Minitel

Minitelterminalen har en tjock bildskärm och ett speciellt tangentbord som är fastsatt vid bildskärmen.
Minitelterminal.

franskt datanät för privatpersoner, lanserat 1982, avvecklat 2012. – Under 1980‑talet var Minitel världens mest framgångsrika datanät för allmänheten. Flera tjänster som nu finns på webben fanns redan på 1980‑talet i Minitel. Minitel gav abonnenter­na tillgång till tjänster som biljettbokningar, postorder, text­med­del­anden och elektroniska anslagstavlor. Minitel var också tidigt med att klara elektroniska betalningar. – Minitel startades av franska tele- och postverket, och byggde på telenätet. Abon­nent­er­na fick de dumma terminalerna gratis, men de fick betala per minut för användning. I slutet av 1990‑talet fanns nio miljoner Mini­tel­termi­naler och 25 miljoner an­vänd­are i Frankrike. Minitelsystemet bidrog till att internet slog igenom sent i Frankrike, men så småningom flyttades Miniteltjänsterna över till inter­net. Minitel stängdes slutligen av den 30 juni 2012. – Läs mer i Wikipedia. – Egentligen var det terminalerna som hette Minitel, vilket sägs vara en förkortning av Médium interactif par numérisation d’information téléphonique (interaktivt medium för digitalisering av telefoninformation). Själva nätet med tjänsterna hette Teletel. – Ett svenskt försök att efter­likna Minitel var Teleguide†.

[it-historia] [nerlagt] [nätverk] [ändrad 21 juli 2017]

PA-RISC

Hewlett-Packards processor för datorer med hög kapacitet, avvecklad från 2008. – Den första PA‑RISC‑processorn lanserades 1986 och användes då i Hewlett‑Packards minidatorer. Senare versioner användes i så kallade arbets­stationer och serv­rar. Hewlett‑Packard gick sedan gradvis över till att använda Itanium†‑processorn, ut­veck­lad i samarbete med Intel. De sista datorerna med PA‑RISC-processorer levererades 2008. Hewlett‑Packard under­höll dem fram till 2013. – Namnet: PA står för Precision architecture. – Se också RISC. (Information om PA‑RISC är borttagen från HPE:s webbsidor sedan 2017.)

[förkortningar på P] [nerlagt] [processorer] [ändrad 20 december 2019]

Santa Cruz Operation

(SCO) – uppköpt amerikanskt företag som tidigare sålde Unix för persondatorer; numera del av Oracle. Santa Cruz Ope­ration ska inte förväxlas med The SCO Group†: det var ett annat företag som hade tagit över förkort­ningen SCO. – Santa Cruz Ope­ration grundades 1979 och var det första företag som på allvar satsade på Unix för person­­datorer. Före­taget marknads­­­förde först Xenix, utveck­lat av Micro­­soft. 1989 bytte operativsystemet namn till SCO Unix. 1995 köpte SCO rätten att förvalta och ut­veckla Unix System V (men inte rätten till varu­märket Unix, se X/Open†) från Novell†. Novell hade i sin tur köpt det från AT&T, som hade utvecklat Unix. Under några år försökte SCO ena branschen kring ett en­het­ligt Unix. 1998 lan­se­ra­des därför en ny version av SCO:s operativ­system under namnet SCO Unix­ware. Men sam­tidigt hade Linux blivit en svår kon­kurrent på Intel‑platt­formen. SCO började därför att också mark­nads­föra Linux. – Under åren 2000 och 2001 sålde SCO större delen av sina till­gångar, inklusive Unix­ware, till företaget Caldera, som 2002 bytte namn till The SCO Group och gick en turbulent fram­tid till mötes. Det som fanns kvar av gamla SCO bytte först namn till Tarantella, men köptes 2005 av Sun†, som i sin tur har köpts av Oracle. Varumärket används inte. – Svensken Lars Turndal (1936—1999) var vd för SCO 1993—1995.

[företag] [it-historia] [unix] [uppköpt] [ändrad 10 mars 2020]

Bitnet

  1. – (Because it’s time network, ursprungligen Because it’s there network) – nerlagt inter­natio­nellt dator­nät som på 1980‑talet och i början av 1990‑talet samman­band uni­versi­tet och andra orga­nisa­tioner i många länder. Det kördes på uppringda linjer, alltså med gammaldags modem. Det har trängts undan av internet. – Bitnet backades först upp av CREN, Corporation for research and educational net­work­ing, som slutade att stödja Bitnet 1996 och lades ner 2003. – Bit­net grundades 1981 av Ira FuchsCity university i New York och Greydon FreemanYale. När Bitnet var som störst, 1991–92, hade det 1 400 an­slutna insti­tu­tioner i 49 länder;
  2. stadsnät i Dalarna, 2007 uppköpt av Bahnhof.

