HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya före­tags­namnet står inte längre för något, utan är en pseudo­för­kort­ning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33, 5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna.Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. – HP Inc finns på hp.com;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett-Packard, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[företag] [förkortningar på H] [ändrad 29 december 2019]

HDMI

High-definition multimedia interface – standard för kontakter och signaler för sammankoppling av hemelektronik för ljud och bild – DVD‑spelare, tv, ljudanläggningar, digitalboxar och annat. Lanserades 2003. Innehåller skydd mot otillåten kopiering av ljud och bild. – HDMI har kedje­kopp­ling, det vill säga att man kan koppla ihop alla apparaterna – tv, DVD‑spelare, digitalbox, ljudanläggning – i en lång serie. Varje apparat i serien kan sedan kommunicera med alla andra genom samma kabelkedja. Det behövs därför färre ledningar. En enda kabel överför en komplett, okomprimerad videosignal samt ljud, och kontakten är ungefär lika stor som en USB‑kontakt. Eftersom HDML krypterar signalerna med HDCP ska det vara omöjligt att spela in film eller musik olovligt. – HDMI är tänkt att ersätta den äldre DVI-standarden, som har klumpigare kontakter och inte hanterar ljud, och är – bortsett från ljudet – kompatibelt med den. – Läs mer på hdmi.org. – Läs också om de nyare systemen DisplayPort och Thunderbolt.

[förkortningar på H] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 11 juni 2017]

HDTV

high definition tv – skarp-tv, hög­de­fi­ni­tions-tv – tv med större detaljrikedom och mer bild­skärpa än vanlig tv – ett format för tv som började komma i bruk på 00‑talet. – I HDTV består bilden av ungefär två miljoner pixel (bild­punkter), jämfört med en halv miljon i vanlig tv. HDTV har också ett annat bild­format än vanlig tv: i stället för 4:3 är proportionerna 16:9 – samma som på bio. Ljudet sänds i sex kanaler. – Observera att den vanliga över­sätt­ningen hög­upp­lös­nings‑tv är tekniskt fel. De­fi­ni­tion, som inte är en teknisk term, är inte samma sak som upp­lös­ning. – Läs också om pixel­mått. – Ett ännu mer detalj­rikt format är 4k.

[förkortningar på H] [tv] [ändrad 8 juni 2018]

h2g2

ett webbaserat uppslagsverk som skrivs och rättas av besökarna – en wiki­pedi. – H2g2 låg fram till hösten 2011 på BBC:s webb­­sidor, men flytt­a­de då till en fri­stående sajt, se h2g2.com. – Namnet h2g2 står för Hitch­­­hikers guide to the galaxy, en bok­serie av Douglas Adams. Det bör under­­strykas att h2g2 är avsedd att inne­hålla korrekt information – det är ingen parodi.

[förkortningar på H] [webbuppslagsverk] [wiki]

HIPAA

Health insurance portability and accountability act – amerikansk lag från 1996 om sjuk­försäkringar. – Lagen innehåller bland annat föreskrifter om skydd av patient­journaler och andra person­uppgifter samt om de försäkrades rätt att ta del av upp­gifter som gäller dem själva. Många äldre it‑system i USA måste an­passas till HIPAA, och nyare system levereras ofta för­beredda för HIPAA. – Läs mer på US department of health and human services webb­plats (länk).

[förkortningar på H] [hälsa] [juridiska lagar] [personlig integritet] [ändrad 10 januari 2019]

HITS

metod för att rangordna resultaten av sökningar på webben, utvecklad av Jon Kleinberg på 1990-talet. – HITS blev grunden för Googles sidrankningsmetod PageRank. HITS byggde i sin tur på en liknande metod, Clever, som Kleinberg hade utvecklat på IBM Research. – I HITS klassades vissa webb­sidor som nav (hubs), nämligen sidor som hade många länkar till andra sidor. Andra sidor klassades som aukto­ri­teter (authorities), nämligen sidor som många andra sidor hade länkar till. – Se Klein­bergs artikel ”Hubs, authorities and communities” (länk), publicerad 1999. – HITS uppges vara en förkortning för Hyperlink-induced topic search.

[förkortningar på H] [rankning] [ändrad 5 september 2018]