TOGAF

The open group archi­tect­ure frame­work – principer, regler och råd för uppbygg­naden av it‑system för företag, utvecklat inom The open group. TOGAF är ett så kallat ramverk, vilket kan beskrivas som en systematisk beskriv­ning av hur man bygger ett it‑system av en viss typ med hänsyn till tidigare erfarenheter, lagar och bestämmel­ser, olika an­vänd­ares behov och eko­no­miska hänsyn. TOGAF har varit under ut­veck­ling sedan mitten av 1990‑talet, och får användas fritt av alla. – Läs mer på The open groups webbsidor (länk).

[förkortningar på T] [it-system] [ändrad 17 december 2018]

botcloud

botnät av virtuella datorer som körs i en molntjänst. Vanligt­vis körs botnät, som är ett antal infekterade datorer som kan fjärr­styras för att utföra överbelastnings­attacker, från infekterade datorer. Datorernas ägare är inte inblandade och vet inte vad som pågår. För att slippa besväret med att infektera datorer kan angriparen i stället hyra in sig på en moln­tjänst, installera ett antal virtuella datorer, genom­föra attacken från dem och sedan släcka de virtuella datorerna.

[bot] [molnet] [skadeprogram] [ändrad 19 januari 2018]

identity and access management

identitets- och åtkomsthantering – system för att reglera vilka användare som ska ha tillgång till en organisations it‑nät­verk och vilka resurser varje enskild användare ska få komma åt. – Som resurser räknas infor­ma­tion, tjänster och hårdvara i nätverket. – Förkortas IAM – förkortningen används också på svenska. – Syftet är att man enkelt ska kunna lägga till och ta bort användare ur nätverket, att kunna överblicka vilka använd­are det finns och vad var och en av dem får och inte får göra samt att snabbt kunna ändra deras behörigheter, till exempel när någon byter arbetsuppgift. – Det ska inte finnas mer än ett system i nätverket för att tilldela användare användarnamn, lösenord och behörigheter. – Ett IAM‑system ger också möjlighet till samlad ­­inlogg­ning, det vill säga att en användare bara ska behöva logga in en gång för att få tillgång till alla resurser som hon har rätt att använda i nätverket. – Se också Customer identity access management (CIAM) – kundidentitetshantering.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 17 augusti 2021]