[it-historia] [nerlagt] [nätverk]

Novell

uppköpt amerikanskt programföretag, inriktat på företagsnätverk. Sedan 2011 hel­ägt av Attach­mate, som i sin tur 2014 köptes av brittiska Micro Focus (länk). Varumärket Novell tycks vara avvecklat (december 2018) – Novell var under 1980‑talet och i början av 1990‑talet världsledande på persondator­nät med Novell Netware. – Novell grundades 1979, då som tillverkare av hård­diskar, men omvandlades 1983 till nätverks­före­tag av Ray Noorda (1924—2006), som var vd 1983—1996. Under de åren gjorde Ray Noorda Novell till ett av branschens mest framgångs­rika företag. 1992 hade Novell 62 procent av marknaden för lokala nät. Men på 1990‑talet satsade Noorda hårt på att konkur­rera med Microsoft, bland annat genom att köpa upp program­företag som WordPerfect, Unix Laboratories och Digital Research. Dessa företag klarade sig inte så bra i Novells händer, och samtidigt började Micro­soft kon­kur­rera med Novell med Windows NT. Därför tappade Novell mark. – Efter Ray Noordas avgång 1996 sålde Novell ut ny­för­värven och inrik­tade sig åter på lokala nät, bland annat genom katalogtjänsten NDS. Novell satsade också på Linux (se SUSE), och utvecklade den fria programsviten Go‑oo†, numera avveck­lad. – 2011 köptes Novell av Attachmate (länk), som lät verksamheten fortsätta under namnet Novell. Micro Focus, som köpte Attachmate 2014, har integrerat Novell med huvudföretaget, men några produkter marknadsfördes ett tag fort­far­ande under namnet Novell. Under 2018 tycks varumärket Novell ha avvecklats.

[företag] [nätverk] [uppköpt] [ändrad 12 januari 2020]

Apple III

Bild på datorn Apple III.
Apple III – ett av Apples misslyckanden.

en kortlivad efterföljare till Apple II. – Apple III lanserades 1980 och lades ner 1984 (en variant, Apple III Plus, lades ner 1985). Apple III konstruerades för att konkurrera med IBM PC, och var inte en direkt vidareutveckling av Apple II. Den hade till exempel ett särskilt operativsystem, Apple SOS. Den lyckades inte ens konkurrera med sin före­gångare Apple II (som fanns kvar på marknaden till 1993 i versionen Apple IIe), än mindre med IBM PC, och kom från 1984 i skuggan av Macintosh. Apple sålde då ut alla Apple III och satsade i stället på Apple IIc.

[it-historia] [nerlagt] [persondatorer] [ändrad 13 september 2019]

DAT

digital audio tape – ett slags digitala band­kassetter. DAT lanserades på 1980-talet av Sony för digitala band­spelare, men det slog aldrig igenom på musik­marknaden. Däremot an­vändes DAT‑band länge inom it för lagring och backup. Men 2005 med­delade Sony att till­verkningen av DAT‑utrustning upp­hör.

[förkortningar på D] [lagringsmedier] [nerlagt] [ändrat 13 december 2017]

Go Corporation

Go – ett uppköpt amerikanskt företag som utvecklade operativsystemet Pen­Point för penndatorer. Företaget grundades 1987 av Jerry Kaplan (jerrykaplan.com) och Robert Carr och gick 1993 upp i AT&T. – PenPoint användes i AT&T:s penndator Eo och i några andra penndatorer. AT&T köpte Go 1993 och la ner tillverkningen av Eo 1994. – Tre månader senare la Microsoft ner sitt penndatorprojekt Windows for pen computing. Många anser att Microsoft lanserade Windows for pen computing enbart för att tränga ut Go. Jerry Kaplan beskrev Go:s historia i boken Startup: A Silicon Valley adventure story. En före detta Microsoft‑anställd, Marvin Eller, gav 1998 tillsammans med Jennifer Edstrom ut boken Barbarians led by Bill Gates som stöder teorin om att Micro­soft ville krossa Go. – 2005 stämde Jerry Kaplan Micro­soft för att Microsoft skulle ha stulit teknik som Go hade visat Microsoft under tysthetslöfte. Domstolen avvisade stäm­ningen med motiveringen att den borde ha lämnats in tio år tidigare. (Se här.)

[företag] [it-historia] [uppköpt] [ändrad 26 september 2018]

Spyglass

ett uppköpt amerikanskt företag som på 1990‑talet utvecklade och sålde webbläsaren Mosaic†. Det var en omarbetning av den ursprungliga webbläsaren med samma namn, utvecklad på NCSA, National center for supercomputing applications. – Spyglass hade tillåtelse att använda varumärket Mosaic, eftersom företaget ägdes av NCSA och hade till uppgift att kommersialisera produkter från NCSA. Spyglass licensierade 1995 sin teknik till Microsoft, som använde den i Internet Explorer. Spyglass utvecklade också en webbserver. – Företaget såldes 1996 till Nagra (tidigare OpenTV – se nagra.com) Varumärket används inte längre.

[företag] [uppköpt] [webbläsare] [ändrad 18 juni 2020]