IRL

in real life – i verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att inne­börden i IRL bättre fångas av afk.

[förkortningar på I] [nät- och sms-språk] [ändrad 12 april 2020]

GIX

Global internet exchange – global internetknutpunkt. – En GIX ansluter stora företagsnät och andra datanät till internet. Den mest kända GIX:en är Mae East i Washington i USA, men det finns andra GIX:ar, och i USA kallas de oftare för NAP. En känd GIX är D-GIX på KTH (länk) i Stockholm. Det var en av de första GIX:arna utanför USA.

[förkortningar på G] [internet] [ändrad 15 april 2017]

DCML

Data center markup language – språk för beskrivning av resurserna på ett datacenter och datacentrets uppbyggnad. En form av XML. Bland annat avsett för att underlätta det som då kallades för utility computing. – DCML lanserades 2003 av EDS och dåvarande Opsware (senare köpt av HP). – Se dcml.org (inte uppdaterad sedan 2006).

[förkortningar på D] [it-system] [xml] [ändrad 13 maj 2017]

COBIT

Control objectives for information and related technologies – en standard för styr­ning av it‑system. I COBIT beskrivs 34 processer för it‑styr­ning. De delas upp i fyra huvud­grupper:

  1. – plan­e­ring och organi­se­ring;
  2. – an­skaff­ning och genom­för­ande;
  3. – leverans och support samt:
  4. – över­vak­ning och ut­vär­de­ring.

– Syftet är att stan­darden ska användas för mätning och ut­vär­de­ring av it‑system. – COBIT utarbetas av organisa­tionen ISACA. – Se ISACA:s webbsidor. – Jämför med ITIL.

[förkortningar på C] [it-system] [standarder] [ändrad 3 februari 2020]