firma

till slutet av 2018 den juridiska term för företagsnamn. Eftersom ordet firma i dagligt tal står för företag ändrades terminologin i lagtexter från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor.

[företagstyper] [upphovsrätt] [ändrad 14 februari 2020]

LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företagstyper] [förkortningar på L] [7 maj 2019]

distributör

  1. – mellanhand i försäljningskedjan, grossist: köper produkter från tillverkaren (eller från en annan distributör) och säljer dem vidare till återförsälj­are;
  2. – även: återförsäljare.

– På engelska: distributor.

[företagstyper] [handel] [ändrad 24 april 2017]

vendor

  1. – säljare, leverantör – företag som säljer en produkt eller tjänst. – Ordet vendor kan också användas om alla slags försäljare (street vendor, book vendor), men det används i it‑branschen främst om företag som säljer produkter och tjänster direkt till slutkund. Företaget behöver inte ha tillverkat produkten, men ansvarar för den gentemot kunden. Det finns ingen skarp gräns mellan vendor, supplier och provider;
  2. – även: person som är anställd av en leverantör (vendor) men som arbetar hos företaget som har köpt produkten. Arbetsuppgiften kan vara installation, underhåll eller annat. Skillnaden mellan en vendor i denna betydelse och en person som är underentreprenör, eller anställd av en, kan vara liten. (Läs också om TVC.)

[arbetsmarknad] [företagstyper] [ändrad 19 december 2018]

third-party

(som i third-party vendor, third-party developer, etcetera) – fristående företag som på eget initiativ utvecklar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt.

[företagstyper] [ändrad 9 februari 2020]

supplier

  1. – se leverantör. – Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan engelska supplier, provider och vendor (säljare). Ordet supplier kommer av supply – försörja, tillhandahålla, fylla förråden. En supplier kan vara tillverkare av produkterna eller utförare av tjänsterna, men behöver inte vara det. Genom att kalla sig för supplier markerar företaget att det ser som sin huvuduppgift att se till att kunderna får vissa produkter. Provider är nästan alltid utbytbart mot supplier. En distributör säljer varor eller tjänster från ett bestämt företag (eller flera);
  2. – den person som skaffar piratkopierat material (film, musik, datorspel, datorprogram) som sedan sprids i ett fildelningsnät.

[företagstyper] [pirat] [ändrad 5 december 2018]

second-party

(som i second-party developer, etcetera) – beteckning på fristående företag som genom överenskommelse med ett annat företag (first‑party) utvecklar och levererar komponenter, tillbehör, program eller annat till det företaget. När IBM lanserade PC:n var IBM förstapartsföretag och Microsoft, som levererade operativsystemet, var andrapartsföretag. – Jämför med third‑party.

[företagstyper] [ändrad 16 oktober 2019]

provider

leverantör – företag som tillhandahåller en viss vara eller tjänst åt andra företag eller åt privatpersoner. – Provider kan vara utbytbart mot supplier. Det finns en tendens att providers tillhandahåller tjänster och suppliers tillhandahåller saker, men det är inte alltid så. När det gäller datakommunikation ser man ibland att supplier är det företag som förser kunden med tjänsten, medan provider är ett annat företag som står för den tekniska driften. – Se också vendor (säljare).

[företagstyper] [ändrad 9 februari 2020]