WELF

ett föråldrat filformat för loggar för brand­väggar och annan säkerhetsutrustning. – WELF utvecklades av före­taget Webtrends, senare köpt av NetIQ, som i sin tur har köpts av MicroFocus (länk), men det har använts av många till­verkare. – Namnet sades vara en för­kortning för Webtrends enhanced log file format for firewalls and VPNs, men det kan också ha varit en pseudo­förkortning. (Welf eller Guelf var på medeltiden en mäktig adelssläkt.) 

[filformat] [förkortningar på W] [it-säkerhet] [pseudoförkortningar] [ändrad 21 maj 2019]

wygiwys

what you get is what you see – beteckning på en form av det grafiska användargränssnittet som började komma runt 2005—2006: menyalternativen är enklare men mer kraftfulla. Man kan pröva olika lösningar genom att ”dra” musen över olika menyval. Resultaten av menyvalen visas då ett i taget på bildskärmen, men är inte permanenta. När man hittar den lösning man vill ha väljer man den. Kallas också för resultatorienterat användargränssnitt – användaren utgår från det önskade resultatet, inte från ett utgångsläge som hon förändrar steg för steg. – Namnet anspelar på wysiwyg.

[förkortningar på W] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 januari 2018]

wysiwyg

what you see is what you get –– den ofta önskvärda egen­skapen att ett do­ku­ment ser likadant ut på pappers­ut­skriften som det gör på bild­skärmen. Detta var en nyhet på 1980-talet när för­kort­ningen var vanlig. –– Läs också om wygiwys (what you get is what you see).

[förkortningar på W] [skrivare] [ändrad 1 januari 2018]

WAP

Wireless application protocol – föråldrad branschstandard för internetbaserad datakommunikation med mobiltelefoner med GSM. – Satsningen på WAP in­leddes runt år 2000 av då ledande företag som Ericsson, IBM, Motorola och Nokia, men konsumenterna var inte intresserade. De skaffade 3g. – Branschorganisationen WAP Forum gick år 2002 upp i Open Mobile Al­liance, som skulle förvalta WAP‑specifikationen. Den senaste specifikationen, WAP 2.0, är från 2002. Det tillverkas sedan länge inga telefoner som är anpassade för WAP, och det publiceras inte heller några WAP-sidor. – Jämför med I‑mode†.

[förkortningar på W] [internet] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 14 februari 2018]

webRTC

(web real-time communication) –– system för kom­mu­ni­ka­tion mellan an­vänd­are genom webb­­läsare, till exempel röst­­samtal och video­­samtal. WebRTC är ett pro­gram­me­rings­gräns­snitt (API), alltså en standard för hur man för vissa funktioner skriver kod för vissa ändamål som fungerar obe­ro­ende av till exempel operativsystem. – WebRTC har varit under arbete sedan 2011, och ses som ett rullande projekt. Bakom pro­jektet står inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF och webbens led­nings­­grupp W3C. Projektet drivs av Google, Mozilla och Opera. WebRTC har inte­gre­rats i de före­­tagens webb­­läsare. Apple och Micro­­soft har också an­ammat webRTC. –– Se webrtc.org.

[förkortningar på W] [telefoni] [webben] [ändrad 22 november 2017]

WITCH

en brittisk dator från 1949. Den räknas som Stor­­bri­tan­­niens äldsta dator för lagrade program (jämför med Colossus). Datorn byggdes för Storbritanniens kärnforsknings­­program, på­­bör­jades 1949 i Harwell nära Oxford, därav namnet, och användes där från 1951 till 1957 under namnet Harwell Dekatron. (Dekatroner är ett slags radiorör, se Wikipedia.) 1957 ansågs den föråldrad, och flytt­a­des då till Wolverhampton and Staffordshire technical college, där den an­vändes i undervisningen till 1973. Det var där den fick namnet Wolverhampton instrument for teaching computation from Harwell, vilket förkortades WITCH. Brit­tiska National museum of computing, TNMOC, restaurerade den 2009—2012. – Se TNMOC:s webbplats och denna video.

[förkortningar på W] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 22 juli 2018]

WFQ

förkortning för weighted fair queueing –– metod för att reglera dataflödet i paket­förmedlande nätverk. WFQ är gjort för att utrymmes­krävande kom­mu­ni­ka­tion (till exempel video- och musik­filer) inte ska tränga ut den mindre utrymmes­krävande trafiken (till exempel vanlig e‑post med bara text). WFQ sorterar paketen så att den mindre utrymmes­krävande trafiken får gå först. Det inne­bär att vid hög belastning märks ingen för­dröjning för den mindre lätta trafiken. Den utrymmes­krävande trafiken får vänta. Exakt hur det ska fungera kan ställas in av nät­verks­admin­ist­ra­tören. –– Läs mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på W] [nätverk] [ändrad 23 juni 2017]