rullning

(scrolling; to scroll – att rulla) – manöver som gör att text och bilder på bildskärmen förflyttas, så att man kan se delar som annars ligger utanför skärmen. Man rullar oftast upp och ner, men man kan också rulla i sidled. Man rullar oftast genom att med musen ta tag i ett reglage på en rullningslist, men det finns också andra metoder (se pekrullning). – Att rulla kallas på svenska också ibland för att skrolla, ibland stavat att scrolla. – Den engelska termen to scroll anspelar på hur man läser en manuskriptrulle (a scroll). – Se också Datatermgruppen (länk). – Se också illusion of completeness och nedanför kanten.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 21 augusti 2017]

sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webbadressen (URL:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Den kan vara en kraftigt förenklad bild, ofta bara en bokstav med anknytning till den webbsida som den hör ihop med. – Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Dataterm­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i Inter­net Explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X‑Face.

[grafiskt användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 4 september 2018]

swatch

färgruta, färgprov, mönsterruta, mönsterprovklickbar ruta som visar en färg eller ett mönster. Används på post­order­sajter för att man lätt ska kunna växla mellan olika färger eller mönster på en vara. Ursprunglig betydelse: tygprov. – Även: Swatch, schweizisk tillverkare av arm­bandsur.

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 juli 2019]

autostereoskopisk

(autostereoscopic) – om tredimensionella bilder: glas­ögon­fri – med 3d‑effekt (djup­verkan) som betraktaren uppfattar utan speciella glasögon. Autostereo­skopi är en teknik som sedan mitten av 00‑talet används på bildskärmar. De förses med små avskärmningar mellan lodräta rader av bildpunkter. Avskärm­ningarna är så små att de knappt märks, men de blockerar varannan rad med bild­punkter för vänster öga och varannan rad med bild­punkter för höger öga. Det går därför att visa två olika bilder samtidigt, en för varje öga. Om bilderna före­ställer samma motiv, men med för­skjut­ning i sidled, uppkommer en stereo­skopisk effekt (som i View‑Master). Metoden fungerar, men bara om be­trakt­a­ren sitter rakt framför bild­s­kärmen. Nyare, experi­mentella tekniker använder en inbyggd kamera i bildskärmen för att se var betraktarens ögon finns, och anpassar bild­visningen till det.

[3d] [bildskärmar] [ändrad 23 januari 2019]

fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bild­skärm, oftast ut­format som en rektangel med ram. Flera fönster kan visas sam­tidigt, even­tu­ellt över­lappande. – Fönster är en grund­lägg­ande kom­po­nent i grafiska användar­gräns­snitt. Fönstren gör att an­vänd­aren enkelt kan över­blicka informa­tion i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje öppet program dis­po­nerar ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan förstoras och för­minskas, kan över­lappa och dölja var­andra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna rulla det med rullnings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller förminska inne­hållet. Bild­skärms­ytan bakom fönstren kallas för skrivbordet eller arbets­ytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kommersi­ellt framgångsrika fönster­systemet kom 1984 på Mac­intosh, men idén hade ut­veck­lats på 1970‑talet av Xerox PARC, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surfplattor används inte fönster på samma sätt som på datorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Van­ligt­vis får det aktiva pro­gram­met fylla hela bild­skärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 27 april 2018]