ink

  1. – ”bläck” –– allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
  2. – se inkML;
  3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ”ovanpå” ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde an­vändas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
  4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

Graffiti

det system för att skriva med penna direkt på bildskärmen som användes i Palms† hand­datorer. –– Graf­fiti förut­satte att an­vändaren lärde sig att skriva alla tecken på ett enhetligt och ibland för­enklat sätt (A skrevs till exempel som ∧.) Det utvecklades för Palm OS enligt re­sone­manget att det är lättare att lära människor att skriva så att en dator förstår än att lära datorn för­stå hur olika män­niskor skriver. Det var en re­aktion mot de mindre lyckade försöken med själv­inlärande teckenigenkänning i hand­datorer som Apples Newton. Graffitis enkel­het bidrog till Palms fram­gång. – 2003 tvingades Palm att byta ut Graf­fiti mot ett annat, liknande system, Graffiti 2. Det berodde på att Palm förlorade en rätte­gång mot Xerox, som be­skyllde Palm för att ha stulit idén till Graffiti. Graffiti 2 skilde sig från Graffiti i ett antal detaljer.

[grafiskt användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 12 februari 2018]

direct digital manufacturing

förkortat ddm – framställning av föremål i plast eller metall med 3d-skrivare för praktisk användning. Görs i små serier (eller i enstaka exemplar) där det inte lönar sig att tillverka särskilda verktyg för produktionen. – Om samma teknik används för att ta fram prototyper heter det rapid prototyping eller rapid fab.

rapid prototyping

snabb tillverkning av materiella, tredimensionella modeller och prototyper från ritningar som gjorts i dator (cad). För rapid prototyping används så kallade 3d-skrivare. Det finns många tekniker för rapid prototyping, avsedda för olika material (papper, plast, trä, metall). – När samma teknik används för att ta fram föremål i plast eller metall som är avsedda för praktisk användning talar man om direct digital manufacturing (ddm). – Se också rapid fab.

pekdator

(touch screen computer) – dator som kan styras genom att man vidrör skärmen med en eller flera fingrar. Fingertoppen ersätter musen. (Pek­datorn kan, men behöver inte, också ha ett vanligt tangentbord eller virtuellt tangentbord.) – Ordet pekdator används främst om större stationära datorer som är tillgängliga för allmänheten för, till exempel, turistinformation. De är vanliga datorer med pekskärm. – HP sålde pekdatorer för kontor redan på 1980‑talet, men utan större framgång. – Ordet peka ska tolkas som att man sätter fingret direkt på det utpekade, inte som att man pekar på långt håll. (Möjligen, beroende på teknik, kan det räcka med att man håller fingertoppen mycket nära bildskärmen.) – Surfplattor är datorer som bara består av en tunn handhållen bildskärm som fungerar som pekskärm.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]

Metro

tidigare namn på an­vändar­gräns­snittet i Windows 8. I augusti 2012 slut­a­de Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska före­taget Metro AG, och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även be­näm­ningen Modern UI (UI står för user inter­face, an­vändar­gräns­snitt) har före­kommit. – Metro var från början namnet på Micro­softs principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska in­for­ma­tion i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simu­le­rade tre­dimen­sio­nella effekter används. An­vändar­gräns­snittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[grafiskt användargränssnitt] [windows] [ändrad 24 april 2017]

Common desktop environment

(CDE) – ett gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif, togs fram på 1990‑talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser, som gemensamma arbetsytor (”skrivbord”) för flera användare. – Efter 1990‑talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner från Sourceforge (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [unix] [ändrad 9 oktober 2018]