OEM

(original equipment manufacturer) – företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt under sitt varumärke. Exempel: Apples laserskrivare tillverkades i själva verket av Canon, som också sålde laserskrivare under sitt eget varumärke. Tillverkaren kan anpassa produkten till det beställande företagets önskemål. – OEM är alltså inte riktigt samma sak som legotillverkning, vilket innebär att tillverkningsföretaget får ritningarna (exakta specifikaitoner) av det företag som beställer produkten. – Förkortningen OEM används på ett inkonsekvent sätt: ibland står det för tillverkaren, ibland för säljföretaget. Det företag som ”OEM:ar” kan ibland vara tillverkaren, ibland säljföretaget. Om tillverkningsföretaget utvecklar produkten på uppdrag av det andra företaget talar man om original design manufacturing (ODM).

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [innovation och produktion] [ändrad 23 november 2018]

opex

driftskostnaderkostnader för att hålla pro­duk­tionen  i gång och för användningen av en pro­dukt, tjänst eller ett system. Om­fattar sådant som förbruknings­material, elektricitet, lokal­kost­nader och löner. – Opex är kort för operating expenditures. – Alterna­tivet är capex – anläggningskost­nader.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [ändrad 18 oktober 2018]

OLAP

förkortning för Online analytical processing – teknik för att söka och sam­man­­ställa data ur så kallade fler­dimen­sio­nella data­baser medan de är i drift. Används bland annat för för­sälj­nings­analys och besluts­stöd. Det är ett alter­nativ till data ware­housing, infor­ma­tions­lager. Prin­ci­perna för OLAP formu­le­rades 1992 av E F Codd. Codds prin­ci­per för OLAP finns att läsa på denna länk.

[analys] [databaser] [förkortningar på O] [ändrad 17 januari 2018]

OSI

  1. – Open systems interconnection – OSI-standarden – en detaljerad standard för datornät, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nät från olika leve­ran­törer. OSI-stan­darden är sedan länge över­spelad, men den modell för uppdelning av funk­tionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defacto­standard för beskrivning av datornät, se OSI-modellen;
  2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 maj 2017]

OS/2

Operating System, version 2 – ett operativ­system från IBM för persondatorer, lanserat 1987, ner­lagt 2005. – OS/2 utvecklades från början av Micro­soft på uppdrag av IBM. Det skulle bli efter­följaren till PC‑DOS och skulle lanseras med person­datorn PS/2. Efter brytning med Micro­soft tog IBM över utvecklingen av OS/2, som trots obe­stridliga kvaliteter blev ut­konkurrerat av Windows. Det slog aldrig igenom på person­datorer, utan an­vändes som serveroperativsystem. Version 3 av OS/2 kallades för Warp. – IBM lade ner OS/2 i december 2005, se pressmeddelande. – Läs mer om OS/2 i Wikipedia och i artikeln Half an operating system: the triumph and tragedy of OS/2 (länk).

[förkortningar på O] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 9 september 2019]