Tron

Bild från filmen Tron. Mänsklig skådespelare med datoranimerade konturer mot stiliserad bakgrund.
Datoranimering modell 1982.
    1. – ett tidigare spritt japanskt operativsystem för hemelek­tronik och inbyggda system, utvecklat på 1980‑talet av den japanska forskaren Ken Sakamura (länk). – Tron var utformat för att ge många ap­pa­rater möjlig­het att sam­verka i real­tid. Det fanns på 1980‑talet special­versioner av Tron som Btron, Ctron, Itron och Uitron. Under 1990‑talet minskade intresset för tekniken. – Tron‑projektet togs 2010 över av T‑Engine Forum (tron.org);
    2. – en Disneyfilm från 1982. Det var en science fiction­film om dator­teknik, och det var den första långfilmen som använde dator­animering i stor skala. Alan Kay var förebild för filmens hjälte. – Se IMDb (länk). En uppföljare, Tron: Legacy, kom 2010 (se IMDb: länk);
    3. – ett blockkedje-baserat nätverk för publicering främst av spel och underhållning. Nätverket öppnades för användare i början av 2018. Det påbörjades 2014 i Kina som Raybo; stiftelsen TRON grundades 2017 i Singapore. Tron har kryptovalutan tronix, TRX, som i februari 2018 hade ett marknadsvärde på 2,4 miljarder dollar, trots att det då inte fanns något att köpa för TRX. – Se tron.network. – Läs också om Tron Dogs.

[blockkedjor] [inbyggda system] [it-historia] [kryptovalutor] [operativsystem] [spelfilmer] [ändrad 11 januari 2020]

power user

kunnig användare av dator, expertanvändare. När det gäller vissa affärssystem kan man utbilda sig till power user. – Bör inte förväxlas med superuser (administratör).

[it-system] [ändrad 28 oktober 2018]

administratör

(administrator) – ofta bara admin – användare som har rätt att ändra i systemet på en dator eller i ett nät­verk. Ordet an­vänds i Windows och på Mac. – Som administra­tör kan man in­stallera och ta bort program och lägga upp nya an­vändarkonton. Man har också till­gång till andra an­vänd­ares filer, och man kan ändra in­ställ­ningar. Administratörens rättig­heter är knutna till ett konto. Det måste finnas minst en ad­mi­nistra­tör, men det kan finnas flera. I företagsnät­­verk brukar varje dator ha ett administratörskonto för användaren och ett för it‑av­delningen. Användare som inte är administratörer kallas i Windows för lokala an­vänd­are. De kan i princip bara köra program som en administra­tör har installerat. Det normala i Windows är att datorns an­vänd­are också är administra­tör för sin egen dator, men hon kan också vara lokal an­vänd­are. (Det finns i själva verket flera fördefinierade roller i Windows med olika rättigheter.) Äldre person­­datorer saknade användarkonton och gjorde alltså ingen skillnad mellan administra­tör och andra an­vänd­are. Den som för tillfället an­vände datorn kunde därför göra vad som helst. – I Unix, utom macOS, används termer som rot och superuser (super­­använd­are). I Mac används i stället ordet admi­nis­tra­tör.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 10 oktober 2018]

Bonjour

en teknik för automatisk (självkonfigurerande) sammankoppling av datorer och tillbehör – ett så kallat spontant nätverk. Utvecklat av Apple, först under namnet Rendezvous, lanserat 2002 och avsett för alla slags operativsystem och hårdvara. – Varje dator eller annan utrustning med Bonjour börjar kommunicera så snart den fysiska anslutningen (kabel eller trådlöst) till nätet fungerar. Den kan då upptäcka andra enheter att kommunicera med. Varje enhet presenterar sig för de andra och talar om vilka tjänster den tillhandahåller. Det kan vara utskrifter, fax, anslutning till internet eller fjärrstyrning av hemelektronik. – Bonjour är skrivet i öppen källkod och bygger på internetprotokollet IP. Läs mer på Apples webbsidor. – Jämför med Universal plug and play (UPnP).

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 4 september 2019]

Hypertransport

en teknik för sammankoppling av komponenter på datorns kretskort – en ersättning för bussar. – Hypertransport sammankopplar alla anslutna komponenter direkt med snabba enkelriktade förbindelser med begränsad bandbredd (små datamängder). Som helhet ger tekniken hög kapacitet för dataöverföring mellan komponenterna. – Hypertransport utvecklas av ett konsortium, grundat 2001, som består av företag som AMD, Apple, Cisco, Sun† och Transmeta†. – Läs mer på hypertransport.org.

[datorns konstruktion] [hårdvara] [sammankoppling] [ändrad 13 september 2019]

msp

  1. – management service provider – företag som åtar sig att sköta admi­nis­tra­tion av it-system åt andra företag;
  2. – managed service provider – leverantör av funk­tions­tjänst.

Apache River

(tidigare Jini) – system för oproblematisk (så kallad själv­kon­figure­rande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre auto­ma­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upp­täckas (vara sök­bara på ett förut­säg­bart sätt), pre­sen­teras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gräns­snitt, så att andra applika­tioner kan an­slutas utan hand­på­lägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk platt­form och operativ­system. Upp­hovs­man var Bill Joy. – Idén på­minner om SOA, web services, Uni­ver­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar pro­jektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]

 

Fibre channel

teknik för snabb dataöverföring mellan datalagringssystem och servrar. Fibre channel kan köras i optisk fiber (därav namnet) eller i kopparkabel, och fungerar på avstånd på upp till tio kilometer. Det introducerades 1988 som ett snabbare alternativ till SCSI. (Se också Ficon.) – Fibre channel är i första hand avsett för dataöverföring mellan servrar och större datalagringssystem, medan ATA och dess efterföljare är avsedda för anslutning av hårddisk direkt till persondator. – Läs mer på branschorganisationen FCIA:s webbplats fibrechannel.org.

[datalagring] [optisk dataöverföring] [sammankoppling] [ändrad 6 mars 2018]

Windows 10 IoT

sedan 2015 namn på en grupp operativsystem från Micro­soft, avsedda att användas som inbyggda system, till exempel i hem­elektronik och sakernas internet. – Windows 10 IoT är ett utförande av Windows 10. Det är en efterföljare till Windows Embedded, som i sin tur var en vidare­utveck­ling av Windows CE, en version av Windows för handhållna datorer, konsumentelektronik och in­byggda system. Det var avsett för företag som ville utveckla egna system för särskilda ändamål. Windows CE kom 1996. Namnet ändrades 2007 till Windows Em­bedded CE, sedan till Windows embedded compact. För­kort­ningen CE lär från början ha stått för consumer elec­tronics, men det blev sedan en pseudo­­för­kort­ning. Det började som ett projekt med namnet Pegasus. Det var då inte en bantad version av Windows, utan ett särskilt operativ­system – Läs mer på Micro­softs webbsidor.

[inbyggda system] [sakernas internet] [windows] [ändrad 15 maj 2018]