskt betingad, inte principiell. – Se också numerisk;
 2. – allmänt ord för sådant som är baserat på inter­net och datorteknik, som det digitala samhället, till exempel i uttryck som den digitala klyftan och digitalisering. – Jäm­för med cyber och e-;
 3. – företaget Digital†, se Digital Equipment Corporation† (köpt av Hewlett‑Packard);
 4. – i andra sammanhang: som görs med fingrarna, som har att göra med fingrarna.

[datorns konstruktion] [datorvetenskap] [företag] [matematik] [uppköpt] [ändrad 13 september 2019]

Telenova

ett svenskt företag, känt för utvecklingen av skoldatorn Compis på 1980‑talet. Telenova var då helägt av Televerket, nuvarande Telia. Telenova avknoppades senare och ägnade sig åt att sälja kommunikationssystem. Sedan 2009 ingår Telenova i DGC, numera Iver (iver.com).

[företag] [persondatorer] [uppköpt] [utbildning] [ändrad 27 maj 2019]

PalmSource

det företag som 2002 avknoppades från Palm† för att utveckla operativsystemet Palm OS† fristående från moderbolaget. – PalmSource blev 2003 ett fristående börsnoterat företag, och köptes 2005 av det japanska företaget Access. Sedan 2007 använder Access inte namnet PalmSource, och Access marknadsförde Palm OS, numera avvecklat, som Garnet OS.

[företag] [operativsystem] [uppköpt] [ändrad 11 januari 2020]

Net1

en svensk 3g-operatör som an­vänder frekvensen 450 mega­hertz. Andra 3g‑ope­ra­törer an­vänder frekvenser på två giga­hertz eller mer. – Den lägre fre­kvensen innebär att räck­vidden blir längre, vilket ger bättre täck­ning på lands­bygden. Nack­delen är att kapaciteten (bandbredden) samtidigt blir lägre. – Net1 grund­a­des 1998 av bland andra Jan Freese, fast då under namnet Nordisk Mobiltelefon Sverige, ett namn som an­knöt till det gamla NMT‑nätet. Det nya NMT tog över frekvens­bandet runt 450 megahertz som blev ledigt när det gamla NMT‑nätet av­vecklades 2007. Före­taget NMT begärde sig själv i konkurs i början av 2009, och konkurs­boet köptes då av amerikanska Access Industries (länk). Sedan marknadsfördes före­taget först under namnet Ice.net, från maj 2010 under namnet Net1, se net1.se. – Se också Digital 450.

[företag] [mobilt] [ändrad 4 november 2019]

access

åtkomst, tillgång, access, behörighet – möjlighet att hämta och läsa information eller att använda utrustning i dator, program eller nätverk; rätt att komma åt viss information (eller resurser) i ett datorsystem eller nätverk – accessakomma åt, ha tillgång, ansluta till. – Se också Datatermgruppen (länk):

 1. – den tekniska anslutningen, se till exempel accessnät;
 2. – den process som hittar, läser och hämtar data, till exempel i termer som access­tid;
 3. behörighet att komma åt resurser (nät­verk, data­baser, filer, servrar, webbsidor). ”Har du access till data­­basen?” kan antingen betyda ”Har du behörighet att använda data­­basen?” eller (tekniskt) ”Kommer du åt databasen?”;
 4. – tillgång till information eller andra resurser, som i open access, se öppen tillgång;
 5. Access – ett japanskt företag (länk), utvecklare av det nerlagda Garnet OS†, tidigare känt som Palm OS†.

[företag] [it-system] [it-säkerhet] [ändrad 13 januari 2018]

Motorola

ett amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

 • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprung­liga Motorola. Tillverkar utrust­ning för radiokommunikation åt polis, myndigheter och före­tag, trådlös utrustning för hemma­bruk samt utvecklar teknik för mobiltelefoner (men inte mobiltelefoner). Motorola Solutions köpte 2012 Psion†;
 • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget skulle avveckla varumärket Motorola för mobiltelefoner, men ändrade sig 2017.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsumentelektro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobiltelefoner. Motorolas proces­sorer för persondatorer var på 1980‑talet en jämbördig konkurrent till Intels processorer, och användes bland annat i Mac till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade processor­typen PowerPC tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motorola av sin processortillverkning i företaget Freescale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobiltelefonen 1973. På 1990‑talet var Motorola världens största tillverkare av mobil­­tele­­foner.

[företag] [uppköpt] [ändrad 21 juni 2018]