IRL

in real life – i verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att inne­börden i IRL bättre fångas av AFK.

[förkortningar] [nät- och sms-språk] [ändrad 15 oktober 2018]

IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. – IPv6 är den version av inter­net­proto­kollet IP som gradvis införs under 2000-talet och 2010-talet. Den ersätter IP version 4: någon ver­sion 5 finns inte. Ver­­sion 6 är ett annat proto­koll än version 4, inte bara en för­bätt­rad version, men det finns be­ty­dande lik­heter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑ad­ress­erna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser – ett tal med 39 siffror – så antalet IP‑ad­resser blir tillräckligt för alla tänk­bara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adress­erna i IPv4 i Nord­amerika tog för­resten slut i september 2015. – IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobil­tele­foner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). – Läs också om Moonv6 och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [internet] [versioner] [ändrad 21 augusti 2017]

ISC

  1. förkortning för internet steering committeeinternetstyrelse – organ i olika länder som leder och samordnar användningen och utvecklingen av internet i landet;
  2. – se ISC2;
  3. – se Internet storm center;
  4. – Internet software consortium, se isc.org (länken brukar fungera, trots eventuell överstrykning);
  5. – se IMS service control;
  6. – ISC, se International supercomputing conference.

[förkortningar på I] [internet] [it-säkerhet] [organisationer] [superdatorer] [ändrad 14 december 2017]

IFTTT

if this, then that – en tjänst som låter användare utan kun­skaper i programme­ring ange hur infor­mation auto­ma­tiskt ska över­föras mellan olika internet­base­rade tjänster. – Som namnet be­­skriver:

  • – först anger man en händelse, till exempel att en viss person skriver en tweetTwitter;
  • – sedan anger man vad datorn ska göra när den hän­del­sen in­­träffar: till exempel vidare­­befordra tweeten till ett e‑post­konto.

– Re­sul­­ta­tet blir vad som annars kallas för skript, men IFTTT kallar det för recept. Tjänsten IFTTT fungerar ihop med ett antal andra inter­net­­ba­se­rade tjänster. – Se ifttt.com.

[förkortningar på I] [programmering] [webbtjänster] [ändrad 8 november 2018]