wysiwyg

what you see is what you get –– den ofta önskvärda egen­skapen att ett do­ku­ment ser likadant ut på pappers­ut­skriften som det gör på bild­skärmen. Detta var en nyhet på 1980-talet när för­kort­ningen var vanlig. –– Läs också om wygiwys (what you get is what you see).

[förkortningar på W] [skrivare] [ändrad 1 januari 2018]

WAP

Wireless application protocol – föråldrad branschstandard för internetbaserad datakommunikation med mobiltelefoner med GSM. – Satsningen på WAP in­leddes runt år 2000 av då ledande företag som Ericsson, IBM, Motorola och Nokia, men konsumenterna var inte intresserade. De skaffade 3g. – Branschorganisationen WAP Forum gick år 2002 upp i Open Mobile Al­liance, som skulle förvalta WAP‑specifikationen. Den senaste specifikationen, WAP 2.0, är från 2002. Det tillverkas sedan länge inga telefoner som är anpassade för WAP, och det publiceras inte heller några WAP-sidor. – Jämför med I‑mode†.

[förkortningar på W] [internet] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 14 februari 2018]

webRTC

(web real-time communication) –– system för kom­mu­ni­ka­tion mellan an­vänd­are genom webb­­läsare, till exempel röst­­samtal och video­­samtal. WebRTC är ett pro­gram­me­rings­gräns­snitt (API), alltså en standard för hur man för vissa funktioner skriver kod för vissa ändamål som fungerar obe­ro­ende av till exempel operativsystem. – WebRTC har varit under arbete sedan 2011, och ses som ett rullande projekt. Bakom pro­jektet står inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF och webbens led­nings­­grupp W3C. Projektet drivs av Google, Mozilla och Opera. WebRTC har inte­gre­rats i de före­­tagens webb­­läsare. Apple och Micro­­soft har också an­ammat webRTC. –– Se webrtc.org.

[förkortningar på W] [telefoni] [webben] [ändrad 22 november 2017]

WFQ

förkortning för weighted fair queueing –– metod för att reglera dataflödet i paket­förmedlande nätverk. WFQ är gjort för att utrymmes­krävande kom­mu­ni­ka­tion (till exempel video- och musik­filer) inte ska tränga ut den mindre utrymmes­krävande trafiken (till exempel vanlig e‑post med bara text). WFQ sorterar paketen så att den mindre utrymmes­krävande trafiken får gå först. Det inne­bär att vid hög belastning märks ingen för­dröjning för den mindre lätta trafiken. Den utrymmes­krävande trafiken får vänta. Exakt hur det ska fungera kan ställas in av nät­verks­admin­ist­ra­tören. –– Läs mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på W] [nätverk] [ändrad 23 juni 2017]

WinFS

(”Windows Future Storage”) – numera upplöst projekt för lagring och hantering av data från Microsoft. Målet var att all information som lagras skulle vara sökbar med ledning av beskrivningar av innehållet (metadata), oavsett var den fanns i ett nätverk. WinFS skulle kunna hantera både traditionella databaser och ostrukturerade textdokument, liksom bilder, film och musik i digital form. WinFS skulle inte bara kunna söka information, användaren ska också kunna be det att sortera filer enligt olika kriterier. – WinFS var tänkt att ingå i Windows Vista, men 2004 meddelade Microsoft att WinFS skulle utvecklas oberoende av Vista. 2006 meddelade Microsoft att WinFS inte skulle levereras som en separat produkt, utan att den utvecklade tekniken skulle integreras i andra produkter.

[databaser] [förkortningar på W] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]