BSD

Berkeley standard distribution – ett Unixkompatibelt operativsystem. – BSD ut­­veck­­lades på Berkeley‑universitetet på 1980‑talet av bland andra Bill Joy. Det kallas ibland för Berkeley‑Unix. – Systemet ligger till grund för flera kommersiella ut­föranden av Unix, som macOS (Darwin), och för varianter av Unix som sprids fritt, till exempel FreeBSD, NetBSD, OpenBSD och Anonym OS†. – BSD var på 1980‑talet huvud­­alter­­na­ti­vet till AT&T:s Unix­, System V, och det har skett om­­fattande korsbefruktning mellan de två varianterna sedan dess. (Läs också om Unix­­krigen.) – BSD är fortfarande inte en officiell Unix­­version, det vill säga att det inte uppfyller kraven i The Single Unix Specification (undantag: Darwin). Det beror inte på kvaliteten, utan på skill­­nader i uppbyggnaden (eller på att certifieringen kostar för mycket), men The open group för­söker överbrygga skillnaderna. – 1993 belönades BSD med Usenix lifetimee achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – BSD sprids med den programlicens som kallas för BSD-licensen: den ger innehavaren stor frihet att göra vad hon vill med programmet och programkoden, utan krav på att programmet ska förbli fri mjukvara, och det friskriver också den som överlämnar eller säljer programmet från ansvar för eventuella fel och skador.

[förkortningar på B] [unix] [ändrad 5 april 2018]

Basic

Beginners all-purpose symbolic instruction code – ett lättlärt program­språk, utveck­lat 1964 av John Kemeny (1926—1992) och Thomas Kurtz (1928). Det används sällan eller aldrig i pro­­fes­sion­ella samman­­hang, men det finns i många utföranden för hobby­pro­gram­merare och för ut­­bild­ning. – Microsofts programspråk Visual Basic bygger på Basic.

[förkortningar på B] [hobby] [programspråk] [ändrad 9 augusti 2017]

BOF

birds of a feather – lika­sinnade, personer med samma intresse. Förkortningen används ofta på konferenser om grupp­möten. Ut­trycket birds of a feather flock together mot­svarar lika barn leka bäst.

[förkortningar på B] [ändrad 12 september 2020]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]