isometrisk

En kub avbildad som tre identiska romber.
Isometrisk avblldning av en kub. Källa: Wikipedia.

isometriskt perspektiv, iso­met­risk pro­jek­tion – ett enkelt sätt att avbilda tredimensionella före­mål på papper eller annan plan yta. Man tar ingen hänsyn till det avbildade objektets tänkta avstånd till betrakta­ren, utan allt av­bildas i samma skala. En kub ritas som en sex­kant som består av tre lika stora romber. Man avbildar alltså tre av kubens sex sidor. Vinklarna i hörnen som möts i mitten avbildas som 120 grader. Schattering (skuggor och dagrar) kan användas för att antyda djup. Andra kroppar avbildas på motsvarande sätt. – Isometrisk projektion används ofta i teknisk kon­struk­tion, där det tänkta avständet från betraktaren ofta är irrelevant. Iso­met­riskt perspek­tiv används i en del datorspel. Det ger lite mer djup än ren tvådimensio­nell grafik, men objektens utseende förändras inte, oavsett var de befinner sig på bildskärmen. – Se också äkta 3d. – På engelska: isometric. – Mer i Wikipedia.

[ljud och bild] [ändrad 26 april 2020]

datorgrafik

framställning och bearbetning av bilder med användning av datorprogram. – Dator­grafik omfattar stillbilder, rörliga bilder (dator­animering) och tredimensionella bilder. I datorgrafik ingår framställning av bilder med hjälp av ritprogram, bearbetning av bilder (till exempel av fotografier) med bildbehandlingsprogram och visning av bilder på bild­skärm. – På engelska: computer graphics. – Se också ordet grafik.

[grafik] [ändrad 7 februari 2020]

triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]

CGM

  1. förkortning för consumer-generated media – kon­su­ment­­pro­ducerade medier: bloggar, webb­sidor, kommentarer på diskussions­forum, i synnerhet när kommentarerna gäller före­tag och pro­dukter. Konsumentproducerade medier anses som en allt viktigare faktor i marknads­föring. – Se också användarskapat innehåll;
  2. – förkortning för computer graphics meta­file, se webCGM.

[bildbehandling] [förkortningar på C] [grafik] [marknadsföring] [ändrad 28 december 2018]

spline

elastisk linjal i ritprogram: ett verktyg som gör att man kan dra en mjukt rundad kurva efter ett antal punkter, så kallade styrpunkter (även kallade kontroll­­punkter. – I datorgrafik skiljer man mellan interpol­er­ande splines (=kurvor som passerar genom styrpunkt­erna) och approximerande splines (=kurvor som löper i närheten av styrpunkterna). Det finns många typer av splines. Mest kända är bézierspline och B‑spline. Båda är approximerande splines. – Den engelska termen spline är hämtad från skeppsbygge­riet, där man har elastiska linjaler av trä eller metall för att kunna rita ­rundade former.

[applikationer] [grafik] [ändrad 1 juli 2020]

grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även visual processing unit, VPU)pro­ces­sor som är kon­stru­erad för att rita rörliga bilder på dator­skärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla person­datorer har mer eller mindre avan­ce­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer an­vänds för tillämp­ningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikproces­sorn tar över be­ar­bet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för dator­spel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikpro­ces­sorer är i grunden kraft­fulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för pa­rallell bearbet­ning av data (en proces­sor kan utföra flera beräkningar sam­tidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga proces­sorer för vissa typer av be­räk­ningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 15 juni 2017]

OpenGL

(Open graphics library) – en standard för krävande datorgrafik i två och tre dimensioner. – OpenGL lanserades 1992 av Silicon Graphics (senare SGI†), men många andra tillverkare använder eller har använt OpenGL. OpenGL kan användas på många olika datortyper och operativsystem. Den senaste versionen av OpenGL är från 2017. – Sedan 2006 förvaltas OpenGL‑standarden av the Khronos group, se opengl.org. – Läs också om OpenAL, OpenCL och WebGL. – Med tanke på att OpenGL har en historia som går tillbaka till 1992 anser många att det är dags för en helt ny standard för datorgrafik, och har därför utvecklat Vulkan, som inte är kompatibelt med OpenGL. – Apple avråder sedan 2018 utvecklare från att använda OpenGL och rekommenderar i stället sitt eget system Metal.

[grafik] [standarder] [ändrad 31 oktober 2019]