RIPE

Reseaux IP Européens – ett forum för organisationer med intresse för IP‑baserade lång­distans­nät­verk. (Reseaux är franska för nätverk.)RIPE NCC är ett av de internationella center (regional internet registries) som bland annat fördelar IP‑adresser. – Läs mer på ripe.net.

[förkortningar på R] [internet] [organisationer] [ändrad 29 november 2019]

RMA

förkortning för return merchandise authorization – över­ens­kommelse om att en fel­aktig eller skadad vara ska returneras. Köparen kontaktar säljaren eller leve­ran­tören, som till­delar den fel­aktiga varan ett RMA‑nummer som ska bi­fogas varan när den returneras. Exakt hur det går till varierar: det kan vara köparen eller åter­för­säljaren som returnerar varan, och köparen kan få pengarna till­baka, en ny felfri vara eller samma vara i retur efter re­pa­ra­tion. – Benämningen RMA‑nummer används även i Sverige.

[ekonomi] [förkortningar på R]

RMON

remote network monitoring – standard för insamling och samman­ställ­ning av den information som nätverksadministratören behöver för att sköta ett distribuerat nät, alltså ett datornät där användarna sitter i olika lokaler. De flesta nyare nät är anpassade för RMON. – Det ursprungliga RMON har följts av RMON2 och SMON. – Mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på R] [nätverk] [ändrad 17 januari 2018]

RPM

  1. – RPM package manager, ursprungligen Red Hat package manager – ett installations­­program för Linux‑program, vanligt i Linuxvärlden. Det utvecklades av före­taget Red Hat, och sprids som fri mjukvara. Det har också anpassats till andra operativsystem. Förkortningen .rpm står också för RPM:s filformat (se också rekursiv förkortning). – Läs mer på rpm.org;
  2. rpm – revolutions per minute – varv per minut – rotationshastighet för skivspelare för vinylskivor. 33 1/3 för lp‑skivor, 45 för singlar, 78 för så kallade stenkakor.

[fri mjukvara] [förkortningar på R] [linux] [ändrad 10 juni 2020]

RAID

redundant array of independent disks, ursprungligen redundant array of inexpensive disks – teknik för säker data­lagring på flera hård­diskar, hopbyggda till en enhet. – Ett RAID‑­system består av två eller flera hårddiskar som (utom i RAID-0) sam­verkar på ett sådant sätt att inga data går förlorade om en av diskarna kraschar. För­lorade data kan åter­skapas med ledning av de data som finns på de andra diskarna (se redundans). Ett RAID‑system uppför sig gent­emot datorn som om det vore en enda hårddisk. Det ser också fysiskt ut som en enda fri­stående hård­disk. – I RAID ingår också en metod, strimling (striping), för att lagra data på ett sådant sätt att hårddiskarna kan arbeta snabbt. – Det finns många versioner av RAID, från RAID-0 till RAID-7 samt vissa högre nummer. Versionerna med högre nummer är inte nödvändigt­vis bättre. RAID-1 består av två hårddiskar som sam­tidigt lagrar exakt samma data (se spegling). Versionerna med högre nummer består av tre eller flera hård­diskar, varav en enbart lagrar kontroll­siffror. RAID-0 lagrar data på flera hård­diskar med strimling, men ger inte möjlighet att rädda för­lorade data. Två mer avancerade versioner är RAID-10 och RAID-53 som är ut­formade för att ge både datasäker­het och extra snabb data­åtkomst. – RAID‑tekniken utvecklades 1988 av David Patterson med flera vid Berkeley. – Läs också om RAIN och om MAID, massive array of idle disks.

[datalagring] [förkortningar på R] [ändrad 28 mars 2018]

RDMA

remote direct memory access – direkt åtkomst till data i en annan dators arbetsminne (RAM‑minnet). Datamängden kopieras direkt från den andra datorns arbetsminne till den första datorns arbetsminne. Detta sker direkt, utan inblandning av den andra datorns processor eller operativsystem. Det går mycket snabbt och minskar belastningen på datorerna. RDMA används i sammankopplade nät av datorer (kluster) med krav på höga prestanda. Det förutsätter vissa inställningar hos de inblandade datorerna. – Läs mer hos branschorganisationen RDMA Consortium (länk) (från 2009).

[förkortningar på R] [minnen] [ändrad 23 augusti 2019]

RARP

Reverse address resolution protocol – ett äldre protokoll som datorer i ett nätverk använder för att fråga det lokala nätverkets internetserver om sin egen IP‑adress. Proto­kollet utgår från hård­­varans adress i nätverket och hittar motsvarande IP‑adress genom att slå upp det i en tabell på servern. – RARP är motparten till ARP (Address resolution protocol). Det har i stor utsträck­ning ersatts av DHCP.

[förkortningar på R] [nätverk] [ändrad 25 juni 2017]