ACAP

 1. – Automated content access protocol – system med maskin­läs­bara till­stånd och förbud för sök­motorer (spindlar) som samlar in in­for­ma­tion från webb­sidor. – ACAP har ut­veck­lats av ett antal stora medieföretag som ett sätt att reglera in­sam­lingen av nyhets­artiklar och annat upp­hovs­rättsligt skyddat material till bloggar och så kallade ag­gre­ga­torer (webb­platser som samman­ställer nyheter från olika nyhetsmedier). – ACAP kan ses som en vidare­ut­veck­ling av Robots exclusion protocol (robots.txt). Den första versionen av ACAP kom 2007. Ingen av de stora sök­motor­er­na har accepterat ACAP. – Jäm­för med sitemaps och nofollow. – Se the-acap.org;
 2. – se Advanced common application platform;
 3. – se Application configuration access protocol.

[förkortningar på A] [personliga data] [radio och tv] [sökmotorer] [upphovsrätt] [ändrad 8 januari 2018]

HIPAA

Health insurance portability and accountability act – amerikansk lag från 1996 om sjuk­försäkringar. – Lagen innehåller bland annat föreskrifter om skydd av patient­journaler och andra person­uppgifter samt om de försäkrades rätt att ta del av upp­gifter som gäller dem själva. Många äldre it‑system i USA måste an­passas till HIPAA, och nyare system levereras ofta för­beredda för HIPAA. – Läs mer på US department of health and human services webb­plats (länk).

[förkortningar på H] [hälsa] [juridiska lagar] [personlig integritet] [ändrad 10 januari 2019]

WITCH

en brittisk dator från 1949. Den räknas som Stor­­bri­tan­­niens äldsta dator för lagrade program (jämför med Colossus). Datorn byggdes för Storbritanniens kärnforsknings­­program, på­­bör­jades 1949 i Harwell nära Oxford, därav namnet, och användes där från 1951 till 1957 under namnet Harwell Dekatron. (Dekatroner är ett slags radiorör, se Wikipedia.) 1957 ansågs den föråldrad, och flytt­a­des då till Wolverhampton and Staffordshire technical college, där den an­vändes i undervisningen till 1973. Det var där den fick namnet Wolverhampton instrument for teaching computation from Harwell, vilket förkortades WITCH. Brit­tiska National museum of computing, TNMOC, restaurerade den 2009—2012. – Se TNMOC:s webbplats och denna video.

[förkortningar på W] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 22 juli 2018]

rot

 1. – (root) – den eller det som är överst i en hierarki. Hierarkin ses som ett upp‑och‑ner‑vänt träd: roten är alltså överst:
  • – den användare i Unix som har alla behörigheter i systemet. ”Sys­temet” kan vara en fristående dator eller ett datorer i ett nätverk. Roten kan bland annat lägga upp och ta bort användar­konton, tilldela rättigheter till konton och filer (se rwx) och ta bort och ändra filer som andra använd­are har skapat. Roten kan också kallas för administratör eller superuser. – Ordet ad­mi­nist­ra­tör används i Windows och i macOS (som bygger på Unix). Administratörs­rollen i Unix är inte riktigt likadan som i Windows. – I Unix och Unix­kompatibla system kan den som är inloggad som rot i princip göra vad som helst med allt som finns i systemet. Att ha rotaccess är att kunna logga in som rot;
  • – se också rootkit (spökprogram);
  • rotkatalog: den översta katalogen i ett filsystem: den katalog som innehåller alla andra kataloger. I Unix är rotkatalogen också systemadministratörens (rotens) egen katalog, som inte är identisk med rot­katalogen i betydelsen översta katalogen;
  • – se rotzon;
 2. ROTförkortning för random oblivious transfer (ett slags kryptering);
 3. ROT – förkortning för redundant, obsolete, trivial – alltså överflödig, föråldrad, ointressant. Förkortningen används om sparad information. – Läs också om mörka data.

[data] [filer] [förkortningar på R] [kryptering] [skadeprogram] [unix] [ändrad 16 oktober 2018]

isdn

– förkortning för integrated service device network – ett system för digital dataöverföring via det vanliga kretskopplade telefonnätet:

 1. – ”vanlig” ISDN var på 1980- och 1990-talen en tjänst som erbjöds till privat­personer och små­företag som ett snabbare alternativ till modem för uppringda förbindelser. Det har trängts ut av DSL och mobil datakommunikation. – ISDN av denna typ klarade dataöverföring med upp till 128 kilobit per sekund, jämfört med högst 56 kilobit per sekund för modem. Vänte­tiden innan datakommuni­ka­tion­en kom igång var nästan omärklig, och man kunde tala i telefon samtidigt som man skickade data. An­slut­ning till tele­nätet skedde med en terminaladapter med anslutningar för dator, telefon och fax. – Nack­delen med ISDN var, förutom priset, att varje abonnent behövde två telefon­linjer. I början av 00‑talet kon­kur­re­rade därför DSL, som klarar sig med en telefonlinje och dessutom är mycket snabbare, ut ISDN för privatkunder och småföretagare;
 2. – samma system med högre kapacitet för överföring av större datamängder över telefonnätet. Alltså avsett för större företag och organisa­tioner. De hyrde ISDN-förbindelser från telefonbolagen. Även denna form av ISDN håller på att fasas ut under 2010-talet.

– Den internation­ella ISDN-standarden fastställdes 1984 och reviderades 1988. – Internationella teleunionen ITU:s information om ISDN (från 2014), se denna länk.

[datakommunikation] [förkortningar på I] [ändrad 9 november 2019]

iSCSI

(internet SCSI) – teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). Skrivs ofta iSCSI. – Iscsi kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig scsi är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSIär långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 6 april 2017]

CAPPS

computer assisted passenger prescreening system – ett avvecklat amerikanskt system för kontroll av flygresenärers bakgrund med syfte att hindra potentiella flygkapare från att komma ombord. Har funnits sedan 1997. Efter terroristattentaten 2001 utvecklades ett utökat system, CAPPS II. CAPPS och CAPPS II sköttes av flygbolagen. CAPPS II togs ur bruk 2004. Det ersattes av ett liknande system vid namn Secure Flight.

[flyg] [förkortningar på C] [inaktuellt] [ändrad 13 november 2018]