sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webbadressen (URL:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Den kan vara en kraftigt förenklad bild, ofta bara en bokstav med anknytning till den webbsida som den hör ihop med. – Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Dataterm­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i Inter­net Explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X‑Face.

[grafiskt användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 4 september 2018]

swatch

färgruta, färgprov, mönsterruta, mönsterprovklickbar ruta som visar en färg eller ett mönster. Används på post­order­sajter för att man lätt ska kunna växla mellan olika färger eller mönster på en vara. Ursprunglig betydelse: tygprov. – Även: Swatch, schweizisk tillverkare av arm­bandsur.

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 juli 2019]

autostereoskopisk

(autostereoscopic) – om tredimensionella bilder: glas­ögon­fri – med 3d‑effekt (djup­verkan) som betraktaren uppfattar utan speciella glasögon. Autostereo­skopi är en teknik som sedan mitten av 00‑talet används på bildskärmar. De förses med små avskärmningar mellan lodräta rader av bildpunkter. Avskärm­ningarna är så små att de knappt märks, men de blockerar varannan rad med bild­punkter för vänster öga och varannan rad med bild­punkter för höger öga. Det går därför att visa två olika bilder samtidigt, en för varje öga. Om bilderna före­ställer samma motiv, men med för­skjut­ning i sidled, uppkommer en stereo­skopisk effekt (som i View‑Master). Metoden fungerar, men bara om be­trakt­a­ren sitter rakt framför bild­s­kärmen. Nyare, experi­mentella tekniker använder en inbyggd kamera i bildskärmen för att se var betraktarens ögon finns, och anpassar bild­visningen till det.

[3d] [bildskärmar] [ändrad 23 januari 2019]

fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bild­skärm, oftast ut­format som en rektangel med ram. Flera fönster kan visas sam­tidigt, even­tu­ellt över­lappande. – Fönster är en grund­lägg­ande kom­po­nent i grafiska användar­gräns­snitt. Fönstren gör att an­vänd­aren enkelt kan över­blicka informa­tion i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje öppet program dis­po­nerar ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan förstoras och för­minskas, kan över­lappa och dölja var­andra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna rulla det med rullnings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller förminska inne­hållet. Bild­skärms­ytan bakom fönstren kallas för skrivbordet eller arbets­ytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kommersi­ellt framgångsrika fönster­systemet kom 1984 på Mac­intosh, men idén hade ut­veck­lats på 1970‑talet av Xerox PARC, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surfplattor används inte fönster på samma sätt som på datorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Van­ligt­vis får det aktiva pro­gram­met fylla hela bild­skärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 27 april 2018]