realtidstext

Bokstaven T (versal), lutande. Till vänster om T:et fyra vågräta linjer.
Märket för realtidstext.

(real-time text, RTT) – överföring av text över nätverk tecken för tecken medan texten skrivs. Avsändaren behöver alltså inte trycka på Sänd eller retur för att ett meddelande ska skickas, utan mottagaren ser vad som skrivs direkt. (Det förutsätts att man skriver med något slags tangentbord.) Det numera avvecklade telex‑nätverket över­förde realtidstext, men principen används också i datakommunika­tion. Realtidstext finns som alternativ i en del program för snabbmeddelanden, och det används av hörselskadade och för direkttextning av tv och video. – Internets tekniska ledningsgrupp IETF har fastställt ett ramverk för realtidstext, se RFC 5194 (länk). – Läs mer på realtimetext.org

[funktionsnedsättning] [meddelanden] [rfc] [tillgängligt] [9 augusti 2017]

LipNet

ett datorprogram som kan läsa på läpparna i realtid. Det har utvecklats av forskare vid universitetet i Oxford, och visades upp i november 2016. Forskarna tänker sig att programmet ska kunna köras i glasögon med inbyggd kamera och läsa upp det som sägs i en hörsnäcka. Läppläsningen har utveck­lats med djup maskin­inlär­ning. – Se press­med­delande från Oxford‑universitetet och video på Youtube.

[ai] [forskning] [funktionsnedsättning] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

Autism & Beyond

en app för studie av eventuell autism hos barn. – Autism & Beyond körs på en smart mobil och visar filmer för barnet. Medan filmen visas registrerar mobilens inbyggda kamera barnets ögonrörelser och ansikts­uttryck. Syftet är att få empiriskt underlag för erfarenhetsmässigt kända tecken på autism, som att personer med autism undviker ögonkontakt och inte visar känslor med ansiktsuttryck. Appen omfattar också frågeformulär och tips till föräldrar. På lång sikt hoppas forskarna att, med hjälp av resultat från appen, kunna utveckla säkrare diagnosverktyg för autism. – Autism & Beyond har utvecklats av forskare vid Duke University i Durham, North Carolina. – Se detta press­meddelande med video. – Autism & beyond finns tills vidare bara för iPhone och kan laddas ner gratis från App Store (inte tillgänglig i Sverige). – Se också sajten Autism & Beyond (länk).

[appar] [barn] [funktionsnedsättning] [psykologi] [ändrad 13 november 2019]

Assistive context-aware toolkit

(ACAT) – ett program som hjälper personer som varken kan använda händerna eller tal för att kommunicera med hjälp av dator. – Pro­gram­met omfattar bland annat ett simu­le­rat tangent­bord, blickstyrning, talsyntes och ordprediktion: när användaren börjar skriva ett ord gissar programmet vilket ord hon tänker skriva och före­slår det. Om det är rätt behöver användaren bara bekräfta, annars fort­sätter hon att skriva ordet. Prediktionen anpassas till sammanhanget, alltså, enkelt ut­tryckt, till vilka andra ord som står i närheten. – ACAT ut­veck­lades på Intel för den berömda fysikern Stephen Hawking (1942–2018), som var svårt rörelsehindrad, och som kunde tala enbart genom att an­vända talsyntes. I augusti 2015 släppte Intel ACAT som öppen källkod i förhoppningen att fri­stå­ende ut­veck­lare skulle anpassa det till andra behov och förbättra det. – Se 01.org.

[funktionsnedsättning] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

assistive technology

hjälpmedel (för personer med funktionsnedsättning) – termen omfattar hjälpmedel som underlättar den dagliga till­varon (rull­stolar, hör­apparater), redskap och apparater som är an­pas­sade för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda dem samt hjälp­medel för rehabilitering. I offici­ella samman­hang står det på svenska ofta bara hjälpmedel.

[funktionsnedsättning] [ändrad 4 juli 2019]

alternativ och kompletterande kommunikation

forskningsområde som gäller hur man hjälper personer med funktionsvariationer att kommunicera. Funktions­variationen kan gälla tal, hörsel, syn, förmåga att skriva eller förmåga att läsa. Resultatet av forskningen kan vara tekniska hjälpmedel som blickstyrning av datorer eller taligenkänning. Men det kan också vara principer för hur man skriver och utformar information för att den ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. – På engelska: augmentative and alternative communication, förkortat AAC; på svenska AKK. – Tillgänglig information och kommunikation är samma sak, sedd i mottagarens perspektiv, se Myndigheten för delaktighet.

[funktionsnedsättning] [tillgängligt] [ändrad 19 augusti 2019]

Daisy

Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
HAL sjunger Daisy.
  1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY – en internationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och synskadade.) – DAIDY efter­liknar de möjligheter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså innehållsförteckningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bokmärken. – DAISY utvecklades av svenska Talboks- och punktskriftsbiblioteket, numera Myndig­heten för tillgängliga media (länk) med början 1988, och har blivit en internationell standard som förvaltas av The DAISY Consortium, se daisy.org. Artikel om DAISY:s historia, se här;
  2. – to sing Daisy – att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymdäventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ”Daisy” (på svenska ”Isabella”, även känd som ”På en bicykel gjord för två”) medan den successivt stängs av. – Se detta klipp på Youtube: länk;
  3. – [to] daisy chain – se kedjekoppla;
  4. – daisy wheel printer – se skön­skrivare.

[böcker] [funktionsnedsättning] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]