IP-tv

internet protocol television – IP-television – överföring av tv‑program via internet, alltså med internetprotokollet IP. – IP‑tv är ett alternativ till traditionell kabel‑tv, och fördelen är att det sparar utrymme i nätet. Kabel‑tv sänder nämligen alla kanaler i utbudet till alla tittare hela tiden, trots att varje kund bara tittar på en kanal i taget. Med IP‑tv sänder tv‑operatören till varje kund bara det som kunden vill titta på. IP‑tv ger också utrymme för interaktiva tjänster.

[förkortningar på I] [internet] [tv] [ändrad 10 januari 2019]

IOS

  1. iOS – operativsystemet till Apples iPhone, tidigare även till  iPad. Det är en variant av macOS, men iOS och macOS är inte kompatibla. I juni 2019 meddelade Apple att iPad får ett eget operativsystem, iPadOS. Namnet iOS har använts offi­ciellt sedan juni 2010. – tvOS och watchOS är varianter av iOS, avsedda för Apple TV respektive Apple Watch. – Läs mer på Apples webbsidor;
  2. – se Cisco IOS;
  3. – Input/output supervisor – ett program som ingick i Microsofts Windows 95 och i senare versioner av Windows, och som samordnar aktiviteterna i filsystemet och i/o-systemet;
  4. – Internet operating system – ett nätverksoperativsystem från det amerikanska företaget Rebol.

[förkortningar på I] [ios] [operativsystem] [ändrad 13 september 2019]

ICANN

Internet corporation for assigned names and numbers – den orga­nisa­tion som an­svarar för inter­nets adressystem, DNS. Det inne­bär att ICANN ansvarar för toppdomänerna på inter­net, alltså .com, .net, .org, .edu med flera samt för landsdomäner som .se och .nu. – Det är ICANN som be­­stämmer om nya toppdomäner får in­­rättas. Det är också ICANN som fast­­ställer standarder för till­­delning av IP‑adresser och vilka protokoll som ska användas på internet. – ICANN är registrerat som ideell förening (non-profit organization) i USA, och grundades 1998 av USA:s regering. Syftet var att succes­sivt frigöra internet från stat­lig kon­troll och göra det internationellt. Fram till 2009 behöll USA genom sitt handelsdeparte­ment en viss kon­troll av ICANN genom rätt att granska verksamheten. 2009 över­­gick det externa inflytandet till ett organ, Governmental advisory committee (GAC) som består av represen­tanter för hundra länder. USA har rätt att till­­sätta en ledamot i alla GAC:s ut­skott. – Före 1998 förvaltade före­taget Net­work Solutions toppdomänerna. – Bakom ICANN står nära an­­knutna organisationer som IETF och W3C samt före­­tag, universitet och ideella organisa­tioner. – Se icann.org (brukar fungera, trots överstrykning).

[förkortningar på I] [internets ledande organ] [ändrad 8 februari 2020]

ITIL

IT Infrastructure Library – inofficiell internationell standard för hur man sköter it‑system och it‑tjänster. – ITIL ges ut som böcker eller filer av det brittiska före­taget Axelos (länk). Det finns också kurser och examinationer som gäller ITIL. – ITIL kom från början från en brit­tisk myn­dig­het, dåvarande OGC, Office of govern­ment commerce, numera del av Crown commercial service (länk). Men sedan 2013 till­hör ITIL före­­taget Axelos, som ägs gemen­­samt av brittiska Cabinet office (mot­svarar ungefär statsrådsberedningen i Sverige) och det brittiska företaget Axelos (se axelos.com). – Läs mer på axelos.com/itil. – Se också ITSM.

[förkortningar på I] [it-system] [standarder] [ändrad 6 april 2017]

ITSM

Information technology service management – anpassning av it till verksamhetens krav, genomfört effektivt och utan slöseri genom användning av bepröv­ade, dokumenterade metoder. En internationell organisation för ITSM är itSMF (länk). – Läs också om ITIL.

[förkortningar på I] [it-system] [organisationer] [ändrad 6 april 2017]

iSCSI

(internet SCSI) – teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). Skrivs ofta iSCSI. – Iscsi kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig scsi är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSIär långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 6 april 2017]

IRL

in real life – i verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att inne­börden i IRL bättre fångas av AFK.

[förkortningar] [nät- och sms-språk] [ändrad 15 oktober 2018]