disaster recovery as a service

(DRaaS)katastrofberedskap som tjänst i molnet. – Företag som anlitar en sådan tjänst laddar upp alla verksamhetskritiska program och data till tjänsten. Det gäller alla program och alla data som företaget behöver ha tillgång till för att återställa verksamheten efter ett avbrott, eller för att fortsätta verksamheten i andra lokaler eller med distansarbete (kontinuitetsplanering). Detta är mer omfattande än backup, eftersom även infrastrukturens program behöver sparas. Men samma försiktighet gäller som för backup: det som lagras i en DRaaS måste vara fysiskt och logiskt skilt från källan. Men i en katastrofsituation ska företagets medarbetare kunna sköta sina jobb med kort varsel genom att ansluta sig till DRaaS‑operatören i molnet. (Det är alltså inte meningen att hela systemet ska laddas ner från molnet, utan det ska köras i molnet.)

[as-a-service] [riskhantering] [6 juni 2021]

knowledge-as-a-service

(KaaS)kunskap som tillhandahålls som en tjänst på internet. – Med kunskap menas här systematiskt ordnade mängder av definierade begrepp och deras inbördes relationer. Man talar om kunskapsgrafer (knowledge graphs). Till skillnad från data är kunskap i denna betydelse inte bara värden som kan behandlas och analyseras, utan värden satta i ett begreppsligt sammanhang. Det finns likheter med hur den semantiska webben är upplagd. – Läs också om DIKW.

[as-a-service] [ändrad 8 februari 2021]

network-as-a-service

(NaaS) – nätverk som tjänst – beteckning på tjänster där ett företag hanterar nätverket åt ett annat företag. Detta kan göras på olika sätt, bland annat beroende på om det gäller extern datakommunikation (anslutning till internet), företagets interna långdistanskommunikation eller även lokala nätverk. En teknik som kan användas är virtuella privata nätverk. Molntjänster ingår ofta. Se också SD‑WAN. – Fördelen för kunden är minimala kostnader för nätverksutrustning och bemanning. Det blir löpande driftskostnader i stället för kapitalkostnader. Nätverk som tjänst ger också möjlighet att anpassa kapaciteten till behovet. Tjänsteleverantören kan också utnyttja sina resurser mer effektivt än vad kunderna skulle kunna göra var för sig.

[as-a-service] [nätverk] [31 mars 2020]

device-as-a-service

(DaaS) – hårdvara som tjänst – tjänst där tjänsteleverantören förser kunden med datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan utrustning samt ser till att den fungerar och förser den med förbrukningsmaterial. Utrustningen tillhör leverantören, som i vissa avtal även kan få avgöra, till exempel, hur många skrivare kunden verkligen behöver.

[hårdvara] [ord på as-a-service] [ändrad 19 augusti 2020]