skiftläge

om tangentbord: läget när skift­tangenten är ner­tryckt. Alla bok­stäver blir då versaler och i stället för siffror blir det det andra tecknet på re­spek­tive tangent (!, ”, #, ¤…). – Läs också om skill­naden mellan versal­lås (på datorer) och skift­lås (på skriv­maskiner).

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]

skifttangent

den tangent som aktiverar skift­läge för det tecken som skrivs direkt efter att skift­tangenten har tryckts ner. Bokstäver skrivs då som versaler, och i stället för 1, 2, 3, 4… blir det på svenskt tangentbord !, ”, #, € … Skifttangenten påverkar bara ett tecken i taget. Den finns längst till vänster på samma rad som Z, oftast också nertill till höger. – Läs också om dödtangent, versal­lås och skift­lås. – På datorer brukar det finnas flera skiftlägen som aktiveras med olika tangentkombinationer, ofta med Ctrl. – På engelska: shift key. – Låstangenter är skifttangenter som låser ett skiftläge eller annat läge tills låstangenten trycks ner igen.

[tangentbord] [ändrad 1 juli 2020]

skiftlås

på skriv­maskiner: en tangent som låser alla tecken i skift­läge: alla bokstäver skrivs som versaler (stora bok­stäver), och siffer­tangent­erna ger inte siffror utan !, ”, # och så vidare. Skift­låset är aktivt tills man stänger av det. – På engelska: shift lock. – På datorer mot­svaras skiftlås av versal­lås, som inte fungerar riktigt likadant. Versal­låset på­verkar nämligen bara bokstavstangent­erna. Det gör inget om man kallar da­tor­ernas versal­lås för skift­lås, men det är alltså inte riktigt samma funk­tion.

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]

ta bort

(delete) – även radera – ta bort en fil eller en del av innehållet i en fil. Kommandot ta bort kan utföras på flera sätt:

 1. – med backtangenten med utgångs­punkt från insätt­nings­punkten;
 2. – med tangenten Delete (ibland DEL) eller backtangenten efter att man har markerat vad som ska tas bort;
 3. – med ett meny­kommando eller en virtuell knapp på bildskärmen.

– Kommandot ta bort kan ofta, men inte alltid, ångras (undo). Datorer med grafiskt användargränssnitt sparar borttagen information i den så kallade papperskorgen, där den blir kvar tills man även raderar den från papperskorgen eller tömmer papperskorgen helt. – I vissa program aktiverar tangenten Delete över­skriv­nings­läge, och då är den alterna­tivet till insert-tangenten. – Skilj mellan delete och cancel (avbryt, upphäv). – Se också makulera (discard), scratch och mjuk borttagning. – Notera att raderad informa­tion ofta kan åter­skapas – se data­remanens.

[användargränssnitt] [data] [tangentbord] [ändrad 8 januari 2018]

apyware

anti-spyware – vanlig felskrivning av spyware, se spion­program. – Apyware har blivit en känd och etablerad förkortning för anti‑spyware. Orsaken är att många missar s:et på tangent­bordet när de ska skriva spyware, och i stället träffar a:et som ligger intill. Därför lägger många som marknadsför anti‑spionprogram till apyware som meta­data på sina webbsidor. Då når de även de som har fingrar som slinter. – Se också Cupertino effect.

[fel] [skadeprogram] [språk] [ware]

enter

 1. – to enter – se mata in och inmatning;
 2. – på tangentbord: Enter – en tangent som numera oftast är identisk med retur­tangenten. Men på vissa äldre tangent­bord fanns en separat Enter‑tangent. Enter-tangenten användes när man avslutade och bekräftade inmatning av data i ett fält;
 3. – knapp på ingångssidan till webb­plats: ger tillträde till resten av webbplatsen, ofta efter att besökaren först har läst och godkänt vissa villkor. Kan i denna användning över­sättas med ”Öppna”.

[användargränssnitt] [tangentbord] [webben] [ändrad 11 oktober 2018]

alt

 1. alt-tangenten, alternativtangenten – en funktionstangent som brukar finnas till vänster om mellanslagstangenten. Den trycks ner tillsammans med någon annan tangent och ändrar då den tangentens funktion på ett sätt som varierar från program till program. På Mac kallas den på engelska för option key, men den är ändå märkt med alt och med tecknet;
 2. – en samling diskussions­forum på Usenet med färre regler än på övriga Usenet. Under alt finns ett stort antal forum (alt‑hierarkin) som alt.astronomy och alt.celebrities.madonna. Vem som helst som vet hur man gör kan starta ett Usenetforum under alt. Sådana forum brukar vara mer specialiserade än andra Usenet­forum. – Friheten att starta alt‑forum uppvägs av att andra Usenet­servrar kan strypa dem genom att vägra att ta emot dem. Man kan nå alt‑forumen på Usenet genom Google Groups.

[diskussioner] [tangentbord] [ändrad 30 november 2018]

överskrivningsläge

textinmatning där nya tecken raderar eventuella efterföljande tecken i stället för att skjuta dem åt höger. Det är ovanligt i moderna program, men i vissa program kan man aktivera det. Det sker oftast av misstag med insert‑tangenten. Det vanliga är infogningsläge, som vid behov också aktiveras med insert‑tangenten. Insert‑tangenten används alltså oftast för att växla mellan de två lägena. Ibland kan man också aktivera överskrivnings­läge med delete‑tangenten. – På engelska: overtype mode.

[tangentbord] [ändrad 14 augusti 2019]

escape

i datorteknik: avbrott, eller skifte; som verb: avbryta för, undanta:

 1. Esc-tangenten på tangentbordet var ursprungligen till för att användaren skulle kunna stoppa en program­körning. Det gjordes när programmet hade fastnat i en slinga, alltså går och går utan att bli färdigt. Den användningen är en kvarleva från äldre tangentbord och fungerar sällan i nyare program. (I stället brukar man använda tangentkombinationen ctrl‑alt‑delete.) – Esc‑tangenten är ibland märkt med tecknet ⎋;
 2. – i en del program kan man använda Esc-tangenten för att avbryta, alltså att stänga aktiva fönster och backa ut ur ett pågående jobb;
 3. – i programmering betyder instruk­tionen escape att det kommer ett skifte mellan program­kod och text skriven i naturligt språk för människor (alltså kom­men­tarer till koden). Eftersom både text och programkod skrivs med tangent­bordet behövs ett sätt att markera vad som är vad. En escape sequence anger att de tecken som följer är instruktioner, inte text. I ASCII‑tabellen finns en escape character (avbrottstecken, skiftestecken), tecken nummer 27, som har denna funktion. Escape a charactercitera ett tecken, avbryta för ett tecken, undanta ett tecken – alltså: markera att tecknet ska skrivas som det är, inte tolkas som del av program­kod. – Se också utkommen­tera;
 4. – när man formulerar sökvillkor vid sökningar på webben eller i databaser används skiftestecken ibland för att ange att tecken som * och ? ska tolkas som vanliga tecken, citeras, inte tolkas som jokertecken.

– Utanför datorteknik betyder escape oftast flykt, rymning. I fysik talar man om escape velocity, flykthastighet – den hastighet som en rymdfarkost måste ha för att kunna lämna jordens gravitationsfält. Det uttrycket används ibland om när en produkt eller ett företag börjar bli framgångsrikt.

[användargränssnitt] [programmering] [sökmotorer] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 16 april 2020]