Evergrow

avslutat projekt för utveckling av internet, finansierat av EU, påbörjat 2004 avslutat 2007. Evergrowprojektet skulle mäta och kartlägga internet och utveckla tekniker för att göra internet snabbt, säkert och utbyggbart med sikte på år 2025. De nya teknikerna skulle införas som ett extra skikt ovanpå det existerande nätet. Projektets webbplats, evergrow.org är nerlagd, men se EU:s webbsidor. – Jämför med PlanetLab.

[forskning] [internet] [nerlagt] [ändrad 17 april 2018]

PlanetLab

forskningsprojekt som kopplar samman datorer från hela världen i en gemen­sam platt­form för experiment och under­sökningar. – Planet­Lab är ett så kallat över­­lägg på inter­net: det an­vänder inter­net för dataöverföring, men det döljer det för an­vändarna. Deras pro­gram exekveras på datorer i flera olika världs­delar, men det ska ske skarvlöst. – Privat­personer kan inte an­sluta sig till Planet­Lab: det är bara öppet för insti­tu­tioner. Det an­vänds för att testa nät­verks­baserad teknik och distribuerade system och för mätningar. Bland annat är Googles Measure­ment lab baserat på Planet­Lab. – Varje del­tagande projekt har tillgång till en slice (skiva) av Planet­Lab. En slice har tillgång till dator­kapacitet på ett antal servrar som är an­slutna till Planet­Lab. Vilka servrar det är be­stäms genom över­ens­kommelser mellan pro­jektet och värdarna. (Det är alltså inte alls likt molnet.) Den del av en slice som finns på en bestämd server kallas för sliver (flisa, flaga). Varje sliver har till­gång till en på för­hand be­stämd kapacitet hos värden. – Användarna hanterar sin slice av Planet­Lab genom ett Unix‑gräns­snitt, närmare bestämt Linux. – Pro­jektet Planet­Lab har pågått sedan 2002. – Program­koden för Planet­Lab finns att ladda ner för den som vill starta ett eget Planet­Lab: se svn.planet-lab.org. – Se planet-lab.org. – Jämför med resilient over­lay networks och Ever­grow† (av­vecklat).

[forskning] [internet] [ändrad 17 april 2018]

Abone

  1. – Active network backbone – sedan länge avslutat försök med ett extremt ”dumt” nät där med­de­lan­de­na själva inne­höll de program och data som behövdes för att de skulle nå sitt mål. Prin­cipen kallas för aktivt nät (active network eller active networking). Projektet lades ner runt år 2000. – Pro­jektet (klicka här) finansierades av ameri­kanska krigs­maktens forsk­nings­institut Darpa och drevs av det privata forsk­­nings­institutet SRI International (länk) i samarbete med University of Southern Cali­fornia;
  2. stam­nät för internet­kommu­nika­tion i östra och södra Asien.

Numenta

amerikanskt företag som utvecklar program som efterliknar hjärnans funktioner för minne och inlärning. – Nu­menta grundades 2005 av Palms† grundare Jeff Hawkins, och ut­veck­lar program i enlig­het med de teorier som han la fram i boken On intelligence (länk). Hawkins strävar efter att utveckla maskinintelligens med neocortex (yttre hjärnbarken) som före­bild. Han kallar sin princip för hierarchical temporal memory, HTM – se Numentas webbsidor. – Före­taget leds av Palms före detta vd Donna Dubinsky. – Se numenta.com och numenta.org, där projektets mjukvara finns med öppen källkod. – Nu­menta till­handa­håller den webbase­rade tjänsten grok.

[ai] [forskning och experimentell teknik] [ändrad 13 juli 2017]

proverbial wallet

plånbok som ger en känsla av hur mycket pengar du har kvar på ditt konto. Tanken är att efterlikna känslan av att ha mynt och sedlar. En variant gör plånboken svårare att öppna när pengarna börjar ta slut. – Proverbial wallet var 2008—2013 ett projekt på MIT. – Se denna artikel.

[betalningar] [forskning] [ändrad 29 juni 2017]

Xanadu

ett system för hypertext som den amerikanska forskaren Ted Nelson har arbetat på sedan 1960. – Xanadu är mer krävande än World wide web, som är inspirerat av Ted Nelsons arbete. Xanadu har till skillnad från webben levande länkar: om du citerar ett annat dokument i Xanadu så hämtas texten i realtid från det dokumentet, och om ursprungsdokumentet ändras så ändras citatet även i länkande dokument. Man kan också se resten av dokumentet som citatet är hämtat från. – Xanadu har aldrig slagit igenom, bland annat för att webben kom emellan. Ted Nelson säger numera att Xanadu inte är ett alternativ till webben, utan ett alternativ till pdf och Word‑dokument. Xanadu kan köras som en applikation webben, se xanadu.com. Det finns också en inbyggd mekanism för att ta betalt för text, kallad transcopyright. – Ted Nelson beskriver Xanadu i en video från 2016: länk. – Namnet: Xanadu, på kinesiska Shàngdū, var namnet på Khubilai Khans (1215–1294) sommar­­palats utanför Beijing. Det var också namnet på den fiktive mediemogulen Charles Foster Kanes gigantiska privat­slott i Orson Welles film Citizen Kane (En sensation – se IMdB, länk) från 1941. – Läs också om ZigZag.

[experimentell teknik] [nätverk] [publicering] [webben] [ändrad 17 oktober 2019]

Knowledge navigator

Apples vision från 1987 om ett dator­system som skulle kunna förstå och utföra instruk­tioner som getts i naturligt tal. – Knowledge navigator skulle ha tillgång till stora mängder information och känna igen talat språk (se också talgränssnitt). – Idén formulerades av Apples då­varande chef John Sculley, och åskådlig­gjordes i flera video­filmer. Den reali­se­rades på 1990‑talet i pro­jektet Newton, som dock blev betydligt mindre avance­rat. Visionen gav också upphov till uttrycket person­lig digital assistent, PDA. – Först på 2010‑talet har det kommit tjänster som kommer i närheten av visionen i Knowledge navigator, se till exempel Amazon Echo, Cortana, Siri och Viv. – Länkar till video­filmerna om Knowledge navigator finns på Wikipedia, längst ner på sidan.

[ai] [experimentell teknik] [it-historia] [ändrad 15 maj 2018]